Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan nghiên cứu đề tài

Tổng quan nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

3

đề tài “ Tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land. ”

có một số đề tài nghiên cứu ở những năm trước liên quan tới công tác này như sau:

Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh: ‘Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân

lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

” của tác giả Nguyễn Thị Hiền, lớp Quản trị nhân lực 46B năm 2013.

Đề tài này tác giả đã tiếp cận công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng

thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam theo các nội dung là xây dựng kế hoạch

tuyển dụng, tổ chức thực hiện tuyển dụng và kiểm tra đánh giá thực hiện tuyển

dụng. Tuy nhiên ở phần thực trạng, tác giả đưa ra phần lớn là số liệu thứ cấp, ít số

liệu sơ cấp nên chưa đưa ra được thực tế công tác tuyển dụng nhân lực tại cơng ty

nghiên cứu.

Luận văn thạc sỹ“ Hồn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng

thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ”, cơng trình được thực hiện năm 2014.

Đề tài này có hướng nghiên cứu theo quy trình tuyển dụng. Tác giả tiếp cận từ

việc định danh công việc cần tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tiếp nhận sử lý hồ

sơ, phỏng vấn, thử việc và ra quyết định tuyển dụng, hội nhập nhân viên mới. Qua

đó, tác giả luận văn đưa ra được những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất biện pháp

khắc phục những nhược điểm để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự

cho công ty. Tuy nhiên giải pháp đưa ra còn mang nặng tính lý luận nên tính thực tế

của cơng trình chưa cao.

“ Công tác tuyển chọn nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông

Nam Á ’’ do tác giả Hoàng Anh Minh, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường

Đại học Đà Nẵng. Công trình thực hiện năm 2013.

Đề tài này tác giả thơng qua việc nghiên cứu nguồn tuyển dụng và quy trình

tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á để đánh giá

công tác tuyển dụng của cơng ty. Từ đó đưa ra thành cơng, hạn chế của công tác

tuyển dụng nhân lực và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng

công tác tuyển dụng trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á.4

“ Hồn thiện cơng tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần

Nhiên liệu Đồng Tháp” do tác giá Nguyễn Thanh Êm, chuyên ngành quản trị doanh

nghiệp, trường Đại học Kinh tế quốc dân, cơng trình được thực hiện năm 2014.

Đề tài này nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công ác tuyển

dụng và đào tạo nhân lực của công ty trong điều kiện hội nhập quốc tế, Đề tài khoa

học. Đề tài tập trung vào nghiên cứu công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại

công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp, tuy nhiên vì tác giá chọn đề tài nghiên cứu

là nghiên cứu cả về tuyển dụng và đào tạo nên vấn đề nghiên cứu về cơng tác tuyển

dụng còn chưa đầy đủ.

Luận văn thạc sỹ “ Một số vấn đề trong công tác quản trị và tuyển dụng

nguồn nhân lực của công ty cổ phần hệ thống tích hợp mới” của tác giả Hà Anh

Tuấn,chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Học viện Công nghệ Bưu chính

Viễn thơng. Cơng trình được thực hiện năm 2013. Luận văn tập trung nghiên cứu

nguồn nhân lực hiện tại của cơng ty cổ phần hệ thống tích hợp mới, bao gồm cả lao

động trực tiếp và lao động gián tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên luận văn chỉ đề xuất một số nội dung quan trọng giúp cho việc quản trị

và tuyển dụng nguồn nhân lực dựa trên cơ sở mục tiêu đã định của cơng ty. Hơn nữa

số liệu mà cơng trình nghiên cứu đưa ra là những số liệu được lấy từ hồ sơ lưu của

cong ty từ năm 2007 đến năm 2012 nên tính cập nhật của luận văn còn thiếu.

Bên cạnh những luận văn thạc sỹ như đã trình bày ở trên, các cơng trình

nghiên cứu về nội dung tuyển dụng nhân lực còn xuất hiện khá nhiều trong các giáo

trình nghiên cứu về quản trị nhân lực. Trong đó có Giáo trình Quản trị nhân lực, của

tác giả PGS.TS Hoàng Văn Hải và THS.Vũ Thuỳ Dương, 2011, Đại Học Thương

Mại. Tham khảo giáo trình này về lĩnh vực tuyển dụng nhân lực, tôi nhận thấy tác

giả đã tiếp cận nội dung tuyển dụng nhân lực theo hướng từ bản chất đến nội dung.

Tác giả ở cơng trình nghiên cứu này quan niệm rằng tuyển dụng nhân lực là một

quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân lực để thoả mãn nhu cầu sử dụng của doanh

nghiêp và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện được mục tiêu của

doanh nghiệp , đây là một hướng tiếp cận cũng rất mới mẻ, tuy nhiên trong phần5

này tác giả vẫn chưa đưa ra được đầy đủ các nhân tố tác động đến vấn đề tuyển

dụng nhân lực cần nghiên cứu.

Như vậy, qua việc khảo sát những cơng trình nghiên cứu năm trước thì chưa

có cơng trình nào nghiên cứu về “ Tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Bất

động sản Khải Hoàn Land ”. Mặc dù có một số cơng trình liên quan tới cơng tác

tuyển dụng nhưng tiếp cận từ quy trình tuyển dụng hay nguồn tuyển dụng bên ngoài

và đưa ra giải pháp khác với cách tiếp cận của tác giả. Vì vậy, tác giả tin rằng đề tài

này sẽ đóng góp nhiều cho công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Bất

động sản Khải Hoàn Land và các đề tài liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp nhằm hồn thiện

tuyển dụng nhân lực của cơng ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài thực hiện 3 nhiệm vụ chính sau đây:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp.

- Phân tích đánh giá thực trạng làm rõ những vấn đề đang tồn tại trong tuyển

dụng nhân lực của công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại cơng ty

Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về tuyển dụng nhân lực của cơng ty

Bất động sản Khải Hồn Land.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn như sau:

Về không gian

Đề tài thực hiện nghiên cứu thực trạng nhân lực tại cơng ty Cổ phần Bất động

sản Khải Hồn Land.

Về thời gian

Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu vấn đề trong giai đoạn 2013-2015, giải

pháp đề xuất định hướng đến năm 2020.

Về nội dung6

Luận văn đi sâu nghiên cứu về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp trong

đó tiếp cận các vấn đề chính bao gồm xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực,

tuyển mộ, tuyển chọn và đánh giá hoạt động tuyển dụng nhân lực.

5.Phương pháp nghiên cứu

5.1 Phương pháp nghiên cứu chung

Luận văn sử dụng phương pháp suy diễn trong nghiên cứu về thực trạng tuyển

dụng nhân lực của cơng ty Bất động sản Khải Hồn Land.

5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể

5.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

Đối với dữ liệu thứ cấp thì được thu thập các thông tin về các công tác tuyển

dụng của cơng ty Khải Hồn Land, tham luận, luận văn hoặc các bài báo của các tác

giả đã từng viết. Ngoài ra cũng có thế được thu thập từ những bản báo cáo q trình

hoạt động kinh doanh của chính cơng ty Khải Hoàn Land. Những tài liệu này được

cung cấp chính bởi các tạp chí thương mại, luận văn của các thạc sĩ hoặc tiến sĩ đã

làm trước hoặc chính từ các công ty lữ hành quốc tế khi được khảo sát.

Đối với dữ liệu sơ cấp thì sử dụng phương pháp bảng hỏi, điều tra trắc nhiệm

với mục đích là thu thập thơng tin về tình hình nhân sự hiện tại của công ty và thực

trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty. Dữ liệu này được thu thập từ quá

trình điều tra khảo sát thực tế của tác giả đối với chính Khải Hồn Land được chọn

làm mẫu. Việc thu thập dữ liệu sơ cấp được thực hiện qua các bước của phương

pháp khảo sát như:

+ Xác định mẫu tại cơng ty Khải Hồn Land hoạt động hiệu quả trên địa bàn

Hà Nội

+ Thiết kế mẫu câu hỏi được dựa trên những cơ sở thực tiễn sự quan trọng của

nhân lực, trình độ học vấn cũng như thâm niên công tác của nhân lực được hỏi. Nội

dung của phiếu ở trong phụ lục.

+ Quá trình thu và phát phiếu được tiến hành tuần tự tại sàn giao dịch Bất

động sản tại cơng ty Khải Hồn Land trên địa bàn Hà Nội trong thời gian từ tháng 3

năm 2016. Số phiếu được phát ra tổng số là 100 phiếu, đối tượng chủ yếu là nhữngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×