1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Danh m ục tài liệu tham khảo

C h ín h p h ủ v é hư ởn g d ẫ n thựd h iệ n L u ậ t đ ấ t đ a i n ăm 2003.12. Nghịđ ịn hsố 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 củaC hính p hủ về p hư dng pháp xá c đ ịn h g iá d ấ t và kh u n g giá c á c

loại đất.13. Nghị dịnh số 26/1996/NĐ-CPngày26/4/1996 củaC h ín h p h ủ vế h ư ớn g d ẫn x ử p h ạ t vi p h ạ m h à n h ch ính tro n g

(ĩnh v ự c b ả o vệ m ô i trường.

14. N ghị đ ịn h s ố 3 6 /1 9 9 5 /N Đ -C P n g à y 2 9 /0 5 /1 9 9 5 củaChính phủ vé bào đảm trật tự an tồn giao thông đường bộ

v à trật tự an to àn g ia o th ò n g đ ò thị.

15. N ghị đ ịn h s ố 5 2 /1 9 9 9 /N Đ -C P n g à y 0 8 /7 /1 9 9 9 cùa

C hính phủ vé việc b an hành quy chẽ' q u ả n lý đ ầu tư và xảy dụhg.

16. N ghị đ ịn h s ố 6 0 /1 9 9 4 /N Đ -C P n g à y 0 5 /7 /1 9 9 4 về

q u y é n s ở hữu nhà ỏ vả q u y é n sử d ụ n g đ ấ t ỏ tạ i đ ô thị.

17. N g h ị đ ịn h s ố 6 1 /1 9 9 4 /N Đ -C P n g à y 0 5 /7 /1 9 9 4 của

C h ín h p h ủ về m ua b án và kinh d o a n h n hã ỏ,

18. N g h ị đ ịn h s ố 9 1 /1 9 9 4 /N Đ -C P n g à y 1 7 /8 /1 9 9 4 cùa

C hính p h ủ về Đ iề u lệ q u ả n lỹ q u y h o ạ c h đ ô thị.

19. N ghị đ ịn h s ố 9 3 /2 0 0 1 /N Đ -C P n g à y 12/12/2001 của

C h in h p h ủ q u y đ ịn h p h â n c ấ p q u ả n lý m ộ t s ố íĩnh vự c ch o

th à n h p h ố H ổ C h i M inh.187GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ THỊ

20. N g h ị đ ịn h s ố 7 2 /2 0 0 1 /N Đ -C P n g à y 0 5 /1 0 /2 0 0 1 củ a

C h in h p hủ v ề v iệ c p h â n loại đ ô th ị v à c ấ p q u ả n lý đ ô thị.

21. N ghị q u y ế t s ố 1 3 /2 0 0 2 /N Đ -C P n g à y 1 9/1 1 /20 0 2 củ a

C h in h p hủ v é c á c g iả i p h á p kíém c h ế g ia tả n g và tiế n tỏ i g iả m

d ẩn ỉai nạn g ia o th ô n g và ùn tắ c g ia o th ô n g .

22. N g h ị q u y ế t s ố 3 4 /2 0 0 3 /N Q -H Đ củ a Hội đ ồ n g nhân

d ân th à n h p h ổ Hà N ộ ỉ v ề m ộ t s ố g iả i p h á p v à c ơ c h é , ch ính

sá ch đ ể kiế m c h ế g ia tă n g v à tiế n tớ i g iả m d ầ n tai n ạn g ia o

ỉh ô n g vã ùn ỉắ c g ia o th õ n g trẽ n đ ịa b àn th à n h p h ố H à Nội.

23. C h ì th ị s ố 0 4 /B X D -K T Q H n g à y 1 9 /0 3 /1 9 9 6 củ a B ộ

X â y dự ng v ể v iệ c tâ n g cư ờ n g c ô n g tá c q u ả n lý vệ sin h m ôi

ta iỡ n g . là m s ạ c h , x a n h đ ô thị.

24. C h ỉ th ị s ổ 2 2 /2 0 0 2 /C T -U B n g à y 1 0 /1 2 /2 0 0 2 của Uỷ

ban nhân d ân th à n h p h ố Đ à N ă n g vể tậ p tru n g thự c h iệ n m ộ t

số b iệ n p h á p cấ p b á c h n h ằ m h ạ n c h ế ta i n ạ n g ia o ỉh ô n g v à

bảo đảm v ệ sin h m ôi trư ờ n g trê n địa b àn th à n h p hố Đ à N ẳng.

25. C h ỉ th ị s ố 2 2 /C T -T W n g à y 2 4 /0 2 /2 0 0 3 c ủ a B a n Bi th ư

v ề tâ n g cư ờ ng s ự lã n h đ ạ o củ a Đ ả n g đ ổ i v ớ i c ô n g tá c b ả o

đ à m trậ t tự a n to à n g ia o th ô n g

26. C h ỉ th ị s ố 3 0 /B X D -K T Q H n g à y 3 0 /1 1 /1 9 9 7 c ủ a B ộ

X â y dựng v ể đ ịn h h ư ớ n g phá t triể n c h iể u s á n g đ ô thị.

27. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 4 /2 0 0 3 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /6 /2 0 0 3 củ a188Danh m ục tài liệu tham khảo

u ỷ b a n n h ả n dản th à n h p h ố Hố C hí M in h v ề q uả n lý người

lang th a n g , xin ăn, s in h sô n g nơi c ô n g c ộ n g trẽ n đ ịa bàn

th à n h p h ố Hồ C h í M inh.

28. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 5 /2 0 0 3 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /6 /2 0 0 3 của

U ỷ ban n h á n d â n th à n h p h o H ơ C hí M in h về q u y đ ịn h m ức

p h ạ t đối v ớ i m ộ t s ố h àn h vi vi phạm h à n h ch ín h tro n g iĩnh vực

v ệ sinh m õ i trư ờ n g trê n đ ịa bàn th àn h p h ố H ồ C hí M inh.

29. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 6 /2 0 0 3 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /6 /2 0 0 3 của

U ỷ ban n h ả n d â n th à n h phơ’ H ồ C hí M in h v ề á p d ụ n g m ộ t sô'

biện p h á p x ử p h ạ t vi p hạ m h à n h ch ín h tro n g lĩnh v ự c an to à n

g ia o th ô n g đư ờng b ộ tạ i th à n h phổ H ồ C h í M inh.

30. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 7 /2 0 0 3 /Q Đ -U B c ủ a u ỷ ban nhân

d â n th à n h p h ố H ồ C h í M in h v ề q uyề n hạn và trá c h n hiệ m của

C h ủ tịc h U ỳ b a n n hâ n d â n phường, xâ, th ị trấ n tro n g v iệ c xử

p h ạ t h àn h vi vi p hạ m h àn h chính về q u ả n lý trậ t tự x â y dựng

tạ i th à n h p h ố H ổ C hí M inh.

31. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 0 8 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g n g à y 2 0 /6 /1 9 9 8

c ủ a T h ủ tư ớ n g C h ín h p h ủ về việc phê d u y ệ t đ iể u Chĩnh q u y

h oạ ch c h u n g th ủ đ ỏ Hà N ội d ế n nâm 2 02 0.

32. Q u y ế t đ ịn h s ố 1 2 3 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g n g à y 1 0 /0 7 /19 9 8

c ủ a T h ủ tư ớ n g C hính p h ủ vế việc p h ê d u y ệ t đ iề u ch ỉn h q u y

h oạ ch c h u n g th à n h p h ố H ổ C h í M inh đ ế n n ă m 2020.189GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ở OỔ THỊ

33. Q u y ế t định s ố 1 3 6 /2 0 0 1 /Q Đ -T T g n g à y 17/9/2001 củ a

T h ủ tư ớ n g C h in h p h ủ p h ê d u y ệ t C h ư ơ n g trin h tổ n g th ể cả i

cá ch h àn h chính nhà n ư ớc g iai đ o ạ n 200 1-2 01 0.

34. Q u y ế t d ịn h s ố 15 0 /2 0 0 2 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /1 2 /2 0 0 2

củ a u ỷ b a n nhãn d â n th à n h phô' Đ à N ă n g b a n h àn h q u y đ ịn h

m ộ t s ố v ấ n đ ề m ua sắ m , q u ả n lý đ ầ u tư và x á y d ự ng trê n địa

bàn th à n h p h ố Đ ã N âng.

35. Q u y ế t đ ịn h s ố 15 5 /2 0 0 2 /Q Đ -U B n g à y 2 7 /1 2 /2 0 0 2

củ a u ỷ b a n n h ả n d â n th à n h p h ố Đ à N ầ n g b a n h àn h q u y d ịn h

v ề xử p h ạ t vi p hạ m h à n h ch ín h và cưởng chê’ h à n h c h ín h vớ i

h à n h vi Không ch á p h àn h q u y ế t đ ịn h ỉh u hồi đ ấ t trê n đ ịa bàn

th à n h p h ố Đ à N ăng.

36. Q u y ế t ® n h s ố 3 2 2 /B X D -Đ T ngày 2 8 /1 2 /1 9 9 3 c ủ a Bộ

X â y d ự ng v ể việc b a n h àn h Q u y đ ịn h lập các đ ố á n q u y h o ạ c h

x â y d ự ng đ ô thị.

37. Q u y ế t đ ịn h s ố 6 3 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g củ a T h ù tu ớ n g C h ín h

p h ủ v é v iệ c p h è d u y ệ t đ ịn h h ư ó n g p h á t triển c á p n ư ớ c đ ô thị

q u ố c gia đ ế n năm 2 02 0.

38. T h ô n g tư s ố 0 5 /1 9 9 9 /T T -B K H ngày 11 /11 /1 9 9 9 c ù a B ộ

K ế h o ạ c h v à đầu tư h ư ớ n g d ẫ n q u ả n lý các d ự án q u y h o ạ c h .

39. T h ô n g tư sô' 2 5 /1 9 9 5 /T T -K T Q H n g à y 2 2 /8 /1 9 9 5 của

B ộ X â y d ự n g hư ớng d ẫ n q u ả n lý c á c d ự ản q u y h o ạ c h .190Danh m ục tài liệu tham khảo

4 0 . T h ò n g tư liên tịc h s ố 0 2 /2 0 0 2 /T T L T -B X D -T C C B C P

n g á y 0 8 /3 /2 0 0 2 c ủ a B ộ X â y dựng v à B a n T ổ ch ứ c c á n bộ

C hính p h ủ hư âng d ẫ n p h â n lo ạ i đô th ị và c ấ p q u ả n lý đ ỏ thị.

4 1 . T h ỏ n g tư liên tịc h sô' 0 9 y i9 9 9 /T T L T -B X D -T C Đ C của

B ộ X ả y d ự n g và T ổ n g c ụ c Đ ịa chính v ề h ư ó n g d ẫ n c ấ p g iấ y

p hé p x ả y dựng.

4 2 . T h õ n g tư s ố 0 4 /1 9 9 5 /B X D -K H Q H c ủ a B ộ X â y d ự ng

hư ớng d ẫ n kiểm s o á t v à q u ả n lý th o á t n ư ớc đ ô thị.

43. T h ô n g tư s ô ’ 8 3 /2 0 0 1 /T T -B T C n g à y 04/10/2001 củ a Bộ

T ài ch ín h hướng d ẫ n th ự c hiện việc x ử lý, s ắ p xếp lại n h à đất

th u ộ c s ỏ hữu nhà n ư ớc trê n địa bàn th àn h p h ổ H ổ C hí Minh.

4 4 . Đ ịn h hư ớng p h á t triể n kiến trú c V iệ t N a m đ ế n nâm

2 02 0, N x b .X ả y d ự n ã H .2 00 3,

4 5 . Đ ịn h h ư ớ n g q u y h o ạ c h tổ n g th ể p h á t triể n đ ô thị V iệ t

N am đ ế n n ă m 2 02 0, N x b .X â y dựng, H .1 99 9.

4 6 . B á o cá o th ự c trạ n g , p h ư ơ n g h ư ớ n g n h iệ m vụ q u ả n lý

q u y h o ạ c h x â y dựng, k iế n trú c v à p h á t triể n đ ò th ị n ư ớc ỉa của

B ộ X â y d Ịử ig. H .2003.

4 7 . Bùi Đ ình K h o a , P h ó V ụ trư ỏ n g V ụ Q H -K T , B ộ X â y

dự ng, Thực trạ n g c ơ sỏ hạ tầ n g đõ th ị V iệ t N am đến năm2002, C hương trin h , k ế h o ạch thự c h iệ n đến năm 2010, th a m

luận tại Hội nghị tổ n g k ế t đ ô thị V iệ t N a m , 2 00 2.191GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐÔ THỊ

4 8 . C h iế n lư ợ c h ợ p tá c đ ô th ị ở V iệ t N am , H ội th ả o cùa

A C V N /F C M (HỘI th ả o d ô th ị V iệ t N a m v à C a n a d a ), Hà N ội.

th á n g 10/2003.49. GS. TS. Bùi Thế Vinh, Đổi mõi mơ hình tổ chức chính

quyền đ ơ th ị th u ộ c tỉnh đ á p ứ ng yê u cáu c ẩ i cá ch hành chinh.

H ọ c v iệ n H àn h chính q u ố c g ia , T h ô n g tin k h o a h ọ c hành

c h in h s ố 3 /20 0 3.

50. G S .T S . H o à n g Đ ạ o Kính, P h ó C h ủ tịc h HỘI K iến trú c

s ư V iệ t N am , K iến trú c đ ỗ th ị ■ P h á t triể n và quản lỳ. T h a m

lu ậ n tại H ội n gh ị tổ n g k ế t đ ó th ị V iệ t N am . 2 0 0 2 , B ộ X â y dựng.51. GS. TS. Trần Văn Tá. Thứ trưởng Bộ T à i chính, Tài

chính cho phàt triển đơ thị Việt Nam. Tham luận tại Hội thảo

quốc tế Hợp tác phát triển đô thị Việt Nam ' Canada, H.2003,

52. Kê' h o ạ ch s ố 0 8 /K H -U B n g à y 0 6 /0 2 /2 0 0 3 củ a u ỷ b an

n h á n d ân ỉh à n h p h ố H à N ộ i v ể th íé t lậ p trậ t tự, k ỷ cư ơng, an

to à n , x a n h s ạ c h đẹp.

53. K ế h o ạ c h s ố 10ft
n h ả n d ân th à n h p h ổ H à N ội v ể th ự c h iệ n N ghị q u y ế t s ố

1 3 /2 0 0 2 /N Q -C P n g à y 1 9 /0 1 /2 0 0 2 c ủ a C hính p hủ về c á c g iả i

p h á p kiể m c h ế g ia tă n g và tiế n tớ i g iả m d ắ n ta i nạn g ia o

th ô n g v à ùn tá c g ia o th ô n g .

54. K ỷ y ế u H ội th ả o : "N à n g ca o n ă n g lự c quản lỷ đô th r192Danh m ụ c tài liệu tham khảo

- H iệ p hội c á c đ ô thị V iệ t N am , M ỹ T ho. th á n g 3/2002.

55. P G S . TS. N g u y ề n X u â n Y ẻm , M ộ t s ố vấn đ ể quản lýn h à nư ởc về an n in h q u ố c gia, trậ t tự an to à n xã h ộ i. N xb.

C ô n g a n n h â n dân , H .1 9 9 9 .

56. Q u y c h u ẩ n xâ y d ự n g đ ò th ị V iệ t N a m . 1996.

57. T hà n h uỷ Hà Nội, C hư ong trinh s ố 0 8 -C trrrU , C hư ơng

trình q u ả n lý x â y dự ng và p h á t triể n th ủ đ ô H à N ội g ia i đoạn

2 0 0 1 -2 0 0 5 . n g à y 17/8/2001.

58. T h à n h uỷ Hà N ộ i. N ghị q u y ế t s ố 0 6 /N Q -T U ngày

1 8 /0 1 /2 0 0 2 ; N g h ị q u y ế t lá n th ứ 7 B a n C h ấ p hành Đ à n g bộ

th à n h p h ô H à N ội (kh o á X III) giải q u y ế t m ộ t s ố v ấ n đ é cấ p

b á c h v ề g ia o th õ n g và v â n m in h đ ô thị.

59. TS, P h ạ m S ỹ L iê m , vé chinh sách p h á t triể n nhà ỏđ ó th ị nưởc ta . th a m luậ n tạ i Hội n gh ị tổ n g k ế t đ ỏ thị V iệ t N am ,

H ,2 0 0 2 .

6 0 . T S . P h ạ m S ỹ L iè m , P h ó C h ủ tịc h H ội X â y dựng V iệ t

N am , Đ ó th ị h o à ỏ V iệt N am - N hiệm vụ và th á ch thứ c. Iham

lu ậ n tạ i H ội th ả o q u ố c tế H ợ p tá c p h á t triể n đ ỏ thị V iệ t N am C a n a đ a , H .2 0 0 3 .

6 1 . U ỷ b an n h ả n d â n thành p h ố H ồ C h í M in h , s ỏ Địa

c h ín h - N hà đ ất: B á o c á o n g à y 1 5 /1 0 /2 0 0 2 tổ n g q u a n v ẻ nhà193GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự. KỶ CƯƠNG

TRONG QUÀN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐÔ THỊ

ỏ thu n h ậ p th ấ p tạ i th à n h p h ô H ồ C h i M in h - T h ự c trạ n g và

g iả i p há p.62. Vũ Duy Mién, Phó Giám đốc s ở Nội vụ. thành phổ

H ải P h ò n g , P hàn cấ p q u ả n lỷ và vấn để hoàn th iệ n chứ c nảng.nhiệm vụ, quyển hạn của chinh quyển càc cấp. th a m lu ậ n tại

Hội thảo "P hàn cấp quản lỷ và vắn đề hoàn th iệ n chửc năng,

nhiệm vụ, quyển hạn của chính quyền càc cấp" tại Học viện

Hành chính quốc gia, ngày 26/11/2004.

63. Giáo trình Khoa học quản lý, hệ cao cấp lý luận, Học

viện Hành chính quốc gia Hổ Chí Minh. Nxb,Chính trị quốc

gia, H.2003.194MỤC LỤC

TrangLởi giòỉ thiệu5Chương I

CẨN THIẾT PHẢI THIỂT LẬP TRẬT T ự KỶ CƯƠNG

TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước VỂ ĐƠ THỊI.7Hệ thơng đơ thị vả đơ thị trực thuộc trung ươngỏ V iệ t N a m

1. K hải n iệ m vé đ ô th ị7

72. H ệ th ô n g d ô thị v à đ ô th ị trự c th u ộ c tru n g ư ơ n g ỏ

V iệ l N am163. Đ ó th ị và đ ỏ th ị trự c th u ộ c tru n g ương trê n th ế g iớ i244. T iế p cậ n đ ô th ị lừ g ó c đ ộ lổ c h ứ c và q u à n lý36II. Quàn lý nhá nước về đô thị411. K hái n iệ m q u ả n lý n hà nư ớc v ề đ ô th ị412. P h ư ơ ng h ư ớn g x ả y dựng, p h á t triể n và q u ả n lý đ ô

thị V iệ t N a m

3. T rậ t tự. kỷ cư ơ n g tro n g q u ả n lý n hà nư òc vé đ ó th ị48

62195C h ư ơ n g II

THỰ C TR Ạ N G T R Ậ T T ự , KỶ CƯƠNG

TRONG Q UẢN LỶ N H ÀNước V ỂĐÒ T H Ịt. Quản lý nhà nước về quy hoạch xày dựng và

kiến tnỉc dô thị72731. N hữ ng ưu đ iể m732. N hữ ng tổ n tại76II. Quản iý nhả nưổc vế đất dai vả nhà ỏỔ11. Q u à n lỷ đ ấ t đ a i đ ô thị822. Q u ả n lý n h à n ư ớc vế nhà ỏ91III. Quản lý nhà nưdc vé hạ tẩng kỹ thuậỉ991. Q u ả n lý n h à n ư ốc v ề g ia o th ô n g đ ô th ị1002. Q u ả n ỉỷ n h à n ư ớc v ề c ấ p n ư ỏ c s ạ ch1063. Q uản lý n h à n ư ốc v ề th o á t n ư ôc1124. Q uản lý n h à nưốc v ề c h iẽ u s à n g đ ô th ị117IV. Quàn lý nhà nước về cành quan vá vệ sinh mơi

trưòngdõthị

120

1. Q u à n lỷ n h à n ư ớc về cà n h q u a n d ô ỉh ị1202. Q u ả n lỷ n h à n ư dc v ề v ệ sính m ơ i trư ờ n g đ ô th ị126196Chương III

MỘT SỐ GIẢI PHÁ P C ơ BẢN Đ Ểt h iế t l ậ pTRẬT T ự , KỲ CƯƠNG TRONG QUÀN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐÔ TH Ị1351. Nhũng định huớng xảy dụng, phát triển và quàn lý 135

1 Đ ịn h hưởng c h u n g1352. P h á t triể n kin h tế v à ta n g trư ò n g d ả n s ố1383. P h á t triển c ơ s ở hạ tầ n g kỹ th u ậ t đ ỏ thị1394. C à n h q u a n và v ệ sin h m ơ i trư ò n g đ ỏ thị1435. Q u à n lý nhà nư ớc về xâ y dựng, p h á t triể n đ ô th ị145II.

Mộỉ số nhiệm vụ chủ yếu ỉrong nhữrtg năm tói

về quản lý quy hoạch xây dựtig và phát triển đô thị 147

1. Đ ẩ y m ạ n h việ c lập, x é t d u y ệ t q u y h o ạ c h c h i tiế t

đ ò thị1482. N â n g c a o c h ấ t lư ợng q u y h o ạ c h x â y dự ng và th íể t

k ế kiến trú c1493. T ập tm n g chỉ đ ạo huy động c á c nguổn vốn xâ y dựng,

p há t triể n đ ô th ị th e o c á c d ự á n tậ p tru n g1504. H oà n chỉnh h ệ th ố n g vã n b àn p h á p lu ậ t, p h á p q u y

về xây dựng, p h á t triể n và q u ả n lý đ ô th ị151197Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×