Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kinh nghiệm hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

b. Kinh nghiệm hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

34Tăng cường công tác quảng cáo, Marketing bằng cách đẩy mạnh, đa

dạng hố các hình thức quảng cáo, tun truyền qua các phương tiện thông tin

đại chúng như đài báo, vô tuyến cũng như các phương tiện giao dịch hàng

ngày để làm cho khách hàng hiểu biết chính xác hơn, tin tưởng hơn loại hình

hoạt động của ngân hàng, từ đó sẽ chọn ngân hàng là nơi gửi tiền và giao

dịch. Bên cạnh đó ngân hàng sẽ lựa chọn các hình thức khuyến mãi tặng quà

cho khách hàng, hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ngân hàng.

Có chính sách lãi suất linh hoạt: lãi suất huy động có ảnh hưởng lớn

trong việc kích thích khách hàng gửi tiền, cho nên ngoài yếu tố niềm tin vào

ngân hàng, nếu mức lãi suất huy động hợp lý sẽ thu hút được những khoản

tiền nhàn rỗi trong xã hội vào ngân hàng.

Mở rộng các hình thức huy động vốn một cách triệt để nhằm đáp ứng

mọi nhu cầu của khách hàng. Đây là yếu tố hàng đầu quyết định hiệu quả mở

rộng huy động vốn của ngân hàng.

Tăng cường năng lực về công nghệ, nguồn lực nhân tài để phục vụ tốt

cho mọi hoạt động của ngân hàng. Và đây là một trong những yếu tố chính

quyết định khả năng mở rộng huy động vốn của các NHTM.

Xây dựng hoàn chỉnh các chức năng, cơ chế huy động vốn, điều hoà vốn

mang tính chất tương đối ổn định nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược

phát triển.35KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong nền kinh tế thị trường, nguồn vốn huy động của mỗi NHTM có

vai trò vơ cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của NH cũng như sự

phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước, đặc biệt đối với nước ta trong giai

đoạn hiện nay và trong nhiều năm tới. Do vậy việc mở rộng nguồn vốn huy

động và sử dụng nó có hiệu quả đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn bộ

hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong việc phân tích và đánh giá đúng thực

trạng huy động vốn của các NHTM Việt Nam để chỉ ra những ưu điểm cần

phát huy và những hạn chế tồn tại cả về phương diện chính sách, thể lệ cũng

như việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị Ngân hàng cần thiết để một mặt thu

hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội phục vụ phát triển kinh tế, mặt

khác tăng hiệu quả kinh tế của các NHTM.

Qua nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn, luận

văn đã khái quát được một số nội dung cơ bản như sau:

- Khái quát về huy động vốn của NHTM

- Cơ cấu vốn của NHTM

- Các hình thức huy động vốn của NHTM

- Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại36CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI2.1. Khái quát về tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh

Thành phố Yên Bái (NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái) được thành

lập năm 2003. Ban Giám đốc NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã

biết phát huy những tiềm lực sẵn có, tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Đến

nay NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã trở thành một ngân hàng

thương mại lớn mạnh có tầm cỡ tại địa bàn Thành Phố n Bái nói riêng và

tồn hệ thống ngân hàng thương mại nói chung với tổng nguồn vốn, dư nợ và

có một cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển gấp nhiều lần so với thời kỳ mới

thành lập.

Hiện nay, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái với đội ngũ cán

bộ nhân viên trên 97 người, đã xác định đúng phương châm chiến lược kinh

doanh là: "Ngân hàng là của nông dân, thị trường là nông thôn, khách hàng là

hộ sản xuất". Do vậy, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có phương

thức đầu tư đúng đắn đã tạo thế đi lên theo đúng định hướng là phục vụ kinh

doanh và kinh doanh đã có lãi thực sự. Nguồn vốn ngân hàng phần nào đã

bổ sung đáp ứng được yêu cầu cấp bách để mở rộng và chiếm lĩnh thị

trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố, vốn đã37thực sự đến với hộ nông dân chất lượng tương đối đảm bảo, vốn vay trả nợ

đúng kỳ hạn.

Là một ngân hàng nằm trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, ngoài

việc thực thi tốt đường lối chính sách chung của tồn hệ thống ngân hàng,

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cũng đề ra những chiến lược kinh

doanh cụ thể phù hợp với địa bàn. Ngân hàng cũng chú trọng tới việc đầu tư

tín dụng cho các hộ nghèo trên địa bàn để họ có thể có vốn làm ăn với mong

muốn vượt qua khó khăn và thốt nghèo. Hơn thế nữa, để khích lệ tinh thần

cho các học sinh nghèo vượt khó, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

cũng có những phần học bổng trao cho những sinh viên có hồn cảnh khó

khăn đạt thành tích cao trong học tập. Thơng qua đó, những hình ảnh về

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái càng trở nên gần gũi hơn đối với

người dân nơi đây. NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái trực tiếp kinh

doanh tiền tệ, tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh

khác có liên quan, cụ thể:

Huy động vốn: Ngân hàng huy động vốn bằng cách khai thác và nhận

tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các TCTD khác trong và ngoài nước dưới

các hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi

khác bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. Ngoài ra huy động vốn từ các tổ chức,

cá nhân bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy

tờ có giá khác theo quy định của NHNo&PTNT VN.

Cho vay: Ngân hàng cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các loại

cho vay khác theo quy định của NHNo&PTNT VN.

Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm: cung ứng các

phương tiện thanh toán, thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho

khách hàng, thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ, thực hiện dịch vụ thu và

phát tiền mặt cho khách hàng và thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo

quy định của NHNN và NHNo&PTNT VN.38Kinh doanh các dịch vụ Ngân hàng khác như thu, phát tiền mặt, mua

bán vàng bạc, tiền tệ, máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ, chứng khoán, bảo

hiểm, nhận bảo quản, cất giữ, nhận ủy thác cho vay của các TCTD, tổ chức

cá nhân…

Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác

theo quy định của NHNo&PTNT VN.

Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng,… và

các hình thức bảo lãnh Ngân hàng khác cho các tổ chức và cá nhân trong

nước theo quy định của NHNo&PTNT VN.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế

độ nghiệp vụ trong phạm vi quản lý theo quy định của NHNo&PTNT VN.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, lưu

giữ các hình ảnh làm tư liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh

của Ngân hàng.

Thực hiện công tác tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, thi đua,

khen thưởng theo phân cấp, ủy quyền của NHNo&PTNT VN.

Thực hiện các nghiệp vụ khác khi được NHNo&PTNT VN và Giám đốc

Chi nhánh cấp trên giao.

Bên cạnh đó, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái trong những

năm qua ln tích cực tham gia các cơng tác xã hội, triển khai thực hiện tốt

chủ trương của tỉnh về cơng tác xố đói giảm nghèo. Cơng tác an ninh, dân

quân tự vệ hàng năm đều được các cấp công nhận là đơn vị xuất sắc và được

khen thưởng… Thêm vào đó Chi nhánh thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt

động của các tổ chức đồn thể như: cơng đồn, đồn thanh niên, nữ cơng, dân

qn tự vệ…Ghi nhận những đóng góp đó, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh

TP Yên Bái đã được phong tặng nhiều danh hiệu, bằng khen…của Ngành, của

Đảng và Nhà nước cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.39402.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái là một ngân hàng hoạt động

trên địa bàn Thành Phố Yên Bái với số cán bộ nhân viên hiện nay là trên 97

người. Do đó, cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của NHNo&PTNT Việt

Nam ban hành kèm theo quyết định số 1377 /QĐ - HĐQT ngày 24/12/2007

của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. Ngoài Ban Lãnh

đạo, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái gồm các phòng ban được tổ

chức theo mơ hình sau:

Giám đốcCác Phó giám đốcPhòng

kế tốn

giao

dịchPhòng

tiền tệ

kho

quỹPhòng

tổ chức

hành

chínhPhòng

tổng

hợpPhòng

khách

hàng

doanh

nghiệpPhòng

khách

hàngnhânSơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Yên Bái

 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

a. Ban giám đốc41Ban giám đốc gồm có 01 giám đốc chi nhánh và 03 phó giám đốc chịu

trách nhiệm điều hành tồn bộ hoạt động của chi nhánh, bao gồm việc giao

chỉ tiêu cho các bộ phận và nhận chỉ tiêu từ cấp trên. Ban giám đốc chịu trách

nhiệm báo cáo với cấp trên những kết quả hoạt động kinh doanh của chi

nhánh, đồng thời là cầu nối giữa cấp trên với nhân viên, chun viên trong chi

nhánh.

b. Các phòng ban

* Phòng kế tốn giao dịch:

Là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng tại

trụ sở chi nhánh, tổ chức hạch toán thanh toán kế toán theo quy định của

NHNN và của Ngân hàng Cơng thương Việt Nam.

* Phòng tiền tệ kho quỹ:

Là phòng nghiệp vụ về quản lý kho và xuất nhập quỹ, vận chuyển tiền

cho các phòng giao dịch khi có nhu cầu tiếp quỹ, điều chuyển tiền đi NHNN,

các Ngân hàng đối tác và ngược lại theo quy trình đảm bảo an tồn.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan về lượng tiền mặt giao dịch

trong ngày, từ đó đề xuất định mức tồn quỹ hợp lý để đảm bảo tiết kiệm vốn,

sử dụng vốn có hiệu quả, hạn chế tình trạng thừa vốn đồng thời nâng cao an

toàn kho quỹ. Chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu với giám đốc chi nhánh về

các biện pháp, điều kiện đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ.

* Phòng tổ chức hành chính:

Là phòng nghiệp vụ thực hiện cơng tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi

nhánh theo đúng chủ trương của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Công

thương Việt Nam. Thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt

động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện cơng tác bảo vệ an tồn chi nhánh.

* Phòng tổng hợp:

Là phòng nghiệp vụ có chức năng lập báo cáo kế hoạch cho ngân hàng,

cho các khối, phòng ban, chi nhánh. Xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kinh nghiệm hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×