Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các đề xuất khác

3 Các đề xuất khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

105

những kinh nghiệm, những khó khăn cũng như những thành công họ đạt được với

các bạn đồng nghiệp. Xây dựng mối quan hệ thân thiết, bình đẳng giữa những người

lao động trong đơn vị nhằm mục đích tạo nên một tập thể quan tâm, đoàn kết giúp

đỡ lẫn nhau trong cơng việc, tính cơng bằng đối với các nhân viên trong doanh

nghiệp, từ đó tạo nên một tập thể đồn kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đưa Công ty phát

triển lớn.

 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình TDNL

Một kế hoạch TD dù được xây dựng chi tiết, cụ thể đến đâu thì có thể khi

thực hiện cũng khơng được như mong muốn. Mỗi hoạt động đều có thể mắc sai lầm

với các nguyên nhân khác nhau, điều này có thể làm các mục tiêu đi chệch hướng.

Việc kiểm tra giám sát công tác TD cho phép xác định các sai lệch so với mục tiêu

và các nguyên nhân dẫn đến sai lệch đồng thời có những sửa chữa kịp thời. Trong

những năm tới cơng ty cần có biện pháp chặt chẽ giám sát tồn bộ quy trình TDNL

để hạn chế tối đa các sai lầm trong khi thực hiện.

 Thực hiện chính sách đãi ngộ tốt hơn cho NLĐ

Rõ ràng với một cơng ty có mức đãi ngộ người lao động tốt hơn cơng ty khác

thì sẽ thu hút được nhiều hơn ứng cử viên tham gia tuyển dụng. Mức đãi ngộ này

thể hiện qua tiền lương, tiền thưởng và khả năng thăng tiến trong công việc. Mức ưu

đãi hợp lý sẽ thu hút được nhiều ứng cử viên có trình độ tham gia, khơng những thu

hút nó còn có tác dụng giữ chân nhân tài. Vì vậy cơng ty cũng cần xem xét để có

chế độ lương bổng, đãi ngộ hợp lý đối với CBCNV. Công ty cũng có thể tham khảo

thêm cách trả lương cũng như mức lương mà các công ty khác áp dụng từ đó đưa ra

quyết định cho cơng ty mình. Ngồi ra Môi trường làm việc, điều kiện làm việc ảnh

hưởng rất lớn đến người lao động, hay nói cách khác đó chính là động lực của

người lao động, hay ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp

nói chung và Cơng ty Khải Hồn Land nói riêng. Để các giải pháp liên quan đến

quản lý nguồn nhân lực nêu trên có điều kiện triển khai tốt thì Cơng ty cần tạo môi

trường làm việc tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên có thể phát huy hết khả

năng cũng như nhiệt huyết của mình.106

+ Tạo mơi trường làm việc thân thiện giữa những nhân viên trong Công ty,

thường xuyên mở các buổi họp, trao đổi trong phạm vi Công ty và phạm vi bộ phận

để nhân viên có điều kiện hiểu nhau và phối hợp tốt trong q trình thực hiện cơng

việc, đồng thời bầu khơng khí văn hố tin cậy lẫn nhau hình thành từ việc lắng nghe

nhau và đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cùng phát triển.

+ Tạo môi trường làm việc cạnh tranh, người lao động luôn luôn phấn đấu thi

đua nhau hồn thành nhiệm vụ mà Cơng ty giao, một môi trường lành mạnh, người

lao động ai cũng hăng say làm việc, đạt mục đích của mình và mục đích của Công

ty, đưa Công ty ngày càng phát triển đi lên, đứng vững trong cạnh tranh.

Để công tác TD được hồn thiên cơng ty cần thực hiện tốt các hoạt động

QTNL để làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, cụ thể là:

 Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc

+ Ban lãnh đạo cơng ty phải có sự đầu tư hơn nữa về cơng sức, thời gian tài

chính cho cơng tác phân tích cơng việc. Ban lãnh đạo cơng ty phải có sự chỉ đạo,

u cầu phòng TCHC thực hiện nghiêm chỉnh hồn thiện cơng tác phân tích cơng

việc và áp dụng các kết quả của phân tích cơng việc để phục vụ cho các công tác

khác của hoạt động QTNL. Ban lãnh đạo đề nghị đồng thời khuyến khích, tạo điều

kiện cho mọi phòng ban khác, mọi NLĐ trong công ty hợp tác, phối hợp và cùng

tham gia thực hiện cơng tác phân tích cơng việc. Ngồi ra, ban lãnh đạo cần quản

lý, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện phân tích cơng việc của cơng ty.

- Để tiến hành công tác này tốt hơn, công ty cần làm những việc sau:

+ Q trình thu thập thơng tin có thể tiến hành phỏng vấn để lấy thơng tin đầy

đủ về công việc. Tất cả các công việc đều do các nhân viên thực hiện do vậy việc

phỏng vấn sẽ cho thấy nhận thức của nhân viên về cơng việc đó, thực hiện cơng

việc đó, ý kiến và có thể là những điều chỉnh hợp lý từ nhân viên. Có thể yêu cầu

các nhân viên hàng ngày phải ghi lại, mô tả công việc hàng ngày phải làm để thực

hiện theo bản mơ tả cơng việc đó.

+ Hồn thiện các văn bản phân tích cơng việc. Bản mơ tả công việc phải cụ

thể, chi tiết cho từng vị trí cơng việc.107

+ Gửi các văn bản phân tích cơng việc tới người quản lý lao động, tới các

phòng ban trong cơng ty để lấy ý kiến đóng góp, tập hợp các ý kiến đóng góp lại

chỉnh sửa văn bản phân tích cơng việc cho hợp lý. Gửi bản đã được phê duyệt tới

các phòng, ban, NLĐ.

+ Định kỳ phải kiểm tra, rà sốt lại tất cả các cơng việc trong công ty để kiểm

tra sự phù hợp của các văn bản phân tích cơng việc với cơng việc thực tế.

 Quan tâm hơn nữa đến việc đánh giá hiệu quả thực hiện công việc làm cơ

sở cho TD.

Sau khi tiến hành phân tích cơng việc, phải tiếp tục đánh giá thực hiện công việc

của những công nhân đang làm ở những vị trí cơng việc, giống như những cơng việc

đang còn trống. Để đánh giá được cơng việc của những NLĐ phải dựa vào bảng tiêu

chuẩn thực hiện công việc. Công ty sẽ tiến hành đánh giá thực hiện công việc cho tất cả

lao động trong công ty bao gồm cả công nhân sản xuất và nhân viên văn phòng. Sau khi

đánh giá thực hiện cơng việc nhà quản trị có thể biết được ai đã hồn thành tốt cơng việc

và ai chưa hồn thành cơng việc, để từ đó có quyết định đào tạo lại những người chưa

hồn thành tốt công việc được giao hoặc ra quyết định chuyển sang công việc khác phù

hợp hơn với năng lực của người đó. Việc đánh giá nhân viên trong cơng ty cần được thực

hiện một cách chính xác hơn, khách quan hơn bằng cách tiến hành chấm điểm cho

mỗi nhân viên hàng ngày để có thể theo dõi tiến trình làm việc của mỗi nhân viên

và nhắc nhở họ kịp thời. Đồng thời tiến hành xếp hạng cho các nhân viên giúp cho

họ thấy hiệu quả làm việc của mình là như thế nào để kịp thời điều chỉnh. Để đánh

giá tốt q trình thực hiện cơng việc của từng cá nhân phải thông qua nhiều chỉ tiêu

khác nhau đối với những loại lao động khác nhau.

Đối với mỗi loại lao động có những chỉ tiêu đánh giá phù hợp, từ đó nhà quản

trị có thể đánh giá một cách tương đối chính xác từng loại lao động và có chính sách

nhân sự sao cho phù hợp.

Nhờ vào việc đánh giá cho điểm mà nhà quản trị có thể đánh giá lao động

thơng qua những con số lượng hố và đây cũng làm cơ sở cho quá trình TDNL vào

các vị trí cơng việc tương tự.108KẾT LUẬN

Bất động sản là một ngành có vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát

triển của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất

động sản cũng có những đặc điểm tương tự như đặc điểm của đầu tư phát triển,

ngoài các đặc điểm như: khối lượng vốn đầu tư lớn và nằm khê đọng trong suốt quá109

trình thực hiện đầu tư, thời gian để tiến hành công cuộc đầu tư cho đến khi các

thành quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến

động và rủi ro xảy ra. Và yếu tố giúp ta nhận biết được một tổ chức hoạt động tốt

hay không hoạt động tốt, thành công hay khơng thành cơng hay khơng thành cơng

chính là lực lượng nhân sự của nó, những con người cụ thể với tấm lòng nhiệt tình

và óc sang tạo. Mọi thứ còn lại như: Máy móc thiết bị, của cái vạt chất, cơng nghệ

kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì

khơng thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản lý nhân sự có vai trò thiết yếu đối

với sự tồn tại và phát triển của tổ chức.

Với vị trí địa lý thuận lợi thì thủ đơ Hà Nội là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố phù

hợp với việc phát triển của các công ty cố phần bất động sản Khải Hoàn Land trên

địa bàn thành phố. Nhất là đối với các cơng ty Khải Hồn Land với nguồn lực lớn là

Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế xã hội lớn nhất trong cả nước. Nhưng hiện nay

tình hình bất động sản trên địa bàn đang có những sự thay đổi dẫn đến việc nắm bắt

nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh tại lĩnh vực này là khá khó khăn. Điều đó

có sự gắn bó mật thiết với việc việc tuyển dụng nhân lực sao cho phù hợp với đặc

điểm của ngành này. Luận văn hi vọng đóng góp phần nào đó để hồn thiện cơng

tác tuyển dụng nhân lực tại công ty, tạo điều kiện cho công ty Khải Hồn Land tạo

nên danh tiếng và góp phần phát triển tình hình kinh doanh. Đưa ra các quan điểm

đóng góp cho cơng ty Khải Hồn Land có khả năng tuyển dụng nhân lực một cách

tốt hơn, ngoài ra còn đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân

lực tạo lợi thế cho Khải Hồn Land trên thị trường lao động. Ngoài ra luận văn hi

vọng giúp được những nhân lực trình độ cao làm việc trong lĩnh vực bất động sản

quốc tế có thêm nhiều cơ hội cũng như nhiều phương pháp cũng như nhiều thông

tin hơn trong việc ứng tuyển vào các công ty Khải Hoàn Land trên địa bàn Hà Nội

với những vị trí phù hợp.

Vì vậy qua luận văn hi vọng phần nào cơng ty Khải Hồn Land có nhiều

phương pháp cũng như nhiều lợi thế hơn để có thể tuyển dụng được những nhân lực

phù hợp nhất với công ty của mình. Ngồi ra luận văn cũng hi vọng giúp đỡ các110

cơng ty Khải Hồn Land trong thời gian hiện tại có lượng thu hút nhân lực tốt có

thêm những cải cách hoặc cải tiến cho công tác tuyển dụng nhân lực hoàn thiện

hơn, thu hút và tuyển dụng được nhiều nhân lực phù hợp với cơng ty mình hơn nữa.

Do hạn chế về thời gian và khả năng nghiên cứu luận văn chỉ tập trung nghiên

cứu, phân tích, đưa ra những giải pháp, kiến nghị đối với những nội dung cơ bản

nhất, bức xúc nhất nhằm góp phần hồn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong

công ty Khải Hoàn Land trên địa bàn Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các đề xuất khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×