Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Kết quả một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn năm 2012-2014

Bảng 2.1: Kết quả một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

33

Tổng vốn dư nợ huy động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ không ngừng gia

tăng qua các năm cả về con số tuyệt đối lẫn số tương đối, cụ thể: Nếu năm 2013 là

368,1 tỷ đồng, tăng thêm 40,8 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng là 12,47% so với năm 2012,

thì đến năm 2014 con số này đạt 468 tỷ đồng, tăng 99,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ

tăng là 27,14% so với năm 2013. Bình quân tổng vốn huy động qua ba năm tăng là

19,58%. Đến năm 2014, trong xu hướng nền kinh tế đang trong xu hướng hồi phục,

sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng dù tốc độ thấp, ổn định vĩ mô được duy trì

khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp. Tuy nhiên, sức cầu của nền kinh tế còn

yếu, q trình tái cơ cấu các lĩnh vực ưu tiên triển khai còn chậm... Trước tình hình

đó, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã xây dựng chiến lược và sử dụng nhiều giải pháp

linh hoạt thúc đẩy nguồn vốn huy động tăng trưởng qua các năm.

Cùng sự tăng trưởng của tổng vốn huy động, dư nợ cho vay của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ cũng được gia tăng hàng năm, cụ thể: Nếu năm 2012 là 432,5 tỷ

đồng, đến năm 2013 đạt 512,5 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 18,5% so với

năm 2012, thì năm 2014 con số này là 569 tỷ đồng, tăng 56,5 tỷ đồng với tỷ lệ tăng

11,0% so với năm 2013. Bình quân dư nợ cho vay qua ba năm tăng lên là 14,70% .

Có được kết quả như trên là bởi sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ trước những diễn biến mới của nền kinh tế, sự nỗ lực của tồn thẻ

cán bộ cơng nhân viên chức, tăng cường chính sách tìm kiếm khách hàng đảm bảo

đầu ra, làm nền tảng để BIDV – Chi nhánh Phú Thọ duy trì hoạt động, tăng thu

nhập và mở rộng thị phần. Bên cạnh đó, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã triển khai

công tác tiếp cận doanh nghiệp và tìm kiếm khách hàng đặc biệt là doanh nghiệp

vừa và nhỏ, tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi tăng cường đổi mới, đồng thời đã bám sát

định hướng mục tiêu đã đề ra và sự phát triển kinh tế của địa phương để đầu tư đạt

hiệu quả, không ngừng củng cố và chấn chỉnh công tác cho vay, mở rộng thị phần

trên miền đất trung du.

Với mục tiêu phát triển không chỉ là một nhà tài trợ vốn lớn cho địa bàn tỉnh

nhà, mà còn là một ngân hàng hiện đại, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã cung cấp

khá nhiều các dịch vụ tiện ích và các sản phẩm ngân hàng. Theo bảng 2.1 cho thấy,

số thẻ ATM của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ được phát hành gia tăng hàng năm,34

tính đến năm 2014 đã đạt 75.019 chiếc thẻ, tăng thêm 15.990 chiếc thẻ, tương ứng

với tỷ lệ tăng là 27,1% so với năm 2013, bình quân số thẻ ATM qua 3 năm tăng là

28,68%. Thông qua phát triển các sản phẩm dịch vụ đã góp phần quảng bá thương

hiệu BIDV – Chi nhánh Phú Thọ một cách hữu hiệu, xây dựng hình ảnh BIDV là

một ngân hàng hiện đại, kinh doanh đa năng, chất lượng dịch vụ cũng được củng cố

và nâng cao.

Như vậy qua một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong

giai đoạn vừa qua đã cho thấy, mặc dù đứng trước khó khăn của nền kinh tế, những

lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên thị

trường tiền tệ, tín dụng nhưng BIDV – Chi nhánh Phú Thọ vẫn đạt được mức tăng

trưởng khá cao. Bằng chứng là cùng với sự gia tăng của doanh số huy động vốn

nhằm thu hút vốn đảm bảo đầu vào thì doanh số cho vay cũng được đẩy mạnh, tăng

cường tìm kiếm đầu ra ổn định, dư nợ gia tăng cùng với kết quả hoạt động kinh

doanh ngoại hối đạt hiệu quả khá trong bối cảnh khan hiếm về nguồn USD, các sản

phẩm dịch vụ về thẻ ATM vẫn không ngừng tăng doanh thu đem lại cho BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ nguồn thu nhập đáng kể, nâng cao uy tín và thu hút khách hàng

đến với Chi nhánh, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, xứng

đáng là hậu phương vững chắc của BIDV và là một nhà tài trợ vốn lớn cho nhu cầu

đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ.

2.1.4.2. Kết quả kinh doanh

Trong những năm qua, xuất phát từ những thuận lợi riêng, đó là nằm trên địa

bàn trung tâm thành phố Việt trì, nơi có mật độ dân số cao, địa điểm giao dịch thuận

lợi, bởi vậy hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ gặp khá nhiều

thuận lợi. Bởi vậy dù tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động và diễn biến khá

phức tạp, nhưng do lường đón được những khó khăn, thách thức nên Ban lãnh đạo

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã chỉ đạo sâu sát, đề ra các giải pháp cụ thể, do đó đạt

kết quả kinh doanh khá tồn diện.35

Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn

năm 2012-2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)So sánh

NămNămSo sánhNăm2013/2012

2014/2013

Tỷ

lệ

Tỷ lệ

Chỉ tiêu

2012

2013

2014

±∆

±∆

(%)

(%)

1. Tổng doanh thu

43,4

53,5

62,6

10,1

23,27

9,1

17,01

2. Tổng chi phí

31,1

38,3

42,1

7,2

23,15

3,8

9,92

3. Lợi nhuận trước thuế

12,3

15,2

20,5

2,9

23,58

5,3

34,86

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV-Chi nhánh Phú Thọ)

Qua bảng 2.2 nhận thấy những năm qua, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã có sự

tăng trưởng mạnh mẽ trong tất cả các mặt hoạt động. Tổng doanh thu liên tục tăng

qua các năm, cụ thể: Nếu năm 2012, tổng doanh thu là 43,4 tỷ đồng, đến năm 2013

là 53,5 tỷ đồng, tăng 10,1 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 23,27% so với năm 2012, thì

sang năm 2014, con số này đạt 62,6 tỷ đồng, tăng 9,1tỷ đồng với tỷ lệ tăng 17,01%

so với năm 2013. Sự gia tăng của tổng doanh thu chủ yếu do sự tăng lên của các

khoản thu từ hoạt động tín dụng, thu từ hoạt động kinh doanh, thu từ phí hoạt động

và doanh thu hoạt động khác.

Cùng với sự tăng lên của tổng doanh thu, tổng chi phí của BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cũng tăng lên hàng năm, tính đến năm 2014 với 31,1 tỷ đồng, tăng 7,2 tỷ

đồng với tỷ lệ tăng là 23,15% so với năm 2013, đây là mức tăng mạnh nhất trong

giai đoạn này. Nguyên nhân tăng do vào năm 2014, nền kinh tế nước ta có nhiều

biến động, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thối tồn cầu.

Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu

tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế

mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Ở

trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính

trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa

được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa

cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản

lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... Mặc dù cả tổng doanh thu và tổng chi phí

đều tăng lên qua các năm, tuy nhiên mức tộ tăng của doanh thu nhanh hơn chi phí,36

do đó đã làm cho lợi nhuận trước thuế của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ được tăng

lên cả về con số tương đối và số tuyệt đối, cụ thể: Năm 2012 lợi nhuận trước thuế

đạt 12,3 tỷ đồng, đến năm 2013 là 15,2 tỷ đồng, tăng thêm 2,9 tỷ đồng với tỷ lệ tăng

là 23,5% so với năm 2012. Sang năm 2014 con số này lên tới 20,5 tỷ đồng, tăng 5,3

tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 34,86% so với năm 2012. Sự gia tăng của lợi nhuận trước

thuế của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là dấu hiệu tốt, cho thấy hoạt động kinh doanh

đã được cải thiện, tạo điều kiện để bổ sung vốn tái đầu tư, đổi mới trang thiết bị và

mở rộng quy mô hoạt động.

Như vậy, nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh chung của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ trong những năm qua là khá tốt. Bằng chứng là tổng doanh thu

không ngừng gia tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí, góp phần làm

lợi nhuận trước thuế liên tiếp tăng lên hàng năm. Điều này cho thấy BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ đã đạt kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh chung, gia tăng

lợi nhuận tạo điều kiện thuận lợi để BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tiếp tục duy trì và

mở rộng quy mơ hoạt động, nâng cao uy tín và tăng cường khả năng cạnh tranh trên

địa bàn, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

2.1.4.3. Cơng tác kiểm tốn nội bộ

Trong giai đoạn năm 2012 – 2014 vừa qua, nhận thức những khó khăn của nền

kinh tế nói chung và của tồn ngành ngân hàng nói riêng, BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ đã tiến hành chỉ đạo, thực hiện chương trình tự kiểm tra hoạt động kinh doanh.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra đã góp phần phát hiện và chỉ đạo chỉnh sửa những

sai sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh, hướng cho BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ từng bước thực hiện đúng các quy trình, quy chế nghiệp vụ, góp phần nâng cao

khả năng tác nghiệp của cán bộ cơ sở. Tiến hành kiểm tra đột xuất công tác an tồn

kho quỹ, rà sốt số liệu về các khoản nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro đến từng đơn vị để

có biện pháp đơn đốc, xử lý thu hồi nợ. Đồng thời BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng

tiến hành thanh tra một số khoản cho vay có vấn đề, thực hiện việc nâng cao trách

nhiệm cá nhân đối với các tồn tại, sai sót do nguyên nhân chủ quan, nâng cao kỷ

cương trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Kết quả một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×