Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 2.1: Dư nợ cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh

Biểu đồ 2.1: Dư nợ cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh

Tải bản đầy đủ - 0trang

49

Thọ. Đến năm 2014 mặc dù nền kinh tế có xu hướng phục hồi, tăng trưởng cho vay

tăng lên tuy nhiên mức tăng vẫn còn khiêm tốn so với cùng kỳ năm 2013, mặt khác

nền kinh tế có nhiều biến động đã tác động không nhỏ tới công tác cho vay của Chi

nhánh, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay trung và dài hạn với nguồn vốn đầu tư lớn,

hàm chứa rủi ro cao, do vậy Chi nhánh đã tỏ ra e dè hơn trong việc cung ứng các

sản phẩm tín dụng trung và dài hạn trong thời gian này.

2.2.2.1. Phân theo ngành nghề

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là một ngân hàng thương mại ngoài việc thực hiện

chức năng kinh doanh tiền tệ thì còn phải thực hiện theo các chỉ thị của Chính phủ

nhằm mục đích cho vay để phát triển toàn bộ các lĩnh vực sản xuất của xã hội. Để

thấy được điều đó cần xem xét một góc nhìn của cho vay trung và dài hạn đầu tư

theo ngành kinh tế. Cho vay trung và dài hạn ở các ngành được BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ mở rộng và gia tăng đầu tư vốn.

Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cho vay trung và dài hạn vẫn là cấp vốn cho

ngành công nghiệp. Cụ thể: Ngành công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, với

mức tăng nhiều nhất vào năm 2013 khi đạt 137,3 tỷ đồng, tăng thêm 23,5 tỷ đồng

với tỷ lệ tăng là 20,65% so với cùng kỳ năm 2012. Sang đến năm 2014 con số này

đạt 146,,4 tỷ đồng, tăng 9,1 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 6,63% so với năm 2013, bình

quân doanh số cho vay trung và dài hạn cho ngành công nghiệp qua 3 năm đã tăng

11,87% (theo bảng 2.3). Nguyên nhân tăng là do đây là một trong những nội dung

của kế hoạch hành động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ hưởng ứng phong trào thi

đua ưu tiên cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu không chỉ

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh thơng thường, mà còn hướng tới xây dựng các

nhà máy hóa chất, phát triển cơng nghiệp dệt may, chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Như vậy cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tập trung

vào ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cho vay trung và dài hạn.

Tiếp sau là cho vay đối với ngành thương mại dịch vụ với tỷ trọng là 25,0% năm

2013 và giảm nhẹ ở mức 24,8% vào năm 2014, bình quân qua 3 năm có xu hướng

tăng là 11,44%. Tuy nhiên tốc độ tăng của cho vay với ngành thương mại năm 2014

chậm hơn so với năm 2013.50

Các khoản vốn cho vay trung và dài hạn với ngành nông - lâm nghiệp của

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng được gia tăng hàng năm, với con số cao nhất vào

năm 2014 là 43,7 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 5,81% so với năm 2013

nhưng với mức độ tăng chỉ bằng ¼ lần so với năm 2013. Cho vay trung và dài hạn

với ngành khác của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ lại giảm dần qua các năm, tuy

nhiên mức độ giảm vào năm 2014 chậm hơn so với năm 2010, cụ thể con số cho

vay trung và dài hạn năm 2014 đạt 8 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là

11,11% so với năm 2013, bình quân qua 3 năm cho vay trung và dài hạn cho ngành

khác giảm là 16,59% . Điều này thể hiện BIDV – Chi nhánh Phú Thọ không chỉ tập

trung đầu tư vốn trung và dài hạn cho công nghiệp theo chủ trương của Đảng và

Nhà nước, tài trợ vốn phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công

nghiệp non trẻ mà còn chú trọng tới cung cấp vốn cho các ngành thương mại dịch

vụ, ngành nông - lâm nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của khách hàng trên

địa bàn tỉnh Phú Thọ

2.2.1.3. Phân theo thành phần kinh tế

Là một ngân hàng thương mại luôn thực hiện theo những chỉ thị của Chính

phủ, một trong những nhiệm vụ của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là phải đáp ứng

được một phần nào đó cho nhu cầu vốn đang ngày một tăng của các tổ chức kinh tế

xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế nói chung, cũng như kinh tế của

tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Theo bảng 2.3 cho thấy, trong cơ cấu cho vay trung và dài hạn của BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ, cho vay trung và dài hạn của ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng

lớn nhất và có xu hướng tăng lên hàng năm, vào năm 2014 đạt con số lớn nhất là

182,2 tỷ đồng, tăng thêm 10,9 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 6,36% so với năm 2013.

Cùng với đó cho vay quốc doanh cũng không ngừng tăng lên cả về con số tuyệt đối

và số tương đối, tính đến năm 2014 đạt 10 tỷ đồng, nâng tỷ trọng lên tới 3,79%,

tăng 2,7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 36,99% so với năm 2013, dư nợ quốc doanh bình

quân qua 3 năm có xu hướng tăng là 34,84%. Ngược lại dư nợ hộ sản xuất và hợp

tác xã của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ lại có xu hướng giảm dần hàng năm, với con

số thấp nhất vào năm 2014 là 71,1 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 0,56%51

so với năm 2013. Dư nợ ngồi quốc doanh bình qn của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ qua 3 năm có xu hướng giảm là 6,31%.

Ta thấy dư nợ cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chủ

yếu tập trung vào ngoài quốc doanh, trong khi cho vay đối với quốc doanh chiếm tỷ

trọng thấp nhất. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp ngồi quốc doanh có nhu cầu

vay vốn cao, đặc biệt là vốn trung và dài hạn để đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm

trang thiết bị hiện đại sản xuất ra những sản phẩm tốt, tăng khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, khi nền kinh tế có nhiều biến động và trong giai

đoạn phục hồi, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngồi quốc doanh còn

gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự ổn định, chứa đựng nhiều rủi ro, vì vậy BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ cũng tỏ ra thận trọng và có những đòi hỏi khắt khe hơn khi

quyết định đầu tư vốn vào thành phần kinh tế này.

2.2.1.4. Phân theo loại tiền

Trong giai đoạn vừa qua, do tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, tiềm ẩn

nhiều rủi ro, đặc biệt là sự biến động phức tạp của giá vàng, USD... Nên BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ khá thận trọng hơn đối với các cho vay trung và dài hạn bằng

ngoại tệ, chủ yếu vẫn tập trung vào cho vay bằng nội tệ.Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay trung và dài hạn theo loại tiền của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ giai đoạn năm 2012 – 201452

Khoản cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ vẫn chủ yếu

là bằng nội tệ và con số này được tăng lên hàng năm, đến năm 2014 đã lên tới 257,3

tỷ đồng, tăng 17,5 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng là 7,29% so với năm 2013, cho vay nội tệ

bình qn qua 3 năm có xu hướng tăng là 13,65%. Ngược lại, cho vay ngoại tệ quy

đổi lại có xu hướng giảm đi qua các năm, đặc biệt đạt con số thấp nhất năm 2014

khi chỉ đạt 6 tỷ đồng, giảm đi 4,3 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 41,75% so với năm

2013, bình quân qua 3 năm cho vay bằng ngoại tệ có xu hướng giảm là 31,53%

(theo bảng số liệu 2.3). Nguyên nhân cho vay bằng ngoại tệ giảm mạnh vào năm

2014 là do vào NHNN chỉ thị trong nền kinh tế đang phục hồi, xác định tăng

trưởng tín dụng tuy nhiên hạn chế nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp bằng ngoại tệ

để nhập khẩu hàng hóa, nhằm hạn chế tình trạng đơ la hóa trong nền kinh tế, chính

những tác động trên làm dư nợ bằng ngoại tệ của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có xu

hướng giảm đáng kể trong thời gian qua.

2.2.3. Hệ số thu hồi nợ vay trung và dài hạn

Hệ số thu hồi nợ là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả

tín dụng trong việc thu hồi nợ của ngân hàng, giúp phản ánh trong một thời kỳ nào

đó, với doanh số cho vay nhất định sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn, do đó tỷ lệ

này càng cao càng tốt. Tình hình biến động của chỉ tiêu hệ số thu hồi nợ trung và

dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong thời gian qua như sau:

Bảng 2.4: Tình hình thu nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

trong giai đoạn năm 2012-2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)NămNămNămChỉ tiêu2012201320141. Doanh số thu nợ T&DH

2. Doanh số cho vay

3. Hệ số thu hồi nợ T&DH(%)353

557371,5 377,1

592,3 625So sánhSo sánh2013/2012

Tỷ lệ

±∆

(%)

18,5

5,24

68

12,212014/2013

Tỷ lệ

±∆

(%)

5,6

1,51

32,7 5,5263,38 62,73 58,54 -0,65

-4,19

(3)= [(1)/(2)] x 100%

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ)

Qua bảng 2.4 cho thấy, doanh số thu nợ trung và dài hạn của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng tăng lên qua các năm, cụ thể: Nếu Năm 2012 đạt 353Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.1: Dư nợ cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×