Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trước hết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, đặc biệt là mở rộng hiểu biết về cho vay tiêu dùng. Một mặt, điê

Trước hết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, đặc biệt là mở rộng hiểu biết về cho vay tiêu dùng. Một mặt, điê

Tải bản đầy đủ - 0trang

85

tính cạnh tranh với các ngân hàng khác trong địa bàn. Tránh để khách hàng có sự

so sánh về các sản phẩm vay giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn hoạt động.

Thêm nữa, khi điều kiện cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và

Phát triển Việt Nam cũng nên tạo điều kiện giúp đỡ để BIDV chi nhánh Phú Thọ có

thể thành lập và phát triển bộ phận chuyên trách về Marketing trong Ngân hàng.

Những điều này rất có ý nghĩa đối với q trình phát triển của chi nhánh cũng như

của toàn thể hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam.

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thứ nhất, NHNN nên rà soát lại các văn bản, xóa bỏ tình trạng các văn bản

chồng chéo, khơng phù hợp với thực tế, giúp hệ thống văn bản ngành mang tính

pháp lý cao chứ khơng đơn thuần là hướng dẫn nghiệp vụ như hiện nay.

Thứ hai, NHNN cần đẩy mạnh hoạt động của bộ phận trung tâm thơng tin,

phòng ngừa rủi ro vì đây là đầu mối thu hút và cung cấp thông tin cho các NHTM,

giúp cho NHTM có được những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, cũng cần quy định một mức độ liên đới chịu trách nhiệm của trung tâm

này trong các trường hợp các NHTM bị rủi ro do sử dụng thơng tin thiếu chính xác

mà trung tâm này cung cấp.

3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước

Thứ nhất, Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý đối với các hoạt động mua

bán nợ. Nhiệm vụ của tổ chức này là mua toàn bộ số nợ tín dụng xấu của các

NHTM để phân tích và xử lý thu hồi theo kiểu chun mơn hóa. Bất kể số nợ ấy có

tài sản thế chấp cầm cố hay không, giúp hạn chế rủi ro và cho các NHTM có thời

gian chấn chỉnh hoạt động theo phương pháp cải tổ mới.

Thứ hai, Nhà nước cần phát triển các hình thức bảo hiểm cho các sản phẩm

ngân hàng, tạo điểu kiện giảm thiểu rủi ro cho các khách hàng khi vay vốn ngân

hàng. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, phát triển các dịch vụ hỗ trợ,

tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nơng nghiệp có hiệu quả, gia

tăng hàm lượng giá trị trên một đơn vị sản phẩm.86

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Toàn bộ chương 3 của luận văn đã nêu lên định hướng hoạt động kinh doanh

chung cũng định hướng phát triển cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ nói riêng trong những năm tới. Từ đó, chương 3 nêu nêu lên các giải pháp

cụ thể như: Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn, đẩy mạnh cơng tác khách

hàng và mở rộng tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định dự án đàu tư, ngăn ngừa

và xử lý những khoản nợ quá hạn,… Đồng thời chương 3 cũng nêu lên một số kiến

nghị đối với cơ quan Nhà nước, đối với Ngân hàng Nhà nước và đối với cả BIDV

với mong muốn có thể góp phần phát triển cho vay trung và dài hạn tại BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ.87

KẾT LUẬN

Đẩy mạnh và phát triển cho vay trung và dài hạn sẽ giúp tăng khả năng sinh

lợi của sản phẩm dịch vụ, đảm bảo khả năng thanh toán và lợi nhuận, tạo thế mạnh

cho ngân hàng trong cạnh tranh, cũng như tạo thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của

ngân hàng. Do vậy việc phát triển cho vay trung và dài hạn là sự cần thiết khách

quan vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của các NHTM. Thông qua việc nghiên cứu

về cho vay trung và dài hạn tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn từ năm

2012- 2014, luận văn đã làm rõ các vấn đề sau:

Một là, tìm hiểu những cơ sở lý luận về cho vay trung và dài hạn của ngân

hàng thương mại như khái niệm, đặc điểm, phân loại, các chỉ tiêu đánh giá cho vay

trung và dài hạn, các nhân tố ảnh hưởng.

Hai là, trên cơ sở kết quả cho vay trung và dài hạn tại BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ, luận văn đã phân tích và làm rõ thực trạng về cho vay trung và dài hạn tại ngân

hàng. BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã đạt được những thành tựu đáng kể: Doanh số

cho vay trung và dài hạn không ngừng gia tăng, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trung và

dài hạn giảm dần qua các năm… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi

nhánh còn có một số những hạn chế nhất định cần phải khắc phục: Doanh số cho

vay và dư nợ trung và dài hạn có xu hướng tăng chậm, đối tượng khách hàng vẫn

chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước, hộ sản xuất và hơp tác xã, vòng quay vốn tín

dụng trung và dài hạn còn chậm và giảm dần, hệ số thu hồi nợ giảm qua các năm,...

cần được khắc phục trong thời gian tới.

Ba là, qua đi sâu phân tích, luận văn đã nêu bật được những vấn đề ảnh hưởng

đến hoạt động cho vay trung và dài hạn của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ. Trên cơ sở

đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế để đề xuất một số giải pháp, kiến nghị

cụ thể: Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn, đẩy mạnh cơng tác khách

hàng và mở rộng tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư, ngăn ngừa

và xử lý những khoản nợ quá hạn,… nhằm phát triển cho vay trung và dài hạn của

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

Em hy vọng rằng với hệ thống giải pháp này sẽ BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

ngày càng phát triển cho vay trung và dài hạn, tạo uy tín cho ngân hàng góp phần

vào sự phát triển chung của nền kinh tế.88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định 909/QĐ-HĐQT-TDHo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Đầu tư và Phát triển Việt Nam về quy trình cho vay trung và dài hạn trong hệ thống.

2. Luật số 47/2010/QH12 về các tổ chức tín dụng.

3. Luật của các TCTD năm 2010 tại Việt Nam.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ qua 3 năm 2012, 2013, 2014.

5. Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ qua 3 năm 2012, 2013, 2014.

6. Luận văn thạc sĩ “Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Thu

Hoa, Học viện Tài chính, năm 2010.

7. Luận văn thạc sĩ “Thực trạng cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ” của tác giả

Lê Thanh Phượng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012.

8. Luận án Tiến sĩ “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu” của tác giả Lưu Thị Thanh Thảo, Học

viện Tài chính, năm 2009.

9. Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB

Thống kê, Hà Nội.

10. Phạm Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Đại học Kinh

tế quốc dân.

11.Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng,

NXB Tài chính, Hà Nội.

12. Sổ tay tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam, chi nhánh Phú Thọ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trước hết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, đặc biệt là mở rộng hiểu biết về cho vay tiêu dùng. Một mặt, điê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×