Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phú Thọ trong giai đoạn năm 2012 – 2014

Phú Thọ trong giai đoạn năm 2012 – 2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

49

Thọ. Đến năm 2014 mặc dù nền kinh tế có xu hướng phục hồi, tăng trưởng cho vay

tăng lên tuy nhiên mức tăng vẫn còn khiêm tốn so với cùng kỳ năm 2013, mặt khác

nền kinh tế có nhiều biến động đã tác động không nhỏ tới công tác cho vay của Chi

nhánh, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay trung và dài hạn với nguồn vốn đầu tư lớn,

hàm chứa rủi ro cao, do vậy Chi nhánh đã tỏ ra e dè hơn trong việc cung ứng các

sản phẩm tín dụng trung và dài hạn trong thời gian này.

2.2.2.1. Phân theo ngành nghề

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là một ngân hàng thương mại ngoài việc thực hiện

chức năng kinh doanh tiền tệ thì còn phải thực hiện theo các chỉ thị của Chính phủ

nhằm mục đích cho vay để phát triển toàn bộ các lĩnh vực sản xuất của xã hội. Để

thấy được điều đó cần xem xét một góc nhìn của cho vay trung và dài hạn đầu tư

theo ngành kinh tế. Cho vay trung và dài hạn ở các ngành được BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ mở rộng và gia tăng đầu tư vốn.

Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cho vay trung và dài hạn vẫn là cấp vốn cho

ngành công nghiệp. Cụ thể: Ngành công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, với

mức tăng nhiều nhất vào năm 2013 khi đạt 137,3 tỷ đồng, tăng thêm 23,5 tỷ đồng

với tỷ lệ tăng là 20,65% so với cùng kỳ năm 2012. Sang đến năm 2014 con số này

đạt 146,,4 tỷ đồng, tăng 9,1 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 6,63% so với năm 2013, bình

quân doanh số cho vay trung và dài hạn cho ngành công nghiệp qua 3 năm đã tăng

11,87% (theo bảng 2.3). Nguyên nhân tăng là do đây là một trong những nội dung

của kế hoạch hành động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ hưởng ứng phong trào thi

đua ưu tiên cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu không chỉ

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh thơng thường, mà còn hướng tới xây dựng các

nhà máy hóa chất, phát triển cơng nghiệp dệt may, chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Như vậy cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tập trung

vào ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cho vay trung và dài hạn.

Tiếp sau là cho vay đối với ngành thương mại dịch vụ với tỷ trọng là 25,0% năm

2013 và giảm nhẹ ở mức 24,8% vào năm 2014, bình quân qua 3 năm có xu hướng

tăng là 11,44%. Tuy nhiên tốc độ tăng của cho vay với ngành thương mại năm 2014

chậm hơn so với năm 2013.50

Các khoản vốn cho vay trung và dài hạn với ngành nông - lâm nghiệp của

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng được gia tăng hàng năm, với con số cao nhất vào

năm 2014 là 43,7 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 5,81% so với năm 2013

nhưng với mức độ tăng chỉ bằng ¼ lần so với năm 2013. Cho vay trung và dài hạn

với ngành khác của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ lại giảm dần qua các năm, tuy

nhiên mức độ giảm vào năm 2014 chậm hơn so với năm 2010, cụ thể con số cho

vay trung và dài hạn năm 2014 đạt 8 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là

11,11% so với năm 2013, bình quân qua 3 năm cho vay trung và dài hạn cho ngành

khác giảm là 16,59% . Điều này thể hiện BIDV – Chi nhánh Phú Thọ không chỉ tập

trung đầu tư vốn trung và dài hạn cho công nghiệp theo chủ trương của Đảng và

Nhà nước, tài trợ vốn phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công

nghiệp non trẻ mà còn chú trọng tới cung cấp vốn cho các ngành thương mại dịch

vụ, ngành nông - lâm nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của khách hàng trên

địa bàn tỉnh Phú Thọ

2.2.1.3. Phân theo thành phần kinh tế

Là một ngân hàng thương mại luôn thực hiện theo những chỉ thị của Chính

phủ, một trong những nhiệm vụ của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là phải đáp ứng

được một phần nào đó cho nhu cầu vốn đang ngày một tăng của các tổ chức kinh tế

xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế nói chung, cũng như kinh tế của

tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Theo bảng 2.3 cho thấy, trong cơ cấu cho vay trung và dài hạn của BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ, cho vay trung và dài hạn của ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng

lớn nhất và có xu hướng tăng lên hàng năm, vào năm 2014 đạt con số lớn nhất là

182,2 tỷ đồng, tăng thêm 10,9 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 6,36% so với năm 2013.

Cùng với đó cho vay quốc doanh cũng không ngừng tăng lên cả về con số tuyệt đối

và số tương đối, tính đến năm 2014 đạt 10 tỷ đồng, nâng tỷ trọng lên tới 3,79%,

tăng 2,7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 36,99% so với năm 2013, dư nợ quốc doanh bình

quân qua 3 năm có xu hướng tăng là 34,84%. Ngược lại dư nợ hộ sản xuất và hợp

tác xã của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ lại có xu hướng giảm dần hàng năm, với con

số thấp nhất vào năm 2014 là 71,1 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 0,56%51

so với năm 2013. Dư nợ ngồi quốc doanh bình qn của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ qua 3 năm có xu hướng giảm là 6,31%.

Ta thấy dư nợ cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chủ

yếu tập trung vào ngoài quốc doanh, trong khi cho vay đối với quốc doanh chiếm tỷ

trọng thấp nhất. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp ngồi quốc doanh có nhu cầu

vay vốn cao, đặc biệt là vốn trung và dài hạn để đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm

trang thiết bị hiện đại sản xuất ra những sản phẩm tốt, tăng khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, khi nền kinh tế có nhiều biến động và trong giai

đoạn phục hồi, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngồi quốc doanh còn

gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự ổn định, chứa đựng nhiều rủi ro, vì vậy BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ cũng tỏ ra thận trọng và có những đòi hỏi khắt khe hơn khi

quyết định đầu tư vốn vào thành phần kinh tế này.

2.2.1.4. Phân theo loại tiền

Trong giai đoạn vừa qua, do tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, tiềm ẩn

nhiều rủi ro, đặc biệt là sự biến động phức tạp của giá vàng, USD... Nên BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ khá thận trọng hơn đối với các cho vay trung và dài hạn bằng

ngoại tệ, chủ yếu vẫn tập trung vào cho vay bằng nội tệ.Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay trung và dài hạn theo loại tiền của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ giai đoạn năm 2012 – 201452

Khoản cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ vẫn chủ yếu

là bằng nội tệ và con số này được tăng lên hàng năm, đến năm 2014 đã lên tới 257,3

tỷ đồng, tăng 17,5 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng là 7,29% so với năm 2013, cho vay nội tệ

bình qn qua 3 năm có xu hướng tăng là 13,65%. Ngược lại, cho vay ngoại tệ quy

đổi lại có xu hướng giảm đi qua các năm, đặc biệt đạt con số thấp nhất năm 2014

khi chỉ đạt 6 tỷ đồng, giảm đi 4,3 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 41,75% so với năm

2013, bình quân qua 3 năm cho vay bằng ngoại tệ có xu hướng giảm là 31,53%

(theo bảng số liệu 2.3). Nguyên nhân cho vay bằng ngoại tệ giảm mạnh vào năm

2014 là do vào NHNN chỉ thị trong nền kinh tế đang phục hồi, xác định tăng

trưởng tín dụng tuy nhiên hạn chế nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp bằng ngoại tệ

để nhập khẩu hàng hóa, nhằm hạn chế tình trạng đơ la hóa trong nền kinh tế, chính

những tác động trên làm dư nợ bằng ngoại tệ của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có xu

hướng giảm đáng kể trong thời gian qua.

2.2.3. Hệ số thu hồi nợ vay trung và dài hạn

Hệ số thu hồi nợ là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả

tín dụng trong việc thu hồi nợ của ngân hàng, giúp phản ánh trong một thời kỳ nào

đó, với doanh số cho vay nhất định sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn, do đó tỷ lệ

này càng cao càng tốt. Tình hình biến động của chỉ tiêu hệ số thu hồi nợ trung và

dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong thời gian qua như sau:

Bảng 2.4: Tình hình thu nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

trong giai đoạn năm 2012-2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)NămNămNămChỉ tiêu2012201320141. Doanh số thu nợ T&DH

2. Doanh số cho vay

3. Hệ số thu hồi nợ T&DH(%)353

557371,5 377,1

592,3 625So sánhSo sánh2013/2012

Tỷ lệ

±∆

(%)

18,5

5,24

68

12,212014/2013

Tỷ lệ

±∆

(%)

5,6

1,51

32,7 5,5263,38 62,73 58,54 -0,65

-4,19

(3)= [(1)/(2)] x 100%

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ)

Qua bảng 2.4 cho thấy, doanh số thu nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng tăng lên qua các năm, cụ thể: Nếu Năm 2012 đạt 35353

tỷ đồng thì đến năm 2013 doanh số thu nợ trung và dài hạn là 371,5 tỷ đồng, tăng

thêm 18,5 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 5,24% so với cùng kỳ năm 2012. Đến năm 2014

con số này tiếp tục tăng lên, tuy nhiên mức độ tăng chậm hơn so với năm 2013 khi

chỉ đạt 377,1 tỷ đồng, tăng thêm 5,6 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 1,51% so với năm

2013. Điều này cho thấy công tác thu nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cùng với xu hướng của công tác cho vay là đều tăng mạnh vào năm 2013

và sau đó có xu hướng tăng chậm lại vào năm 2014, tuy nhiên mức độ tăng của

doanh số thu nợ trung và dài hạn lại chậm hơn rất nhiều so với mức độ tăng của

doanh số cho vay, điều này làm cho hệ số thu hồi nợ trung và dài hạn của BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ có xu hướng giảm dần qua các năm.Biểu đồ 2.3: Hệ số thu hồi nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

trong giai đoạn năm 2012 – 2014

Qua biểu đồ 2.43cho thấy hệ số thu hồi nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng giảm qua các năm. Nếu năm 2012 hệ số thu hồi nợ

trung và dài hạn là 63,38%, thì đến năm 2013 giảm còn 62,73%, giảm đi 0,65% so

với năm 2012 và sang năm 2014, con số này tiếp tục giảm còn 58,54%, giảm đi

4,19% so với năm 2013. Điều này có nghĩa với 100 đồng doanh số cho vay, nếu

năm 2012 thu về được 63,38 đồng vốn trung và dài hạn, đến năm 2013 thu về

62,73 đồng vốn trung và dài hạn thì năm 2014 chỉ thu về được 58,54 đồng. Kết quả54

trên cho thấy hệ số thu hồi nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có

xu hướng giảm dần qua các năm. Nguyên nhân bởi cả doanh số cho vay và doanh

số thu hồi nợ trung và dài hạn đều tăng lên hàng năm, mức độ tăng của doanh số

cho vay lớn hơn mức độ tăng của doanh số thu nợ trung và dài hạn, tuy nhiên tốc độ

tăng của doanh số thu nợ trung và dài hạn luôn chậm hơn so với tốc độ tăng của

doanh số cho vay. Hệ số thu hồi nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ không ngừng giảm qua các năm thể hiện công tác thu hồi nợ trung và dài hạn

của Chi nhánh cần được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa.

Mặt khác kết quả công tác thu hồi nợ vào năm 2014 đã có dấu hiệu giảm hơn

nhiều so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân là do hoạt động của tổ xử lý nợ tại

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ vẫn chưa thực sự đạt được hiệu quả cao, xử lý tài sản

đảm bảo chưa kiên quyết, triệt để, hiệu quả thấp. Một số khoản cho vay hồ sơ không

thiết lập đầy đủ, thiết chặt chẽ, việc kiểm tra tài sản đảm bảo không thường xuyên,

khi khách hàng bán tài sản bảo đảm khơng phát hiện kịp thời dẫn đến khó thu. Mặt

khác trong giai đoạn năm 2012-2014 cũng là thời gian khó khăn, với nền kinh tế có

nhiều biến động, mơi trường kinh doanh trong và ngồi nước tiềm ẩn rủi ro, các

doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh

doanh, làm số dư xử lý rủi ro tín dụng trung và dài hạn trong kỳ của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ gia tăng, điều này làm cho hiệu quả thu hồi nợ giảm và chưa đạt

hiệu quả cao.

2.2.4. Chỉ tiêu nợ quá hạn trung và dài hạn

Hoạt động tín dụng trung và dài hạn là một kênh đem lại nguồn lợi nhuận cho

một ngân hàng. Để đánh giá công tác cho vay trung và dài hạn, cần xem xét về chỉ

tiêu nợ quá hạn trung và dài hạn, khi tỷ lệ này ở mức cao đồng nghĩa với kết quả

công tác cho vay trung và dài hạn của ngân hàng bị giảm sút. Trong giai đoạn vừa

qua, tình hình nợ quá hạn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ thể hiện

như sau:55

Bảng 2.5: Tình hình nợ quá hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

trong giai đoạn năm 2012-2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)Chỉ tiêuNămNămNăm201220132014So sánhSo sánh2013/20122014/2013±∆±∆Tỷ lệ

(%)1. Tổng nợ quá hạn

- NQH trung và dài hạn

2. Tỷ lệ NQH (%)

- Tỷ lệ NQH trung và

dài hạn (%)-12,868,969 10,3158,106

1,944,89

1,754,79

1,8138,91

3,216

90,213,821,961,8251,31Tỷ lệ

(%)-30,2613,4615,039,67

--0,1

103,42-2,05

--92,86-(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ)

Theo bảng số liệu 2.5 cho thấy, cùng với sự gia tăng của tổng dư nợ thì tổng

nợ quá hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng có sự biến động qua các năm, cụ

thể sau khi giảm vào năm 2013, tổng nợ quá hạn lại tăng vào năm 2014.Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ trong giai đoạn năm 2012 – 2014

Theo bảng 2.5, năm 2013 tổng nợ quá hạn của BIDV-Chi nhánh Phú Thọ là

8,969 tỷ đồng, giảm 3,891 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 30,26% so với năm 2012. Đến56

năm 2014 con số này lên tới 10,315 tỷ đồng, tăng với con số 10,315 tỷ đồng, tăng

1,346 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 15,0% so với năm 2013, bình quân qua 3 năm nợ quá

hạn có xu hướng tăng là 10,91%. Trong đó: Khoản nợ quá hạn trung và dài hạn lại

có sự giảm dần, tuy nhiên mức độ giảm lại chậm dần qua các năm, cụ thể năm 2013

con số này là 4,89 tỷ đồng, giảm 3,216 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 7,83% so với năm

2009. Đến năm 2014 con số này tiếp tục giảm còn 4,89 tỷ đồng, giảm 0,1 tỷ đồng

với tỷ lệ giảm là 2,05% so với cùng kỳ năm 2013. Mặt khác qua biểu đồ 2.4 cho

thấy rõ hơn sự biến động về tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng giảm dần qua các năm, cụ thể nếu vào năm 2012 là

3,82%, đến năm 2013 là 1,96%, đã giảm 1,82% so với năm 2012, và đến năm 2014

đạt con số thấp nhất là 1,82%, giảm 0,14% so với năm 2013.

Bảng 2.6: Cơ cấu tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ trong giai đoạn năm 2012 - 2014

(Đơn vị: %)

NămNămNămSo sánhSo sánhChỉ tiêu

2012

2013 2014 2013/2012 2014/2013

I. Tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn

3,82

1,96

1,82

-1,86

-0,14

1. Phân theo thành phần kinh tế

- Kinh tế quốc doanh

1,85

0,6

0

-1,25

-0,6

- Kinh tế ngoài quốc doanh

1,97

1,36

1,82

-0,61

0,46

2. Phân theo ngành kinh tế

- Ngành công nghiệp

1,99

1,17

1,11

-0,82

-0,06

- Ngành thương mại dịch vụ

1,54

0,59

0,53

-0,95

-0,06

- Ngành nông - lâm nghiệp

0,15

0,12

0,11

-0,03

-0,01

- Ngành khác

0,14

0,08

0,07

-0,06

-0,01

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ)57

Dựa vào bảng số liệu 2.6 cho thấy, tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của BIDV

– Chi nhánh Phú Thọ chủ yếu tập trung vào thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

Điều này thể hiện rõ ràng khi tỷ lệ nợ quá hạn kinh tế quốc doanh của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng giảm dần qua các năm: Nếu năm 2013 là 0,6%, giảm

1,25% so với năm 2012, thì đến năm 2014 hạ xuống mức 0%, giảm 0,6% so với

năm 2013. Trong khi nợ quá hạn kinh tế ngoài quốc doanh của Chi nhánh sau khi

biến động giảm vào năm 2013 với con số 1,36%, lại tăng lên vào năm 2014 với con

số 1,82%, tăng 0,42% so với năm 2013 và chiếm toàn bộ tỷ lệ nợ quá hạn trung và

dài hạn của Chi nhánh.

Phân theo ngành kinh tế, nhận thấy tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của Chi

nhánh chủ yếu tập trung ở ngành công nghiệp, tiếp sau đó đến ngành thương mại

dịch vụ và có xu hướng giảm dần ở tất cả các ngành, tuy nhiên tốc độ giảm năm

2014 đều chậm hơn so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn trung và

dài hạn ở tất cả các ngành có sự sụt giảm mạnh nhất vào năm 2013. Đến năm 2014,

tỷ lệ nợ quá hạn ở hầu hết các ngành vẫn tiếp tục giảm nhưng với tốc độ giảm rất

chậm, nhìn chung tốc độ giảm năm 2013 nhanh hơn gấp khoảng 1,5 lần đến 3,5 lần

so với tốc độ giảm năm 2014 (theo bảng số liệu 2.6).

Nguyên nhân tình hình nợ quá hạn giảm chậm trong giai đoạn này là do tình

hình kinh tế thời gian này tăng trưởng còn chậm, nền kinh tế đang trong giai đoạn

phục hồi tuy nhiên mức độ rủi ro cho vay trung và dài hạn tăng. Doanh nghiệp gặp

khó khăn trong việc giảm nợ, xuất phát từ việc mất cân đối tài chính như doanh thu

giảm sút, lợi nhuận khơng bù đắp được chi phí tài chính lớn. Mơi trường kinh tế còn

tiềm ẩn nhiều rủi ro, khách hàng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt

động sản xuất kinh doanh, làm dư nợ quá hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ mặc

dù có giảm nhưng với tốc độ chậm hơn so với năm 2013 ở hầu hết các ngành kinh tế.

2.2.5. Chỉ tiêu nợ xấu trung và dài hạn

Nợ xấu là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả và chất lượng của một

khoản vay, theo đó nếu tỷ lệ này càng cao thì chất lượng khoản cho vay đó càng

kém, kết quả đem lại thấp. Tình hình nợ xấu trung và dài hạn của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ như sau:58

Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn

năm 2012 – 2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)So sánh

NămNămSo sánhNăm2013/2012

2014/2013

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Chỉ tiêu

2012 2013 2014

±∆

±∆

(%)

(%)

1. Tổng nợ xấu

10,257 6,697 5,19

-3,56 -34,71 -1,507 -22,50

- Nợ xấu T&DH

5,04 3,439 3,022 -1,61 -31,77 -0,417 -12,10

2. Tỷ lệ nợ xấu (%)

2,37

1,31

0,91

-1,06

-0,4

- Tỷ lệ nợ xấu T&DH

2,38

1,38

1,15

-1

-0,23

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ)

Nợ xấu của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có xu hướng giảm dần qua các năm,

đạt con số thấp nhất vào năm 2014 với 5,19 tỷ đồng, giảm 1,507 tỷ đồng với tỷ lệ

giảm là 22,5% so với năm 2013. Bình quân nợ xấu qua 3 năm giảm là 28,87%.

Trong đó: Nợ xấu trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng giảm dần

hàng năm, tuy nhiên mức độ và tốc độ giảm có xu hướng chậm lại vào năm 2014,

với con số 3,022 tỷ đồng, giảm 0,417 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 12,1% so với năm

2013 (theo bảng 2.7).

Mặt khác xét về tỷ lệ nợ xấu, con số này cũng được giảm qua các năm từ

2,37% vào năm 2012, đến 1,31% năm 2013 và tiếp tục xuống 0,91% vào năm 2014.

Điều này cho thấy ngược với sự gia tăng về dư nợ thì tỷ lệ nợ xấu của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ đã được giảm dần, đây được coi là kết quả khả quan và thành công

mà Chi nhánh đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên tốc độ giảm của nợ

xấu vẫn chưa thực sự ổn định, giảm mạnh vào năm 2013 và xu hướng giảm chậm

lại vào năm 2014.59Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

trong giai đoạn năm 2012 – 2014

Qua biểu đồ 2.6 cho thấy rõ hơn biến động giảm dần của tỷ lệ nợ xấu trung và

dài hạn qua các năm, trong đó tốc độ giảm mạnh nhất vào năm 2013, cụ thể tỷ lệ nợ

xấu trung và dài hạn là 1,46%, giảm đi 1,09% so với năm 2012. Đến năm 2014, tốc

độ giảm đã chậm lại với con số là 1,19%, đã giảm 0,27% so với năm 2013. Như vậy

tốc độ giảm của tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn vào năm 2013 gấp khoảng 4 lần so với

tốc độ giảm vào năm 2014.

Nguyên nhân là do vào năm 2014 điều kiện hoạt động tín dụng gặp khá nhiều

khó khăn, mặc dù trong những tháng đầu năm đang trong giai đoạn phục hồi của

nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng tuy nhiên vẫn còn ở mức khiêm tốn, mặc khác mơi

trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro đã gây ra những tác động xấu không nhỏ tới

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và khách hàng vay vốn. Điều đó đã ảnh

hưởng trực tiếp tới khả năng trả nợ vay của khách hàng, cơng tác thu hồi nợ gặp khá

nhiều khó khăn, vẫn chưa đem lại kết quả cao, bởi vậy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

vẫn phát sinh những khoản nợ xấu khó thu hồi vốn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phú Thọ trong giai đoạn năm 2012 – 2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×