Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Tải bản đầy đủ - 0trang

70

biệt chú ý tới vấn đề phát triển cho vay trung và dài hạn, nhằm đảm bảo uy tín cũng

như khả năng cạnh tranh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trên địa bàn tỉnh nhà. Căn

cứ vào chiến lược kinh doanh và nhiệm vụ hoạt động, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

đã đưa ra phương hướng phát triển vào giai đoạn năm 2015 – 2020, như sau:

3.1.1. Phương hướng chung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Trước bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và hội nhập, cũng như sự cạnh

tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã xác định việc

tái cơ cấu, tăng cường đầu tư, tăng năng lực, phát triển mạng lưới và đào tạo nhân

lực là một nhiệm vụ cần thiết mặc dù phải có sự tập trung lớn về sức lực, thời gian

và nguồn vốn. Sau đây là định hướng phát triển từ năm 2015-2020 của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ:

- Trong những năm tới, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tiếp tục củng cố vững

chắc thị phần của mình với định hướng phát triển về nguồn vốn và đầu tư tín dụng

có tỷ lệ tăng trưởng từ 10% đến 15%. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác huy

động vốn, cần theo dõi diễn biến lãi suất huy động thị trường, thực hiện theo chỉ

đạo của BIDV và NHNN, tăng trưởng nguồn vốn huy động ổn định.

- Các phòng chuyên đề, các Chi nhánh chủ động đề ra chương trình hành động

cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới, đảm bảo khả

năng thanh khoản, an toàn hiệu quả kinh doanh. Cơ bản giải quyết hết các tồn quỹ,

đảm bảo mức tiền lương hệ số 1 và có tiền lương năng suất.

- Mở rộng các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao: Thẻ tín dụng quốc tế, Séc du

lịch, Séc nhờ thu đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Tiếp tục phát

triển khách hàng mới đặc biệt là khách hàng xuất khẩu.

- Bám sát chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa

phương, khảo sát tình hình lao động xuất khẩu tại các xã phường, giao chỉ tiêu cho

cán bộ vận động hướng dẫn và tư vấn khách hàng chuyển tiền kiều hối.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán

bộ tác nghiệp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức đổi địa bàn cán bộ, lãnh đạo theo

quy định đảm bảo an toàn trong kinh doanh.71

3.1.2. Phương hướng cụ thể về phát triển cho vay trung và dài hạn của

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh

Phú Thọ

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đồng thuận và nỗ lực thực hiện giải pháp để huy

động và sử dụng nguồn vốn, phục vụ nhanh chóng, kịp thời và ưu tiên nguồn vốn

đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ; mở rộng và duy trì mức tăng trưởng tín dụng

hợp lý và khơng ngừng mở rộng cho vay, mà đặc biệt là phát triển cho vay trung và

dài hạn. BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

trong giai đoạn năm 2016 – 2020, cụ thể:

Trong thời gian tới, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã đề ra một số mục tiêu hoạt

động, cụ thể trong năm 2016 thực hiện các mục tiêu cơ bản như sau:

- Nguồn vốn huy động bằng nội tệ: Tỷ lệ tăng từ 10% đến 15%.

- Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ: Tỷ lệ tăng từ 5% đến 10%.

- Tổng dư nợ nội tệ: Tỷ lệ tăng từ 8% đến 10%

- Tổng dư nợ ngoại tệ (USD): Giữ số dư bằng tối thiểu bằng năm 2014

- Dư nợ trung và dài hạn/ tổng dư nợ nhỏ hơn 40%

- Tỷ lệ nợ xấu: Dưới 2%

- Dư nợ bình quân đầu người: 10 tỷ đồng

- Thu nhập: Đảm bảo mức tiền lương hệ số 1. Trả nợ tiền lương theo quy định

của BIDV và có tiền lương năng suất.

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu khác do BIDV giao. Đạt danh

hiệu hoàn thành kế hoạch năm, đạt đơn vị trong sạch và vững mạnh.

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phấn đấu tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn nhỏ hơn

40%; ưu tiên đối với các khoản cho vay công nghiệp, thương mại dịch vụ; cho vay

bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận đối với khách hàng phù hợp với quy

định của pháp luật về cho vay của TCTD đối với khách hàng và trên cơ sở cung –

cầu vốn trên thị trường. Đồng thời tiếp tục giữ vững thương hiệu và khẳng định vai

trò là một trong những NHTM lớn của nền kinh tế đất nước.

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng đề ra cần quan tâm hơn nữa đến phát triển

cho vay trung và dài hạn; đa dạng hóa các hình thức cho vay trung và dài hạn, khai

thác nguồn vốn ổn định và tăng cường tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Đặc biệt

chú ý việc xử lý, trích lập rủi ro; tăng cường cơng tác kiểm tra; thực hiện tích cực và72

hiệu quả cơng tác kiểm tra, kiểm sốt; tích cực tìm kiếm khách hàng, mở rộng sản

phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; giảm bớt thủ tục hành chính... để thu hút ngày càng

đơng đảo và đa dạng hơn các khách hàng của mình để tăng cường lợi nhuận, hạn

chế rủi ro, nhằm tiếp tục phát huy vai trò là nhà tài trợ vốn cho nhu cầu đầu tư phát

triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3.2. Giải pháp phát triển cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp hữu hiệu để phát triển cho vay trung và

dài hạn luôn là mục tiêu và là một trong những nhân tố quan trọng để tăng cường

khả năng cạnh tranh và phát triển của mỗi ngân hàng. Xuất phát từ những hạn chế,

khó khăn và phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ, với những hiểu biết của bản thân, em xin mạnh dạn đưa ra một

số giải pháp phát triển cho vay trung và dài hạn tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ, như

sau:

3.2.1. Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn

Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn là một hoạt động rất cần thiết đối

với ngân hàng, bởi lẽ thông qua hoạt động này ngân hàng sẽ phân tán được rủi ro,

nâng cao hiệu quả tín dụng. Với thế mạnh là một ngân hàng chủ đạo trong lĩnh vực

phát triển kinh tế, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có rất nhiều lợi thế trong việc cho

vay các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong sự cạnh tranh mạnh mẽ

của các NHTM như hiện nay, muốn giữ vững vị thế của mình, BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cần phải tiến hành cải tiến và đa dạng hóa hơn nữa các loại hình cho vay

trung và dài hạn. Vì vậy trong thời gian tới chiến lược sản phẩm của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ cần hướng tới:

Thứ nhất, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần chú trọng đầu tư đối với thành phần

kinh tế ngoài quốc doanh hơn để mở rộng thị trường đầu ra, phải có chính sách, thể

lệ cho vay rõ ràng nhằm thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh đối với ngân hàng

khác. Khi cho vay khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

phải thực sự linh hoạt, nhạy bén, biết nhìn nhận đâu là khách hàng đáng tin cậy,

đồng thời phân tích xem khách hàng nào có khả năng trả được nợ, khách hàng nào

khơng có khả năng trả được nợ để có biện pháp xử lý kịp thời.73

Thứ hai, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đổi mới chính sách và cơ cấu cho

vay phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần tiến hành cho vay theo hướng

tăng tỷ trọng cho các ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế là cơng nghiệp và dịch

vụ. Bên cạnh đó, ưu tiên cho vay với các dự án có sử dụng cơng nghệ tiên tiến hiện

đại và có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương

và đất nước. BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần tăng cường cho vay đối với các thành

phần ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc đầu tư máy móc thiết bị,

trồng cây lưu gốc... đòi hỏi vốn lớn, thời gian sử dụng tương đối dài mới thu được

hiệu quả. Điều tất nhiên lãi suất cho vay trung, dài hạn phải lớn hơn lãi suất cho vay

ngắn hạn vì đầu tư trung, dài hạn gặp nhiều rủi ro hơn. Với phương châm mở rộng

thị phần, tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng là mơi trường để BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng đối với hoạt động kinh

tế, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần có những chính sách ưu đãi hơn về lãi suất và đa

dạng về hình thức cho vay trung và dài hạn đối với các cá nhân và hộ sản xuất.

Thứ ba, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đa dạng hóa các loại tiền gửi cả nội

tệ và ngoại tệ để cho vay, đặc biệt là các ngoại tệ mạnh bởi nhu cầu các doanh

nghiệp cần phải đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, dây chuyền hiện đại

ngày càng lớn và phải thanh toán bằng ngoại tệ khi nhập hàng về, nên họ rất cần

nguồn ngoại tệ để thanh toán. Do vậy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đa dạng hóa

tiền ngoại tệ cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, thu hút khách hàng và nâng cao

năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên song song với việc đa dạng hố các hình thức cho vay trung và dài

hạn, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phải luôn luôn chú ý coi trọng hiệu quả các khoản

cho vay trung và dài hạn. Đặc biệt trong điều kiện của kinh tế của Việt Nam hiện

nay, mơi trường kinh doanh nói chung và cho vay trung và dài hạn nói riêng còn có

nhiều rủi ro, hoạt động của các doanh nghiệp còn thiếu ổn định. Do vậy việc đa

dạng hoá các khoản cho vay trung và dài hạn không những giúp BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ nâng được mức doanh lợi lên mà còn giảm thiểu những thiệt hại có thể gây

cho bản thân ngân hàng.74

3.2.2. Đẩy mạnh công tác khách hàng và mở rộng tín dụng

Chiến lược khách hàng là nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố hàng đầu quyết định

sự thành công và phát triển của ngân hàng. Nhất là khi trên địa bàn thành phố Việt Trì

hiện nay có rất nhiều các NHTM và TCTD hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ, sự

cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, thì khu vực khách hàng càng được mở rộng càng

tốt. Vì vậy chiến lược khách hàng của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần được xây

dựng trên quan điểm hợp tác kinh doanh ngày càng sâu rộng với các nhà sản xuất

kinh doanh trên cơ sở lợi ích trước mắt và lâu dài. Xác định bạn hàng chiến lược lâu

dài và khẳng định bạn hàng trước mắt để có quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với các

khách hàng, nhất là các khách hàng truyền thống. Để đạt được điều đó BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ tiến hành các công việc sau:

Thứ nhất, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đi sâu nắm bắt tình hình hoạt động,

các vấn đề nổi cộm trong hoạt động và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, các

công ty cổ phần lớn, các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

như: các hoạt động cổ phần hoá, giải thể, mua bán, sát nhập... để xem xét định

hướng đầu tư, đầu tư vào doanh nghiệp làm ăn tốt đảm bảo quy trình tín dụng.

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần phải thường xuyên tiến hành phân tích tài chính

của khách hàng: Thơng qua các báo cáo định kỳ, đột xuất mà khách hàng gửi theo

quy định của các ngân hàng hay khi cán bộ tín dụng kiểm tra, lấy số liệu phản ánh

trung thực để đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng,

phát hiện ra những điểm mạnh yếu.

Thứ hai, để thu được một lượng khách hàng có uy tín, BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ nên mở rộng quan hệ, dùng nhiều biện pháp Marketing để các doanh nghiệp

khác biết về BIDV – Chi nhánh Phú Thọ và chất lượng phục vụ của mình. Thực

hiện chế độ ưu đãi đối với những khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài với BIDV

– Chi nhánh Phú Thọ. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra và tổ chức

khen thưởng đối với những cán bộ làm việc tốt, mở rộng quan hệ khách hàng, nhiệt

tình giúp đỡ khách hàng. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt trong xu thế phát

triển mới của nền kinh tế đất nước. Nếu công tác này bị bỏ rơi thì khơng những

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ không thu hút được lực lượng khách hàng mới mà khó

có thể giữ được khách hàng cũ.75

Thứ ba, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ nên thực hiện chính sách lãi suất linh

hoạt hơn nữa để các khoản tín dụng hấp dẫn hơn, mở rộng đối tượng cho vay: Lãi

suất là một yếu tố quan trọng đối với mỗi khoản vay, nó tác động rất lớn đến hoạt

động sản xuất kinh doanh của khách hàng và của ngân hàng. Để chính sách lãi suất

có hiệu quả, đòi hỏi BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phát triển đa dạng hóa các mức

khung lãi suất tín dụng hơn nữa để khách hàng lựa chọn phù hợp và có lợi cho cả

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ, nên mở rộng các mức lãi suất theo thời gian và đối

tượng khách hàng, quy mơ món vay, mức độ sử dụng sản phẩm của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ, có chính sách khuyến khích về lãi suất cho khách hàng mới, và lãi

suất ưu đãi thỏa đáng cho các khách hàng truyền thống mà vẫn tuân theo quy định

của Nhà nước và pháp luật.

Thứ tư, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần mở rộng đồng tài trợ các dự án có

hiệu quả với các ngân hàng bạn để giảm thiểu rủi ro và tăng trưởng tín dụng, từ đó

tăng cường lợi nhuận cho ngân hàng cũng như mở rộng quan hệ khách hàng,

chuyển dần sang đầu tư trung và dài hạn, các dự án đồng tài trợ để chia xẻ rủi ro.

Thực hiện 6 tháng một lần tiến hành phân loại khách hàng theo những tiêu thức cụ

thể của BIDV đề ra, phân tích đánh giá khách hàng để từ đó có những chính sách tín

dụng đối với từng nhóm khách hàng, có những chính sách khách hàng riêng và có

những sự ưu đãi, đãi ngộ riêng. Qua đó giúp BIDV – Chi nhánh Phú Thọ một mặt

dễ nắm bắt khách hàng để cho vay giảm bớt rủi ro, mặt khác khuyến khích những

khách hàng có đánh giá tuân thủ tốt hơn các cơ chế cũng như các điều khoản trong

hợp đồng tín dụng để được xếp hạng tốt hơn, lấy lại uy tín trong mắt ngân hàng để

thuận tiện hơn trong các hoạt động vay vốn tới của mình và BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ cũng nhờ đó giảm bớt được rủi ro.

Thứ năm, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần mở rộng đầu tư cho vay trung và

dài hạn với các hoạt động cho vay tiêu dùng đối với các cá nhân và hộ gia đình có

nhu cầu và đáp ứng được các điều kiện vay vốn hợp lý của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ với cơ chế cho vay linh hoạt. Tiến hành mở rộng tín dụng đối với các doanh

nghiệp ngồi quốc doanh, các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức kinh doanh hiệu

quả, đảm bảo đủ điều kiện vay vốn bởi đây là một thị trường khách hàng lớn và đầy

tiềm năng hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.76

3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư

Trong giai đoạn vừa qua, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong công tác thẩm

định đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng để hoàn thiện hơn, hạn chế rủi ro

và phát triển cho vay trung và dài hạn, thì ngồi việc thực hiện đúng và đầy đủ các

quy định và quy trình cho vay theo văn bản chế độ tín dụng của ngành cũng hướng

dẫn của BIDV, và các quy định của NHNN Việt Nam về phòng ngừa rủi ro tín dụng,

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng cần chú ý việc thẩm định tính hiện thực, tính khả

thi của các dự án tạo tiền đề từ đó có dự báo về hiệu quả, khả năng vay trả. Để làm

tốt công tác thẩm định dự án, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần thực hiện tốt những

nội dung sau:

Thứ nhất, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần nâng cao chất lượng thu thập và xử

lý thông tin. Các thông tin phải được kiểm tra tính chính xác kỹ càng trước khi phân

tích. Trước tiên cần bắt đầu từ việc xác định nguồn gốc của những thông tin thu

thập được và tiến hành kiểm tra đối chiếu các nguồn thông tin với nhau, việc kiểm

tra tính chính xác của thơng tin sẽ là tiền đề cho BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có

được những kết quả đáng tin cậy hơn. Hiện nay các nguồn thơng tin có thể thu thập

là từ chính bản thân doanh nghiệp vay vốn, từ hồ sơ lưu trữ của Chi nhánh, từ các

bạn hàng của chính doanh nghiệp, từ trung tâm thông tin của NHNN hoặc từ thông

tin đại chúng... Nói chung nguồn thơng tin có thể được lấy từ nhiều nguồn khác

nhau, nhưng để có thể thu thập lượng thơng tin nhiều, với tốc độ cao thì BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ cần phải thu thập thông tin một cách thường xuyên. Đồng thời

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ nên có một bộ phận chun thu thập thơng tin để lượng

thông tin được cập nhật hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực. Sau đó mới tiến hành phân

loại và lưu trữ, khi nào cần có thể có được ngay.

Thứ hai, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ nên tiến hành lập phòng hoặc nhóm

chun trách thẩm định dự án. Để công tác thẩm định đạt hiệu quả cao, BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ có thể quy định đối với những dự án có số vốn lớn hơn một mức

nào đó thì phải có một bộ phận chun trách thẩm định, như vậy cơng việc thẩm

định sẽ tồn diện hơn và bao quát hơn. Đối với nhiều dự án mang tính chất chun

mơn sâu vào một ngành, một lĩnh vực cụ thể nào đó mà cán bộ tín dụng khơng thể

nắm bắt, hiểu một cách cặn kẽ thì BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần mời các chuyên77

gia, các cán bộ có kinh nghiệm về ngành hay lĩnh vực đó tới giúp đỡ, tư vấn về mặt

chun mơn kỹ thuật. Việc phân công rõ ràng như vậy sẽ giúp cho công việc được

thực hiện chuyên sâu, cán bộ được tiếp xúc với nhiều dự án sẽ tích luỹ được nhiều

kinh nghiệm bổ ích. Sự thành thạo trong việc thực hiện các công đoạn thẩm định

của cán bộ chuyên trách sẽ giúp rút ngắn được thời gian thẩm định và nâng cao

được chất lượng của thẩm định dự án.

Thứ ba, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần nâng cao chất lượng thẩm định cho

các cán bộ tín dụng. Bởi tri thức con người là vấn đề quan trọng hàng đầu khơng

một máy móc hay một cơng nghệ hiện đại nào có thể thay thế được con người, nhất

là trong cơng tác thẩm định đòi hỏi những trình độ chun mơn và những kiến thức,

những kinh nghiệm quý giá mà không một máy móc hiện đại nào thay thế được. Do

vậy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng và nâng

cao chất lượng cho các cán bộ tín dụng, mở các khố học để phổ biến các văn bản

pháp luật mới được ban hành của ngành cũng như của các lĩnh vực cho vay, các văn

bản hướng dẫn về hạch toán trong doanh nghiệp.

3.2.4. Ngăn ngừa và xử lý những khoản nợ quá hạn

Trong những năm qua, các NHTM nói chung có tỷ lệ nợ quá hạn lớn và có xu

hướng gia tăng. Việc giải quyết như thế nào là vấn đề mà các NHTM còn nhiều

lúng túng. Thực tế tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ, nợ quá hạn vẫn chưa được xử lý

hiệu quả và cần phải có những biện pháp chỉ đạo cụ thể để thu hồi được nợ trong

thời gian nhanh nhất. Trước tiên BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phải phân tích các

khoản nợ q hạn để tìm hiểu ngun nhân phát sinh, từ đó đưa ra những giải pháp

phù hợp, cụ thể là:

Trước hết, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần tăng cường công tác ngăn chặn nợ

quá hạn phát sinh.

Thông thường nợ quá hạn xảy ra khi phát sinh dấu hiệu, người vay sử dụng

món vay sai mục đích, trả lãi và gốc, khơng đầy đủ, khơng kịp thời theo thỏa thuận,

hàng tồn kho cao, nợ trong thanh tốn tăng lên, tài sản thế chấp thay đổi, cơng tác tổ

chức của khách hàng có biến động.

- Đối với những khoản vay dẫn đến nợ quá hạn mà nguyên nhân chính là do

những ngun nhân khách quan, nằm ngồi tầm kiểm soát của khách hàng như thời78

tiết, thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân chủ quan có thể sửa chữa được thì BIDV

– Chi nhánh Phú Thọ có thể áp dụng một số biện pháp sau:

+) Gia tăng khối lượng khoản cho vay đối với đối với các doanh nghiệp có

phương án phục hồi sản xuất có tính khả thi cao. Giải pháp này chỉ thực sự có hiệu

quả khi mà cả ngân hàng và doanh nghiệp cùng nỗ lực vực doanh nghiệp đi lên, nếu

không sự gia tăng các khoản cho vay của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ càng làm cho

món nợ của doanh nghiệp mất khả năng thanh tốn và khi đó rủi ro của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ càng lớn.

+) BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có thể kêu gọi người bảo lãnh cho doanh

nghiệp như người cung ứng hay tiêu thụ sản phẩm hoặc một vài người cho vay dài

hạn. Để nghị người vay giảm bớt kế hoạch phát triển dài hạn tăng cường vốn kinh

cho doanh.

+) Cán bộ tín dụng của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có thể tư vấn cho doanh

nghiệp trong việc tìm ra chiến lược kinh doanh mới. Việc làm này khơng chỉ giúp

cho doanh nghiệp có thể thốt ra khỏi cuộc khủng hoảng mà còn thắt chặt mối quan

hệ thân thiết với khách hàng.

- Đối với những khoản vay dẫn tới nợ quá hạn mà nguyên nhân là chủ quan

khơng sửa chữa được mang tính chất lừa đảo như: Khách hàng cung cấp sai về tình

hình tài chính, mục đích khoản vay và khả năng hồn trả của mình nhằm rút vốn

của ngân hàng thì BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần phải ngay lập tức dừng lại các

khoản vay đó, tiến hành thu nợ trước thời hạn ngay để tránh những rủi ro xảy ra.

Nếu những khách hàng cố tình chây ỳ, khơng chịu trả nợ thì BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ nên phối hợp với chính quyền địa phương, xử lý tín dụng để thu hồi nợ hay

khởi kiện trước pháp luật. Đồng thời cán bộ tín dụng phải kiên trì bám sát khách

hàng để đôn đốc thu hồi nợ quá hạn và đề xuất các biện pháp xử lý nợ.

Tiếp đến, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần xử lý nợ quá hạn triệt để và linh

hoạt.

Khi những biện pháp phòng ngừa khơng thể thực hiện được thì BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ phải có những biện pháp cụ thể để xử lý nợ quá hạn. Cụ thể:

- BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần tăng cường kiểm tra hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài

sản bảo đảm tiền vay của các khoản nợ quá hạn, xử lý dứt điểm từng bước theo79

đúng quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật để làm cơ sở cho việc xử lý

nợ.

- Mạnh dạn áp dụng các cơ chế tài chính cho phép để giải quyết các khoản nợ

tồn đọng một cách có hiệu quả, cụ thể là: Khi phát sinh nợ quá hạn mà BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ đã xiết nợ bằng tài sản. Những tài sản đó có đủ hồ sơ pháp lý hợp

pháp thì thực hiện phát mại. Trường hợp tài sản xiết nợ bán chậm hoặc khó bán thì

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ được phép cho thuê tài sản hoặc sử dụng vào mục đích

phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bù đắp khoản vay bị rủi ro. Trường hợp

đã xử lý hết tài sản mà vẫn còn nợ thì đề nghị xử lý theo quy định của BIDV.

- Thực hiện chứng khốn hóa các khoản nợ: Để hạn chế rủi ro biến động về tỷ

giá, tăng trách nhiệm trả nợ cho khách hàng, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ nên

khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các giao dịch về ngoại tệ khi tham gia vay

vốn hay khách hàng có thể tham gia các giao dịch kỳ hạn… Khi tham gia các giao

dịch về ngoại tệ, doanh nghiệp sẽ hạn chế được rủi ro và xác định được mức lỗ tối

đa của doanh nghiệp khi có biến động về tỷ giá. Trong trường hợp dự đốn chính

xác, các doanh nghiệp có thể thu được lời. Điều này sẽ khích thích tâm lý các nhà

đầu tư cũng như giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Để khuyến kích thích khách

hàng tham gia vào các giao dịch về ngoại tệ, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần chủ

động giới thiệu cho khách hàng thêm những chi tiết, rõ ràng về cách thức, nội dung

cũng như bản chất của giao dịch, đồng thời tham gia mạnh mẽ vào thị trường tài

chính quốc tế.

Cuối cùng, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần tăng cường các biện pháp phân

tán rủi ro trong cho vay trung và dài hạn.

- Liên kết đầu tư (cho vay hợp vốn): BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có thể hạn

chế, phân tán rủi ro bằng cách liên kết các ngân hàng khác để cùng đầu tư vào một

dự án lớn nào đó mà BIDV – Chi nhánh Phú Thọ khơng thể đáp ứng được vì nhu

cầu vay vốn quá lớn hoặc bị ràng buộc bởi Luật ngân hàng: “ không được cho vay

một doanh nghiệp quá 15% vốn tự có của ngân hàng”. Trong cho vay hợp vốn, mọi

vấn đề đều được san xẻ, từ mức vốn góp đến lợi nhuận, rủi ro, trách nhiệm, quyền

hạn…các ngân hàng phải cùng nhau ký kết hợp đồng đầu tư, thoả thuận rõ trách80

nhiệm, quyền hạn của mỗi bên trong hợp đồng đầu tư. Do đó, nếu có rủi ro xảy ra

thì sẽ khơng ảnh hưởng lớn đến hoạt kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

- Tham gia bảo hiểm tín dụng: BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có thể bảo hiểm

rủi ro tín dụng bằng kỹ năng quản lý tín dụng quỹ dự phòng rủi ro và hợp đồng bảo

hiểm, nhằm đảm bảo khả năng thanh tốn thường xun. Trong đó việc tham gia

bảo hiểm tín dụng là một giải pháp mang tính nguyên tắc cần phải có trong kinh

doanh tín dụng. Khách hàng vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm ngành nghề

mà họ kinh doanh hoặc mua bảo hiểm của tài sản vay. Vì vậy, những khoản tín dụng

trong trường hợp này coi như cùng được bảo hiểm một cách gián tiếp. Để sử dụng

tốt loại hình này, về phía BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần có những chính sách ưu

tiên về vốn cho vay, lãi suất đối với các doanh nghiệp, cá nhân mua bảo hiểm ngồi

ra có thể sử dụng biện pháp bảo lưu, tức là tự bảo hiểm cho mình bằng cách lập quỹ

dự phòng để bù đắp rủi ro tín dụng, từ đó hạn chế được những hậu quả xấu. Khi có

rủi ro xảy ra, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chủ động nguồn để bù đắp. Quỹ dự phòng

sẽ càng lớn qua các năm và khả năng bù đắp của nó lại càng lớn. Ngồi ra, để đảm

bảo khi rủi ro xảy ra vẫn có nguồn để bù đắp cho những khoản tiền gửi huy động,

bảo hiểm tiền gửi cũng là một biện pháp tích cực phòng chống rủi ro tín dụng, bảo

đảm uy tín và sự bền vững của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

- Tránh dồn vốn: Để giảm bớt các rủi ro phải gánh chịu, BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ nên đầu tư vào nhiều dự án khác nhau. Tránh đầu tư tập trung vào một hay

một số ít khách hàng, nhất là những khách hàng sản xuất kinh doanh những sản

phẩm hàng hóa khơng mang tính thiết yếu, sản xuất những mặt hàng Nhà nước

khơng khuyến khích, trong q trình sản xuất kinh doanh dễ gặp rủi ro.

3.2.5. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng

Thứ nhất, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần thiết lập bộ phận nghiên cứu

thị trường.

Để tìm kiếm thêm nhiều lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cần xây dựng chiến lược đa dạng hóa khách hàng như tập trung vào các

doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các khách hàng mới

nhằm mở rộng cho vay. Để giải quyết vấn đề này có hiệu quả, BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ nên thành lập bộ phân nghiên cứu thị trường. Bởi phần lớn các doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×