Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị vĩ mô

3 Một số kiến nghị vĩ mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

82quốc gia phát triển để ngành ngân hàng có thể áp dụng công nghệ hiện đại vào

hoạt động kinh doanh cũng như vào phát triển hệ thống kênh phân phối hiện

đại vốn là xu hướng hiện nay trên thế giới.

Ngoài ra, chính phủ và các bộ, ban ngành trung ương có liên quan cũng

cần đưa ra những chính sách nhằm ủng hộ việc phát triển mạng lưới phân

phối trong ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt các văn bản, giấy tờ, luật

pháp liên quan đến hoạt động của các kênh phân phối như việc lắp đặt các

máy rút tiền tự động, các chi nhánh, phòng giao dịch... của ngân hàng được

hoạt động thuận lợi.

3.2.2 Kiến Nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có thể khẳng định vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý

tổng thể hoạt động của ngành ngân hàng trong cả nước là rất quan trọng, việc

Ngân hàng Nhà nước những quyết định có tầm ảnh hưởng vơ cùng lớn đến

hoạt động kinh doanh của tất cả các ngân hàng trong toàn hệ thống. Do đó xin

đưa ra một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phát

triển ngân hàng thương mại nói chung cũng như việc phát triển hệ thống

mạng lưới, kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau:

Ngân hàng Nhà nước cần nhận thức rõ vai trò cũng như tầm quan trọng

của việc phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm ngân hàng hiện, đặc

biệt là trong thời kỳ đang diễn ra một sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Các

ngân hàng khơng còn phụ thuộc vào Nhà nước, thay vào đó đang hoạt động,

phát triển như một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dịch vụ bình thường,

do đó, việc cạnh tranh, tranh giành khách hàng là điều tất yếu. Vì vậy, để giúp

việc cạnh tranh được diễn ra một cách lành mạnh và tuân theo pháp luật,

Ngân hàng Nhà nước cần có những chính sách, quyết định được ban hành một

cách chính thức về việc khuyến khích phát triển hệ thống kênh phân phối sản

phẩm của ngân hàng một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống ngân83hàng thương mại nhà nước và cả ngân hàng thương mại cổ phần khi việc sản

phẩm ngân hàng là dễ dàng sao chép và khơng có bản quyền sang tác như

hiện nay.

Bên cạnh đó, việc học hỏi những cơng nghệ hiện đại, tiến tiến của những

ngân hàng trên thế giới cũng nên được khuyến khích thực hiện, bởi Ngân

hàng Nhà nước chính là đầu mối quan trọng giúp các ngân hàng thương mại

có thể tiếp cận một cách nhanh chóng, an tồn và tiện lợi nhất với công nghệ

hiện đại.

Dịch vụ ngân hàng điện tử đã có một lịch sử phát triển tương đối lâu dài

trên thế giới và trong tương lai không xa, dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ là vũ

khí cạnh tranh tốt nhất của các ngân hàng thương mại do những ưu thế vượt

trội của nó so với những dịch vụ truyền thống. Để phát triển dịch vụ ngân

hàng điện tử, không chỉ từ sự nỗ lực của bản thân ngân hàng mà còn phải có

sự ủng hộ và đầu tư của Chính phủ, các tổ chức kinh tế và quan trọng nhất là

của khách hàng. Hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng, đi trước và ứng dụng những

công nghệ mói, cung ứng những dịch vụ mới mà tiêu biểu là dịch vụ ngân

hàng điện tử chính là chìa khố thành cơng cho các ngân hàng thương mại

hiện nay

3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng PVcomBank

Để thực hiện chiến lược kinh doanh trên thị trường và để đạt được mục

tiêu của nó là đạt chi phí thấp hoặc sự đặc trưng hóa và cũng có thể là cả hai

trên thị trường thu hẹp của Ngân hàng, thì các cấp Lãnh đạo PVcomBank có

thể tham khảo và thực hiện những hoạt động như sau:

+ Tập trung củng cố hoàn thiện nguồn nhân lực cho Ngân hàng thông

qua công tác tuyển dụng các chuyên viên giỏi có kinh nghiệm trong các lĩnh

vực, nghiệp vụ của Ngân hàng, đặc biệt là đội ngũ làm kinh doanh phải có

năng lực làm việc tốt và mối quan hệ quen biết rộng rãi với các doanh nghiệp.84+ Củng cố duy trì các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà

nước và địa phương. Cụ thể là Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ,

Thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính,…

+ Định hướng cho các Khối, Ban, chi nhánh xây dưng và thực hiện KPIs

trong việc đánh giá hiệu quả cơng việc từ đó nắm bắt được năng lực của nhân

viên, đồng thời kiểm sốt cơng việc được hiệu quảKẾT LUẬN

Nhìn chung, quá trình đổi mới đã mang lại nhiều thành tựu lớn lao, mang

lại nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp Việt85Nam. So với nhiều ngành khác, các doanh nghiệp trong ngành Tài chính Ngân

hàng hiện vẫn chưa có nhiều đổi mới trong cơng tác quản trị chiến lược, vẫn

có nhiều doanh nghiệp chưa thực sự xây dựng cho mình một chiến lược phát

triển có hiệu quả để thích nghị với chủ trương tái cấu trúc ngành ngân hàng

của Chính phủ. Với các Ngân hàng có xây dựng chiến lược kinh doanh thì

thường dựa trên phương pháp kinh nghiệm, trực giác chủ quan của lãnh

đạo,chưa có sự phân tích đầy đủ về mơi trường kinh doanh bên trong và bên

ngồi doanh nghiệp một cách có hệ thống, chưa sử dụng các cơng cụ hoạch

định chiến lược để có được sự đánh giá khách quan và lựa chọn một chiến lược tối

ưu cho con đường phát triển của mình.

Trước những bước chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, của

sự hội nhập với khu vực và quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đều phải đối

diện với một thách thức rất lớn, đó là sự cạnh tranh: cạnh tranh với các đối

thủ, và cạnh tranh với chính những hạn chế và điểm yếu trong bản thân mình

để vươn lên khẳng định và phát huy chỗ đứng trên thị trường. Những điều

kiện thuận lợi và cơ hội do chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước và

quá trình hội nhập mang lại, những thế mạnh chiến lược nổi trội của doanh

nghiệp… tất cả đều cần có sự nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan và

có hệ thống.

Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện

chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam” sẽ giúp

cho lãnh đạo của Ngân hàng nắm bắt tốt hơn các cơ hội, tận dụng tối đa

những thế mạnh của mình để khắc phục những điểm yếu, hạn chế các rủi ro sẽ

gặp trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện, luận văn đã tiến hành phân tích và đánh giá về

mơi trường bên trong và bên ngồi của cơng ty; phân tích các nội dung liên

quan đến triển khai chiến lược kinh doanh từ đó xây dựng phương án khả thi86nhằm hồn thiện hơn chiến lược kinh doanh của công ty trong thời gian tới,

đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp và kế hoạch thực hiện chiến lược. Đây

sẽ là các chiến lược chủ đạo áp dụng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh

của PVcomBank trong thời gian tới./.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. David A. Aaker, (2003), Triển Khai Chiến Lược Kinh Doanh, NXB Trẻ.

2. Fre R. David, (2001), Khái niệm về quản trị chiến lược, NXB Thống kê.873. Vũ Thành Hưng, Nguyễn Văn Thắng (2005), Giáo trình quản trị

chiến lược, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Michel Porter, (2009), Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy),

NXB Trẻ.

5. Michel Porter, (2009), Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantage),

NXB Trẻ.

6. Philip Kotler, (1994), Quản trị Marketing, NXB Lao động- Xã Hội.

7. Gerry Johnson và Kevan Scholes (1997), Khám phá chiến lược của

Doanh nghiệp (Exploring Corporate Strategy), NXB Prentice Hall

8. Lê Văn Tâm & Ngơ Kim Thanh, (2011), Giáo trình quản trị doanh

nghiệp, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.

9. Ngô Kim Thanh, (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại

học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

10. Quốc hội, (2010), Luật các tổ chức tín dụng

11. Johnson và Scholes, (1997), Khám phá chiến lược công ty, NXB

Prentice Hall.

Thông tin đăng tải trên các Website:

-www.pvcombank.com.vn

-www.moj.gov.vn

-www.sbv.gov.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị vĩ mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×