Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Một số khái niệm cơ bản

1 Một số khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

9

q trình lao động .Chính vì lẽ đó thuật ngữ ”Nhân lực” đã khơng còn trở nên xa lạ

ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo hướng tiếp cận của luận văn, nhân lực chính là sức lực của con người

nằm trong mỗi con người mà nguồn lực này bao gồm thể lực và trí lực.

1.1.2 Quản trị nhân lực

Các doanh nghiệp đều có các nguồn lực, bao gồm tiền bạc , vật chất, thiết bị

và con người cần thiết để tạo ra hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị

trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng các thủ tục và quy trình về cung

cấp nguyên vật liệu và thiết bị nhằm đảm bảo việc cung cấp đầy đủ chúng khi cần

thiết. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến qui trình quản lý

con người – một nguồn lực quan trọng của họ. Do đó Quản trị nguồn nhân lực bao

gồm tất cả những quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng đến mối quan hệ

giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp.

Có rất nhiều cách hiểu về quản trị nhân lực ( còn gọi là Quản trị nhân sự, Quản lý

nhân sự, Quản lý nguồn nhân lực) Quản trị nhân lực nếu muốn hiểu theo góc độ là

chức năng cơ bản của quản trị thì QTNL bao gồm việc hoạch định, tổ chức, kiểm soát

các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể hồn thành được

mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên nếu đứng trên góc độ về các việc làm của QTNL thì

người ta còn có thể hiểu QTNL là việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử

dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thơng qua tổ chức của nó.

Tuy nhiên dù ở bất kỳ góc độ nào thì QTNL vẫn là tất cả các hoạt đông của tổ

chức để thu hút, xây dựng, phát triển , sử dụng đánh giá , bảo tồn và giữ gìn một

lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của cả tổ chức cả về mặt số

lượng lẫn chất lượng (ThS Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân,

2007, Giáo trình Quản trị Nhân lực, Đại học Kinh tế quốc dân).

Không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu đi hoạt

động “ quản trị nhân lực” bởi nó chính là yếu tố , ngun nhân quyết định sự thành

công hay thất bại của doanh nghiệp. Đối tượng của QTNL chính là người lao động ,

là những cán bộ công nhân viên trong tổ chức và các vấn đề có liên quan đến họ10

như cơng viêc và các quyền lợi, nghĩa vụ của họ trong tổ chức. Mục tiêu cơ bản của

QTNL nói chung hay của bất kỳ tổ chức nào nói riêng cũg là sử dụng nguồn nhân

lực sao cho hiệu quả. Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập

tổ chức và giúp cho các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. Do đó nguồn

nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu được của tổ chức nên

QTNL chính là một lĩnh vực quan trọng của quản lý trong mọi mặt tổ chức.

Tiếp cận của luận văn được xác định như sau:

Quản trị nhân lực là tất cả các hoạt đông của tổ chức để thu hút, xây dựng,

phát triển , sử dụng đánh giá , bảo tồn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp

với yêu cầu công việc của cả tổ chức cả về mặt số lượng lẫn chất lượng.

1.1.3 Tuyển dụng nhân lực

Mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện việc tuyển dụng nhân lực, có nơi cơng

tác tuyển dụng được tiến hành đơn giản cả về quy trình tuyển dụng và nguồn cung

ứng lao động. Ngược lại có nơi coi cơng tác tuyển dụng nhân lực đặc biệt quan

trọng, vì vậy quy trình tuyển dụng nhân lực đều phải được thống nhất về quan điểm.

Tuyển dụng nhân lực là một quá trình tìm kiếm, thu hút và lựa chọn nhân lực

để thoả mãn nhu cầu sử dụng của doanh nghiêp và bổ sung lực lượng lao động cần

thiết nhằm thực hiện được mục tiêu của doanh nghiệp (PGS.TS Hoàng Văn Hải và

THS.Vũ Thuỳ Dương, 2011, Giáo trình Quản trị Nhân lực , Đại Học Thương Mại)

Để q trình tuyển dụng có hiệu quả, tức là tìm được đúng người cho đúng

cơng việc , đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư kinh phí, thời gian và cơng sức,

đòng thời phải xây dựng một quy trình tuyển dụng hết sức khoa học và hiệu quả.

Quy trình này bao gồm hai khâu đó là tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực:

Tuyển mộ nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút các ứng cử viên từ các

nguồn khác nhau đến nộp đơn đăng ký xin việc. Quá trình tuyển mộ kết thúc khi

người tuyển dụng đã có trong tay những hồ sơ của người xin việc.

Tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh

khác nhau dựa vào các u cầu của cơng việc, qua đó lựa chọn để tìm được người11

phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được trong quá

trình tuyển mộ.

Quá trình tuyển dụng nhân lực cần phải xác định rõ các kỹ năng, kiến thức và

những đặc điểm cá nhân cần thiết cho cả nhu cầu trước mắt của vị trí cơng việc và

mục tiêu tương lai phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thực tế còn cho thấy sự

thành cơng của doanh nghiệp phụ thuộc con người được tuyển chọn khơng chỉ vì

những kỹ năng hiện có mà còn vì những tiềm năng của họ khi làm việc lâu dài cho

doanh nghiệp. Những nhân lực được tuyển chọn có giá trị tốt sẽ đem đến một thía

độ tích cực thúc đẩy những nhân viên cũ có thêm động cơ đào tạo và phát triển.

Tuyển dụng nhân lực có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động và xa

hơn còn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, hướng tiếp cận khái niệm về tuyển dụng nhân lực mà luận văn xác định

là “ Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút và lựa chọn nhân lực để

thoả mãn nhu cầu sử dụng và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện

mục tiêu của doanh nghiệp”

1.2 Nội dung của tuyển dụng nhân lực

Muốn làm tốt công tác tuyển dụng nhân lực thì trước hết phải có một quy trình

tuyển dụng khoa học và hợp lý. Mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng cho mình một

quy trình tuyển dụng riêng tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng loại công việc . Nghiên

cứu về nội dung của tuyển dụng nhân lực có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nhưng

trong luận văn này tôi xin phép nghiên cứu nội dung của tuyển dụng nhân lực theo

hướng tiếp cận quản trị tác nghiệp như sau:12Xây dựng kế hoạch

tuyển dụng nhân lựcXác định nhu cầu và mục tiêu tuyển dụng

nhân lực

Xây dựng chính sách tuyển dụng nhân lực

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực chi

tiếtTuyển mộ nhân lực

Xác định nguồn tuyển mộ nhân lực

Tiếp cận nguồn và thu hút ứng viênTuyển chọn nhân lựcThu nhận và xử lý hồ sơ

Thi tuyển

Phỏng vấn tuyển dụng

Quyết định tuyển dụng

Hội nhập nhân lực mớiĐánh giá và tuyển dụng

nhân lựcXác định các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng

nhân lực

Đo lường kểt quả tuyển dụng nhân lực

Tiến hành hoạt động điều chỉnh

Hình 1.1 : Nội dung của tuyển dụng nhân lực

Nguồn: Giáo trình Tuyển dụng nhân lực, trường Đại học Thương Mại.

Với các bước của quy trình tuyển dụng nhân lực như sơ đồ trên, sau đây tôi xin

được phép đi sâu vào nội dung của các bước tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp .

1.2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực là quá trình xác định mục tiêu và các

biện pháp thực hiện mục tiêu tuyển dụng nhân lực. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực. Bất kỳ tổTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Một số khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×