1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.1:Định hướng các mục tiêu để trở thành ngân hàng top 7 tại Việt Nam

Hình 3.1:Định hướng các mục tiêu để trở thành ngân hàng top 7 tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

76Ma trận SWOT

CƠ HỘI

+ Số lượng cũng như vốn của các doanh

nghiệp nước ngoài đầu tư sang thị

trường Việt Nam ngày càng tăng;

+ Tốc độ tăng trưởng của Thị trường tài

chính ngân hàng Việt Nam đang ở mức

khá tốt;

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt

Nam tăng mạnh ữong những năm gần

đây;

+ Thu nhập đầu người đang dần được

cải thiện;

+ Số lượng người dân sử dụng các sản

phẩm, dịch vụ Ngân hàng đang ngày

càng gia tăng

ĐIỂM MẠNH

+PVcomBank nhận được sự hậu thuẫn

từ Tập đồn Dầu khí Việt Nam và các cổ

đông thân thiết cả về nền vốn, kỹ thuật

và kinh nghiệm quản trị ngân hàng;

+ Có mối quan hệ mật thiết đối vói các

doanh nghiệp trực thuộc Tập đồn PVN

+ Là ngân hàng mới với đội ngũ nhân

viên trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng

tạoTHÁCH THỨC

+ Hệ thống ngân hàng hiện nay đang

trong giai đoạn tái cấu trúc nên chưa

có sự ổn định;

+ Nguồn nhân lực có kĩ năng bị hạn

chế, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính,

Ngân hàng;

+ Cạnh tranh mạnh từ các ngân hàng

trong và ngoài nước

+ Là một Ngân hàng hợp nhất từ hai

tổ chức tài chính nên sự thống nhất

về văn hóa và phong cách làm việc

còn có nhiều điểm chưa tương đồng

+ u cầu của khách hàng đối với sản

phẩm, dịch vụ của ngân hàng ngày

càng cao hơn.

ĐIỂM YẾU

+ Các sản phẩm kinh doanh còn chưa

có sự đột phá để có thể cạnh tranh

trên thị trường

+ Hoạt động Marketing chưa làm nổi

bật được giá trị của thương hiệu đối

với khách hàng

+

Mạng lưới phân bổ của

PVcomBank còn hạn chếTrên cơ sở phân tích SWOT ở trên, để có thể phát huy được mặt mạnh

cũng như hạn chế tối đa những điểm yếu, PVcomBank cần định hướng chiến

lược của ngân hàng theo hướng sau:77- Mở rộng mạng lưới phân phối;

- Củng cố nguồn nhân sự;

- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khách hàng mục tiêu;

- Tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của Ngân hàng

Để đạt được kỳ vọng vào năm 2020 trở thành ngân hàng xếp thứ 7 về

quy mô tổng tài sản, PVcomBank đã định hướng chiến lược cho toàn ngân

hàng như sau

- Khối Khách hàng cá nhân: Tập trung vào khách hàng Giàu có/ TBK tại

Tập đồn PVN thông qua việc cung cấp sản phẩm trả lương. Bên cạnh đó, xây

dựng chương trình khách hàng ưu tiên nhằm mở rộng hơn số lượng khách

hàng Giàu có/ TBK

- Kênh phân phối: Tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới tại tất cả các điểm

PVN chính và các khu vực có khách hàng Giàu có/TBK, nâng cao chất lượng

và chức năng của kênh thay thế

- Khối KHDN/ KHDN Lớn: Thâm nhập sâu hơn vào hệ thống các DN

trong tập đoàn, mở rộng mạng KHDN bang cách xây dựng trung tam kinh

doanh cung cấp đầy đủ các dịch vụ và tập trung vào KHDN Lớn các ngành

chính bằng cách xây dựng đội ngũ chuyên viên KHDN Lớn

- Khối Nguồn vốn: Xây dựng chức năng kinh doanh và tối ưu hóa thẩm

quyền của chức năng Tự doanh, đồng thới phát triển nền tảng khách hàng và

lợi nhuận từ phí của khác hàng trong và ngoài PVN bằng cách phối hợp với

khối KHDN/KHDNL với chi nhánh

- Khối Quản trị rủi ro: Tuân thủ Basel II vào năm 2017, xác định khẩu vị

rủi ro và các KPI được xây dựng từ nền tảng QTRR của Ngân hàng. Thiết kế

lại các quy trình quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như

thúc đẩy hệ thống quản trị rủi ro một cách hiệu quả78- Nhóm Dịch vụ chung: Hỗ trợ tổng thể của PVcomBank cũng như của

từng khối bằng cách tối ưu hóa về tổ chức, nâng cao hiệu quả hợp tác trên tồn

ngân hàng thơng qua các mơ hinh hợp tác, xây dựng quy trình đánh giá ch̉n

tồn ngân hàng với chế độ lương thưởng gắn liên với kết quả công việc.

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân

hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

3.2.1. Đề xuất hoàn thiện quản trị các mục tiêu ngắn hạn trong triển

khai chiến lược

Trước hết, Ngân hàng phải có hoạt động nghiên cứu một cách khoa học

trước khi xây dựng và xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình.

Điều này phụ thuộc và ban điều hành của PVcomBank. Do đó, ban điều hành

phải có những hoạt động, tiến hành phân tích tình thế thị trường một cách

khách quan và khoa học đảm bảo xây dựng được các mục tiêu phù hợp nhất.

Công tác xây dựng mục tiêu ngắn hạn được định hướng từ mục tiêu dài

hạn của Ngân hàng. Các mục tiêu này yêu cầu phải đo lường được, phù hợp

có tính thách thức, rõ ràng và được phổ biến trong tổ chức và kèm theo

thưởng phạt tương xứng để cán bộ nhân viên thực hiện có trách nhiệm hơn.

Thơng qua việc kiểm sốt hiệu quả của việc thực hiện các SKCL của

Ngân hàng để có những đánh giá về việc giai đoạn, tiến độ và kết quả của

việc triển khai chiến lược trên toàn hệ thống, đồng thời thực hiện phân chia

các chỉ tiêu hợp lý để đảm bảo sự phù hợp giữa các khối phòng ban, điều kiện

kinh doanh đặc thù của mỗi đơn vị kinh doanh để phát huy tối đa những điểm

mạnh của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu ngắn hạn

3.2.2. Đề xuất hồn thiện các chính sách trong triển khai chiến lược

Để hồn thiện các chính sách trong quá trình triển khai chiến lược kinh

doanh của Ngân hàng thì cơng ty nên có những giải pháp sau:

- Các chính sách nên được xây dựng cụ thể và phù hợp với từng bộ phận,

tùy theo nguồn lực của cơng ty. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách cần

được thực hiện linh hoạt hơn, nhạy bén hơn trước sự biến đổi của mơi trường79bên ngồi.

- Có những biện pháp khích lệ, tăng động lực làm việc của người lao

động sao cho các chính sách được triển khai với chất lượng cao nhất.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: ngồi việc tuyển dụng đầu vào

nguồn nhân lực có chất lượng, đào tạo thêm trong quá trình làm việc thì cơng

ty nên chú trọng nâng cao hiểu biết cho nhân viên về vấn đề triển khai chiến

lược.

- Công ty nên có những biện pháp thay đổi hoặc tái cơ cấu lại tổ chức

sao cho nhẹ nhàng, linh hoạt hơn

- Xây dựng thương hiệu mạnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương

mại, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.

3.2.3. Đề xuất hồn thiện chính sách marketing trong triển khai chiến

lược

- Cơng ty cần phải có sự quan tâm hơn nữa đến hoạt động marketing của

mình. Bởi vai trò của các chính sách marketing là vơ cùng quan trọng đối với

việc triển khai chiến lược kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào.

- Có những hoạt động nghiên cứu và hoạch định các chính sách

marketing phù hợp, hiệu quả. Có thể đưa ra các giải pháp như sau:

Hoàn thiện chiến lược sản phẩm:

 Tăng cường đổi mới và cải tiến sản phẩm về chất lượng cũng như đa

dạng danh mục sản phẩm tín dụng.

 Sản phẩm phải tập trung vào phân đoạn thị trường mục tiêu.Hoàn thiện chiến lược giá:

 Chiến lược xây dựng dựa trên giá các sản phẩm của đối thủ cạnh

tranh, nhóm khách hàng mục tiêu, lợi nhuận doanh nghiệp mong muốn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.1:Định hướng các mục tiêu để trở thành ngân hàng top 7 tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×