Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.10: Chỉ tiêu vòng quay vốn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn năm 2012-2014

Bảng 2.10: Chỉ tiêu vòng quay vốn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

63

vòng, giảm đi 0,09 vòng với tỷ lệ giảm là 6,48% so với năm 2013. Nguyên nhân

giảm mạnh vào năm 2014 là do doanh số thu hồi nợ trung và dài hạn năm 2014 đạt

333,1 tỷ đồng, tăng 11,6 tỷ đồng với tốc độ tăng là 3,61% so với năm 2013, chậm

hơn so với mức độ tăng 11,6 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng 11,10% của tổng

dư nợ trung và dài hạn bình quân vào năm 2014.

Từ những kết quả trên cho thấy trong giai đoạn vừa qua, vòng quay vốn của

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chậm lại, chưa đạt kết quả cao trong công tác thu hồi

nợ trung và dài hạn cũng như chưa đẩy nhanh sự luân chuyển của vốn, tăng nguy cơ

việc vốn bị ứ đọng hay chiếm dụng trong thời gian này. Nguyên nhân do trong giai

đoạn này, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ gặp phải những khó khăn nhất định mà số

vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn bị giảm xuống, cụ thể:

- Tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của một

số ngân hàng đã có xu hướng gia tăng, bằng cách lới lỏng một số quy định về hỗ trợ

lãi suất nhằm thu hút khách hàng.

- Mặc khác do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc xác định số

tiền vay và thời gian cho vay để phù hợp với vốn của doanh nghiệp, với vòng quay

của sản phẩm là khá khó khăn.

- Việt kiểm sốt dòng vốn sử dụng của một số khoản cho vay đối với khách

hàng không dễ dàng, dễ dẫn đến nguy cơ sử dụng vốn sai mục đích. Từ đó ảnh

hưởng đến cơng tác thu hồi nợ trung và dài hạn và làm chậm vòng quay của vốn tín

dụng trung và dài hạn trong kỳ.

Như vậy, qua các chỉ tiêu để phân tích thực trạng, phản ánh về tình hình cho

vay trung và dài hạn trên, cho thấy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã đạt được những

kết quả khả quan, cụ thể: Doanh số cho vay trung và dài hạn không ngừng tăng lên,

tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu đều có xu hướng giảm, trong khi tỷ lệ lợi nhuận

trung và dài hạn lại liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ cũng còn một số hạn chế trong công tác cho vay trung và dài hạn cần khắc

phục như: Mức tăng doanh số cho vay còn chậm, hệ số thu hồi nợ còn chưa cao và

có xu hướng sụt giảm qua các năm, vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn biến

động giảm, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu biến động giảm không ổn định. Do đó trong

thời gian tới, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần có giải pháp khắc phục để đẩy mạnh64

và phát triển cho vay trung và dài hạn bằng việc linh hoạt các chính sách và chủ

động điều hành các công cụ tiền tệ bám sát mục tiêu chỉ đạo của chính phủ, quản lý

chặt chẽ vốn vay để thúc đẩy khả năng luân chuyển vốn, tránh tình trạng vốn bị ứ

đọng hoặc bị chiếm dụng và nâng cao độ an toàn cho đồng vốn trung và dài hạn của

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

2.3. Đánh giá thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương

mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi nhánh Phú Thọ

2.3.1. Kết quả đạt được

Tận dụng những thuận lợi về những đối mới trong cơ chế quản lý kinh tế của

Nhà nước nhằm từng bước hội nhập kinh tế thế giới, nhất là trong lĩnh vục kinh

doanh tiền tệ tín dụng, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã có những định hướng chiến

lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp với những thay đổi thị trường, tập trung đầu tư

vào phát triển kinh tế nhiều thành phần, mở rộng thị trường huy động vốn và cho

vay, bởi vậy mà đã đạt được những kết quả khá thành công trong công tác cho vay

trung và dài hạn giai đoạn năm 2012-2014 vừa qua, cụ thể:

- Tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ doanh số cho vay trung và dài hạn có sự

tăng trưởng hàng năm, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nguồn vốn cho vay trung trung và dài hạn được ưu tiên đầu tư theo chiều sâu và các

ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp

khó khăn, khách hàng vay tàu thuyền, sản xuất chè, dệt may, giấy. Nguồn dư nợ tập

trung ở các hộ sản xuất và hợp tác xã, các doanh nghiệp quốc doanh đã giúp mở

rộng quy mô sản xuất, nuôi trồng và đổi mới trang thiết bị, máy móc… góp phần

phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ.

- Nguồn thu từ tín dụng trung và dài hạn được gia tăng. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ

xấu trung và dài hạn giảm theo từng năm, cho thấy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã

có chuyển biến tích cực trong quản lý đồng vốn cho vay, nợ xử lý rủi ro, lãi tồn

đọng để thu hồi. Cơng tác kế hoạch hóa các mục tiêu nhiệm vụ chung của toàn tỉnh,

cũng như chỉ tiêu nhiệm vụ của từng chi nhánh được thực hiện tốt.

- BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng đã triển khai công tác tiếp cận doanh

nghiệp, mở rộng thị phần và tìm kiếm khách hàng mới. Tận dụng lợi thế mà nhiều

ngân hàng khác trên địa bàn khơng có được, phát huy cơng tác hỗ trợ vốn cho hộ65

sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nơng nghiệp… theo chủ trương của

Chính phủ và Nhà nước.

2.3.2. Hạn chế

Qua phân tích thực trạng cho vay trung và dài hạn tại BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ trong những năm qua cho thấy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã cố gắng trong

việc mở rộng cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên hoạt động cho vay trung và dài

hạn còn bộc lộ hạn chế ở một số mặt như sau:

- Doanh số cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tập trung

chủ yếu vào các hộ sản xuất và hợp tác xã... trong khi các doanh nghiệp ngoài quốc

doanh là một trong những thị trường khách hàng đầy tiềm năng. Doanh số cho vay

trung và dài hạn bằng ngoại tệ vẫn chưa được đạt hiệu quả với con số giảm dần theo

các năm.

- Tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ dù giảm

dần theo các năm, tuy nhiên xét về con số tuyệt đối vẫn còn ở mức cao. Nợ quá hạn

trung và dài hạn tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hoạt

động của tổ xử lý nợ còn chưa mang lại hiệu quả cao, xử lý tài sản đảm bảo chưa

kiên quyết, triệt để.

- Hệ số thu hồi vốn, vòng quay vốn vay trung và dài hạn giảm cho thấy BIDV

– Chi nhánh Phú Thọ chưa đạt hiệu quả trong công tác thu hồi nợ trung và dài hạn

cũng như chưa đẩy nhanh sự luân chuyển của vốn, tăng nguy cơ việc vốn bị ứ đọng

hay chiếm dụng trong thời gian này.

- Lợi nhuận từ vốn vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đạt

được là khá cao nhưng chi phí cho các nguồn vốn này lại rất lớn. Điều này đòi hỏi

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần phải có biện pháp tăng cường huy động nguồn vốn

ổn định và tranh thủ tìm kiếm những nguồn vốn giá rẻ, có tính bền vững nhằm tăng

nguồn thu, nâng cao năng lực tài chính của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong thời

gian tới.

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Những hạn chế trên trong công tác cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ là do tồn tại rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân

thuộc về bản thân ngân hàng, từ phía khách hàng và từ những nguyên nhân khách

quan khác. Cụ thể như sau:66

2.3.3.1. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng

- BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chưa chú trọng nhiều tới công tác thu hút khác

hàng, các kênh khai thác tiếp cận khách hàng tiềm năng chưa được triển khai mạnh

mẽ tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Thọ mà chỉ tiếp cận bởi cán bộ tín dụng.

Bên cạnh đó, khách hàng biết đến hình thức cho vay tiêu dùng tại BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ còn ít vì các sản phẩm tín dụng tiêu dùng của BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ chưa đa dạng và phong phú. Mặt khác, do truyền thống của ngân hàng là

xây dựng cho mình một hướng đi chủ đạo là chú ý tập trung quan hệ tín dụng với

khách hàng là các doanh nghiệp quốc doanh, hộ sản xuất và các ngành mũi nhọn

của nền kinh tế… Còn các thành phần kinh tế khác đặc biệt là người tiêu dùng ngân

hàng cũng có kế hoạch song để thực hiện còn nhiều khó khăn vướng mắc nên ngân

hàng chỉ thực hiện cho vay với một số đối tượng có thu nhập ổn định, có khả năng

thanh tốn tốt.

- Cơng tác thơng tin khách hàng còn yếu kém. Hiện nay, ở nước ta có trung

tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà nước (CIC) là đơn vị duy nhất theo dõi lịch

sử tín dụng của các cá nhân và doanh nghiệp vay vốn các cơng ty tài chính và tổ

chức tín dụng. Nhưng khả năng cập nhật của CIC còn kém, nhiều khách hàng đã có

dư nợ tại tổ chức tín dụng khác nhưng không được cập nhật trong hệ thống CIC đán

đến TCTD thiếu thông tin khi ra quyết định cho vay, hoặc dẫn đến cho vay chồng

chéo trong khi khách hàng không đủ khả năng trả nợ.

- Việc thẩm định và phân tích những dự án xin vay vốn vay trung và dài hạn

cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng tại BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ có đơi khi còn chưa sát với thực tế, còn nhiều tồn tại, sai sót trong việc kiểm

sốt vốn tự có của khách hàng, về khả năng tài chính và tài sản đảm bảo. Nhiều

món giải ngân BIDV – Chi nhánh Phú Thọ kiểm soát chưa chặt chẽ, việc kiểm tra

tài sản đảm bảo không thường xuyên, khi khách hàng bán tài sản bảo đảm không

phát hiện kịp thời dẫn đến khó thu.

- Chi phí huy động vốn trung và dài hạn vẫn cao do đặc điểm của nguồn vốn

trung và dài hạn là có độ rủi ro lớn nên đòi hỏi phải trả một khoản lãi tương xứng

cho người gửi tiền, thêm vào đó nguồn vốn này lại hiếm nhất là trong tình hình kinh

tế có nhiều biến động và khó khăn như hiện nay, do vậy đòi hỏi BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cần phải có biện pháp tăng cường huy động nguồn vốn ổn định và tranh67

thủ tìm kiếm những nguồn vốn giá rẻ, có tính bền vững nhằm tăng nguồn thu, nâng

cao năng lực tài chính của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong thời gian tới.

- Chiến lược Marketing ngân hàng đạt hiệu quả chưa cao khiến cho khách

hàng chưa thực sự tìm đến ngân hàng và làm giảm thị phần cho vay này. Chính sách

sản phẩm của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chưa hấp dẫn, chưa thực sự lôi kéo được

khách hàng như chưa có dịch vụ đi kèm khi cấp tín dụng. Các phương thức cho vay

trung và dài hạn chưa đa dạng, mới chỉ chủ yếu là cho vay từng lần theo dự án, làm

hạn chế các doanh nghiệp vay vốn. Trong thời gian tới đòi hỏi cần có các phương

thức mới đa dạng hơn để thu hút khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất

kinh doanh, chăn nuôi, canh tác ngày càng phong phú và đa dạng. Góp phần kích

thích đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Trình độ chun mơn nghiệp vụ của nhiều cán bộ tín dụng – thẩm định của

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ còn hạn chế so với đòi hỏi và yêu cầu của công việc

(phát hiện qua việc kiểm tra và tập huấn, sát hạch), chưa dự đốn được tình hình

diễn biến của thị trường trong việc thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh

doanh, do đó một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, chưa có nguồn thu

để trả nợ, dẫn đến nợ xấu phát sinh.

2.3.3.2. Nguyên nhân thuộc về khách hàng

- Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong doanh số cho vay trung và dài hạn của BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ là hộ sản xuất, hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đại bộ

phận số khách hàng này ban đầu quy mô nhỏ, số vốn tự có thực tế thường thấp hơn

so với mức vốn kê khai trong đăng ký kinh doanh được cấp, mặt khác tài sản đảm

bảo tiền vay thường có giá trị thấp. Một số doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn

trung và dài hạn còn kém hiệu quả nên phát sinh nợ xấu, việc thu hồi nợ đến hạn và

tài sản bảo đảm gặp khó khăn.

- Một số một số khách hàng của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ chưa chấp hành

nghiêm túc các quy định như việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán chưa chuẩn

mực, số liệu kế tốn khơng chính xác, nhất là chỉ tiêu: Doanh thu, chi phí và lợi

nhuận khơng đúng với kết quả sản xuất, dự án phương án sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp. Do đó BIDV – Chi nhánh Phú Thọ gặp khó khăn trong việc đánh giá

thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp, ảnh hướng tới khoản vay trung và

dài hạn.68

2.3.3.3. Nguyên nhân khác

- Trong giai đoạn vừa qua, tình hình kinh tế biến động khơn lường và gặp

nhiều khó khăn, cụ thể: Năm 2013 tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức thấp và còn

nhiều điểm cần khắc phục; dư địa của chính sách tài khóa bị thu hẹp; tiến độ cải

cách doanh nghiệp nhà nước còn chậm chạp; tỷ lệ nợ xấu trong khu vực ngân hàng

còn cao... Đến năm 2014 nền kinh tế tăng trưởng khá ổn định, sự ổn định được thể

hiện bởi lãi suất thấp trong một thời gian dài cùng đồng nội tệ ổn định và quá trình

cắt giảm nợ tồn đọng mà ít gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tuy nhiên việc thực hiện

cắt giảm nợ tồn đọng đã tạo ra tính thanh khoản mạnh cho các ngân hàng, nhưng

ngành ngân hàng lại không cho vay một cách tích cực do lo sợ những rủi ro tín

dụng. Hệ thống ngân hàng, vốn được đánh giá là xương sống của nền kinh tế, vẫn

còn gặp nhiều khó khăn trong năm vừa qua. Vấn đề nợ xấu ngân hàng vẫn chậm

được giải quyết, tốc độ tăng trưởng tín dụng khiêm tốn ảnh hưởng lớn đến việc tiếp

cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh

nghiệp trong nước. do đó ảnh hướng khơng nhỏ tới hoạt động cho vay trung và dài

hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

- Bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các ngân hàng thương mai hoạt động

kinh doanh là khá lớn, gây áp lực cạnh tranh đối với BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là

không nhỏ. Khu vực ngành công nghiệp của tỉnh Phú Thọ tăng trưởng trong giai

đoạn vừa qua còn chưa cao, hoạt động sản xuất công nghiệp, nông – lâm nghiệp,

thủy sản gặp nhiều khó khăn do rét đậm, rét hại kéo dài và ảnh hưởng khí hậu như

bão, khơ hạn nhiều ngày đã ảnh hưởng lớn đến vật nuôi và cây trồng. Giá cả một số

vật tư phục vụ cho sản xuất giấy, dệt may, hóa chất,… tăng đã tác động đến việc đầu

tư, sản xuất kinh doanh, ảnh hướng tới hiệu quả sử dụng vốn, khả năng trả lãi của

khách hàng và công tác thu hồi nợ của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2, luận văn đã giới thiệu sơ qua về lịch sử hình thành và phát triển,

cơ cấu tổ chức của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ. Bên cạnh đó, chương 2 cũng nêu

lên những số liệu, thơng tin tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ về công tác huy động vốn, công tác sử dụng vốn và kết quả kinh

doanh qua 3 năm 2012, 2013 và 2014. Từ việc dẫn chứng những cơ sở lý luận, các69

hình thức, sản phẩm cho vay trung và dài hạn, chương 2 đã nêu lên những thông

tin, tập trung phân tích và phản ánh thực trạng cho vay trung và dài hạn trên cơ sở

các bảng số liệu và biểu đồ, đồng thời cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu căn bản như:

Chỉ tiêu về mức tăng doanh số cho vay trung và dài hạn, hệ số thu hồi nợ, nợ quá

hạn, nợ xấu, vòng quay vốn, lợi nhuận từ vốn vay trung và dài hạn. Qua việc phân

tích đó, có thể thấy được thực trạng cho vay trung và dài hạn cùa BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ, xác định được những thành tựu cần tiếp tục duy trì và thực hiện, cũng như

những hạn chế tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động cho vay trung và dài hạn của BIDV

– Chi nhánh Phú Thọ, những nguyên nhân gây ra hạn chế trên. Đó cũng là cơ sở để

có thể đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển cho vay trung và dài hạn

tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong chương 3.CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI TẠI NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT

NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

3.1. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

trong giai đoạn năm 2015 – 2020

Cũng như các NHTM khác, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng có những nhiệm

vụ, mục tiêu và định hướng riêng cho hoạt động kinh doanh của mình nhằm khai

thác triệt để tiềm năng vốn có, phát huy các kết quả đạt được đi đơi với khắc phục

khó khăn, những hạn chế, hướng tới ổn định, an toàn, hiệu quả và phát triển. Đặc70

biệt chú ý tới vấn đề phát triển cho vay trung và dài hạn, nhằm đảm bảo uy tín cũng

như khả năng cạnh tranh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trên địa bàn tỉnh nhà. Căn

cứ vào chiến lược kinh doanh và nhiệm vụ hoạt động, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

đã đưa ra phương hướng phát triển vào giai đoạn năm 2015 – 2020, như sau:

3.1.1. Phương hướng chung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Trước bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và hội nhập, cũng như sự cạnh

tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã xác định việc

tái cơ cấu, tăng cường đầu tư, tăng năng lực, phát triển mạng lưới và đào tạo nhân

lực là một nhiệm vụ cần thiết mặc dù phải có sự tập trung lớn về sức lực, thời gian

và nguồn vốn. Sau đây là định hướng phát triển từ năm 2015-2020 của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ:

- Trong những năm tới, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tiếp tục củng cố vững

chắc thị phần của mình với định hướng phát triển về nguồn vốn và đầu tư tín dụng

có tỷ lệ tăng trưởng từ 10% đến 15%. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác huy

động vốn, cần theo dõi diễn biến lãi suất huy động thị trường, thực hiện theo chỉ

đạo của BIDV và NHNN, tăng trưởng nguồn vốn huy động ổn định.

- Các phòng chuyên đề, các Chi nhánh chủ động đề ra chương trình hành động

cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới, đảm bảo khả

năng thanh khoản, an toàn hiệu quả kinh doanh. Cơ bản giải quyết hết các tồn quỹ,

đảm bảo mức tiền lương hệ số 1 và có tiền lương năng suất.

- Mở rộng các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao: Thẻ tín dụng quốc tế, Séc du

lịch, Séc nhờ thu đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Tiếp tục phát

triển khách hàng mới đặc biệt là khách hàng xuất khẩu.

- Bám sát chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa

phương, khảo sát tình hình lao động xuất khẩu tại các xã phường, giao chỉ tiêu cho

cán bộ vận động hướng dẫn và tư vấn khách hàng chuyển tiền kiều hối.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức chun mơn nghiệp vụ cho cán

bộ tác nghiệp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức đổi địa bàn cán bộ, lãnh đạo theo

quy định đảm bảo an toàn trong kinh doanh.71

3.1.2. Phương hướng cụ thể về phát triển cho vay trung và dài hạn của

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh

Phú Thọ

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đồng thuận và nỗ lực thực hiện giải pháp để huy

động và sử dụng nguồn vốn, phục vụ nhanh chóng, kịp thời và ưu tiên nguồn vốn

đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ; mở rộng và duy trì mức tăng trưởng tín dụng

hợp lý và khơng ngừng mở rộng cho vay, mà đặc biệt là phát triển cho vay trung và

dài hạn. BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

trong giai đoạn năm 2016 – 2020, cụ thể:

Trong thời gian tới, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã đề ra một số mục tiêu hoạt

động, cụ thể trong năm 2016 thực hiện các mục tiêu cơ bản như sau:

- Nguồn vốn huy động bằng nội tệ: Tỷ lệ tăng từ 10% đến 15%.

- Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ: Tỷ lệ tăng từ 5% đến 10%.

- Tổng dư nợ nội tệ: Tỷ lệ tăng từ 8% đến 10%

- Tổng dư nợ ngoại tệ (USD): Giữ số dư bằng tối thiểu bằng năm 2014

- Dư nợ trung và dài hạn/ tổng dư nợ nhỏ hơn 40%

- Tỷ lệ nợ xấu: Dưới 2%

- Dư nợ bình quân đầu người: 10 tỷ đồng

- Thu nhập: Đảm bảo mức tiền lương hệ số 1. Trả nợ tiền lương theo quy định

của BIDV và có tiền lương năng suất.

- Phấn đấu hồn thành kế hoạch các chỉ tiêu khác do BIDV giao. Đạt danh

hiệu hoàn thành kế hoạch năm, đạt đơn vị trong sạch và vững mạnh.

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phấn đấu tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn nhỏ hơn

40%; ưu tiên đối với các khoản cho vay công nghiệp, thương mại dịch vụ; cho vay

bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận đối với khách hàng phù hợp với quy

định của pháp luật về cho vay của TCTD đối với khách hàng và trên cơ sở cung –

cầu vốn trên thị trường. Đồng thời tiếp tục giữ vững thương hiệu và khẳng định vai

trò là một trong những NHTM lớn của nền kinh tế đất nước.

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng đề ra cần quan tâm hơn nữa đến phát triển

cho vay trung và dài hạn; đa dạng hóa các hình thức cho vay trung và dài hạn, khai

thác nguồn vốn ổn định và tăng cường tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Đặc biệt

chú ý việc xử lý, trích lập rủi ro; tăng cường cơng tác kiểm tra; thực hiện tích cực và72

hiệu quả cơng tác kiểm tra, kiểm sốt; tích cực tìm kiếm khách hàng, mở rộng sản

phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; giảm bớt thủ tục hành chính... để thu hút ngày càng

đơng đảo và đa dạng hơn các khách hàng của mình để tăng cường lợi nhuận, hạn

chế rủi ro, nhằm tiếp tục phát huy vai trò là nhà tài trợ vốn cho nhu cầu đầu tư phát

triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3.2. Giải pháp phát triển cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp hữu hiệu để phát triển cho vay trung và

dài hạn luôn là mục tiêu và là một trong những nhân tố quan trọng để tăng cường

khả năng cạnh tranh và phát triển của mỗi ngân hàng. Xuất phát từ những hạn chế,

khó khăn và phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ, với những hiểu biết của bản thân, em xin mạnh dạn đưa ra một

số giải pháp phát triển cho vay trung và dài hạn tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ, như

sau:

3.2.1. Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn

Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn là một hoạt động rất cần thiết đối

với ngân hàng, bởi lẽ thông qua hoạt động này ngân hàng sẽ phân tán được rủi ro,

nâng cao hiệu quả tín dụng. Với thế mạnh là một ngân hàng chủ đạo trong lĩnh vực

phát triển kinh tế, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ có rất nhiều lợi thế trong việc cho

vay các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong sự cạnh tranh mạnh mẽ

của các NHTM như hiện nay, muốn giữ vững vị thế của mình, BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cần phải tiến hành cải tiến và đa dạng hóa hơn nữa các loại hình cho vay

trung và dài hạn. Vì vậy trong thời gian tới chiến lược sản phẩm của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ cần hướng tới:

Thứ nhất, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần chú trọng đầu tư đối với thành phần

kinh tế ngoài quốc doanh hơn để mở rộng thị trường đầu ra, phải có chính sách, thể

lệ cho vay rõ ràng nhằm thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh đối với ngân hàng

khác. Khi cho vay khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

phải thực sự linh hoạt, nhạy bén, biết nhìn nhận đâu là khách hàng đáng tin cậy,

đồng thời phân tích xem khách hàng nào có khả năng trả được nợ, khách hàng nào

khơng có khả năng trả được nợ để có biện pháp xử lý kịp thời.73

Thứ hai, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đổi mới chính sách và cơ cấu cho

vay phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần tiến hành cho vay theo hướng

tăng tỷ trọng cho các ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế là cơng nghiệp và dịch

vụ. Bên cạnh đó, ưu tiên cho vay với các dự án có sử dụng cơng nghệ tiên tiến hiện

đại và có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương

và đất nước. BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần tăng cường cho vay đối với các thành

phần ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc đầu tư máy móc thiết bị,

trồng cây lưu gốc... đòi hỏi vốn lớn, thời gian sử dụng tương đối dài mới thu được

hiệu quả. Điều tất nhiên lãi suất cho vay trung, dài hạn phải lớn hơn lãi suất cho vay

ngắn hạn vì đầu tư trung, dài hạn gặp nhiều rủi ro hơn. Với phương châm mở rộng

thị phần, tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng là môi trường để BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng đối với hoạt động kinh

tế, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần có những chính sách ưu đãi hơn về lãi suất và đa

dạng về hình thức cho vay trung và dài hạn đối với các cá nhân và hộ sản xuất.

Thứ ba, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đa dạng hóa các loại tiền gửi cả nội

tệ và ngoại tệ để cho vay, đặc biệt là các ngoại tệ mạnh bởi nhu cầu các doanh

nghiệp cần phải đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, dây chuyền hiện đại

ngày càng lớn và phải thanh toán bằng ngoại tệ khi nhập hàng về, nên họ rất cần

nguồn ngoại tệ để thanh toán. Do vậy BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cần đa dạng hóa

tiền ngoại tệ cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, thu hút khách hàng và nâng cao

năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên song song với việc đa dạng hố các hình thức cho vay trung và dài

hạn, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ phải luôn luôn chú ý coi trọng hiệu quả các khoản

cho vay trung và dài hạn. Đặc biệt trong điều kiện của kinh tế của Việt Nam hiện

nay, mơi trường kinh doanh nói chung và cho vay trung và dài hạn nói riêng còn có

nhiều rủi ro, hoạt động của các doanh nghiệp còn thiếu ổn định. Do vậy việc đa

dạng hố các khoản cho vay trung và dài hạn không những giúp BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ nâng được mức doanh lợi lên mà còn giảm thiểu những thiệt hại có thể gây

cho bản thân ngân hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Chỉ tiêu vòng quay vốn trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×