Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Yên Bái

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Yên Bái

Tải bản đầy đủ - 0trang

41Ban giám đốc gồm có 01 giám đốc chi nhánh và 03 phó giám đốc chịu

trách nhiệm điều hành tồn bộ hoạt động của chi nhánh, bao gồm việc giao

chỉ tiêu cho các bộ phận và nhận chỉ tiêu từ cấp trên. Ban giám đốc chịu trách

nhiệm báo cáo với cấp trên những kết quả hoạt động kinh doanh của chi

nhánh, đồng thời là cầu nối giữa cấp trên với nhân viên, chuyên viên trong chi

nhánh.

b. Các phòng ban

* Phòng kế tốn giao dịch:

Là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng tại

trụ sở chi nhánh, tổ chức hạch toán thanh toán kế toán theo quy định của

NHNN và của Ngân hàng Công thương Việt Nam.

* Phòng tiền tệ kho quỹ:

Là phòng nghiệp vụ về quản lý kho và xuất nhập quỹ, vận chuyển tiền

cho các phòng giao dịch khi có nhu cầu tiếp quỹ, điều chuyển tiền đi NHNN,

các Ngân hàng đối tác và ngược lại theo quy trình đảm bảo an tồn.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan về lượng tiền mặt giao dịch

trong ngày, từ đó đề xuất định mức tồn quỹ hợp lý để đảm bảo tiết kiệm vốn,

sử dụng vốn có hiệu quả, hạn chế tình trạng thừa vốn đồng thời nâng cao an

toàn kho quỹ. Chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu với giám đốc chi nhánh về

các biện pháp, điều kiện đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ.

* Phòng tổ chức hành chính:

Là phòng nghiệp vụ thực hiện cơng tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi

nhánh theo đúng chủ trương của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Công

thương Việt Nam. Thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt

động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện cơng tác bảo vệ an tồn chi nhánh.

* Phòng tổng hợp:

Là phòng nghiệp vụ có chức năng lập báo cáo kế hoạch cho ngân hàng,

cho các khối, phòng ban, chi nhánh. Xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn42và ngắn hạn cho toàn chi nhánh. Hỗ trợ ban giám đốc kiểm soát, giám sát,

đánh giá việc thực hiện các kế hoạch và đề xuất hiệu chỉnh kế hoạch nếu cần.

* Phòng khách hàng doanh nghiệp:

Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp

để khai thác vốn VNĐ và ngoại tệ; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín

dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể chế hiện hành và

hướng dẫn của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị

giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp.

Ngồi ra, phòng khách hàng doanh nghiệp còn có chức năng tham mưu

cho Giám đốc chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh, tổng hợp, phân tích

đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hoạt động hàng

năm của chi nhánh

* Phòng khách hàng cá nhân:

Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là doanh nghiệp

tư nhân, cá nhân để huy động vốn, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay

VNĐ và ngoại tệ. Quản lý hoạt động của cá Quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch,

các sản phẩm cho vay phù hợp với các chế độ thể lệ hiện hành của NHNN và

quy định hướng dẫn của Ngân hàng Công thương Việt Nam; trực tiếp quảng

cáo, tiếp thị, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách

hàng cá nhân.

2.1.3. Đặc điểm lao động và cơ sở vật chất của ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái

2.1.3.1. Đặc điểm lao động

Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên đanglàm việc tạiNHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có trên 97 người. Trong đó cán

bộ, nhân viên là nữ chiếm gần 51% trong tổng số cán bộ nhân viên. Lực

lượng lao động chủ yếu ở độ tuổi trẻ với độ tuổi bình quân là 35. Trình độ cán43bộ, nhân viên ngày càng nâng cao, năm 2012 trình độ đại học trở lên chiếm

80%, nhưng đến 2014 đã nâng lên 83% trên tổng số cán bộ, nhân viên, trong

đó có 5% có trình độ sau đại học. Hầu hết lực lượng cán bộ làm chuyên môn

nghiệp vụ đều có trình độ ngoại ngữ nhất định: có 3% có trình độ đại học;

42% có chứng chỉ C; 33% có chứng chỉ B; 22% là chưa qua đào tạo. Đội ngũ

cán bộ ngày càng được trẻ hoá, đến nay lực lượng lao động có độ tuổi dưới 30

chiếm 39%; từ 30 đến 40 tuổi chiếm 42%, từ 41 tuổi trở lên chiếm 19%. Nhìn

chung chất lượng đội ngũ của nhân viên ngân hàng ngày càng đươc nâng cao

trong những năm gần đây. Đa số nhân viên ngân hàng có trình độ đại học, do

đó nhân viên có thể phát huy tốt những lợi thế mà mình đã tích lũy được ở

giảng đường, họ nhanh nhẹn, nắm bắt tốt được thời cơ cũng như khoa học kỹ

thuật để công việc trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã phân công cán bộ tín

dụng theo dõi, quản lý giao nhiệm vụ cụ thể, bố trí cán bộ tín dụng theo tỷ lệ

của ngân hàng cấp trên yêu cầu, bố trí cán bộ theo đúng năng lực và sở trường

của từng người. Từ đó đã phát huy được khả năng cơng tác của cán bộ để

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với số cán bộ và mạng lưới của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã tạo điều kiện thuận lợi, phát

huy sức mạnh để ngân hàng làm tốt công tác phục vụ khách hàng trên địa bàn,

đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền gửi và tiền vay của khách hàng.

2.1.3.2. Đặc điểm cơ sở vật chất

Trong những năm qua, NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã

đặc biệt chú trọng vào đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ

tầng khang trang và được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại. Các

phòng ban của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái được trang bị một

hệ thống máy tính hiện đại với đầy đủ các phần mềm chuyên nghiệp về

ngành tài chính ngân hàng đã và đang đáp ứng tốt về nhu cầu làm việc của44ngân hàng. NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cũng chú trọng đến

việc đầu tư vào trang thiết bị, đặc biệt là các công nghệ hiện đại, nhằm hỗ

trợ các dịch vụ hiện đại như: SMS Banking, máy ATM,… đáp ứng được nhu

cầu hiện đại hóa ngân hàng.

Công nghệ thông tin ngân hàng, hệ thống nối mạng nội bộ được sử dụng

rộng rãi trong hệ thống ngân hàng làm cho công tác quản lý, điều chỉnh trở

nên nhanh chóng, hiện đại góp phần nâng cao uy tín của ngân hàng và tạo sự

an tâm, tin cậy nơi khách hàng. Với hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được

trang bị đầy đủ và hiện đại là một bước đà rất là quan trọng trong việc thúc

đẩy hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đạt

được mục tiêu đã đề ra của Chi nhánh nói riêng và của tồn bộ hệ thống

NHNo&PTNT Việt Nam nói chung.

2.1.4. Tình hình kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái giai đoạn 2012-2014

Trong những năm qua, chi nhánh không ngừng tăng cường cơ sở vật chất

từng bước hiện đại hóa trong hoạt động ngân hàng, trang bị đủ phương tiện làm

việc cho các phòng. Thực hiện tốt chương trình ứng dụng cơng nghệ tin học

nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh phục vụ khách

hàng thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, kiểm sốt chặt chẽ đảm bảo an tồn

tài sản.

Được sự chỉ đạo và hỗ trợ nhiều mặt của NHNo&PTNT V cũng như

các chi nhánh trong cùng hệ thống, trong những năm qua tập thể lãnh đạo,

nhân viên của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã tích cực trong

cơng tác, vượt qua khó khăn đảm bảo kinh doanh có lãi. Tình hình kinh

doanh cụ thể của chi nhánh trong giai đoạn 2012-2014 được trình bày trong

bảng dưới đây:45Bảng 2.1: Tình hình thu nhập và chi phí của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn 2012- 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

So sánh

Chỉ tiêuNămNămNăm2012201320142013/2012

±∆Tỷ lệ

(%)2014/2013

±∆Tỷ lệ

(%)1.Tổng doanh thu38,140,241,52,15,511,33,232. Tổng chi phí17,719,120,61,47,91,57,83. Lợi nhuận trước thuế

4. Thuế phải nộp

5. Lợi nhuận sau thuế20,421,120,90,73,43-0,2-0,955,15,285,230,183,52-0,05-0,9515,315,8215,670,523,39-0,15-0,95(Nguồn : Báo cáo KQKD của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái)

Ta thấy tổng doanh thu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái trong giai đoạn 2012-2014 có

sự biến động qua các năm. Cụ thể như sau: Năm 2012 là 38,1 tỷ đồng; năm

2013 là 40,2 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng tương ứng tăng là 5,51% so với năm

2012. Đến năm 2014, mặc dù tình trạng kinh tế khó khăn, tổng doanh thu của

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

Thành phố Yên Bái vẫn đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng tương ứng tăng là

3,23% so với năm 2013. Các khoản thu chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái đều là thu

từ cấp tín dụng (chiếm khoảng gần 93% tồng thu của chi nhánh), còn thu từ

dịch vụ chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ (chiếm khoảng từ 6 -7% tổng thu).46Tổng chi phí của Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái cũng có tăng theo tổng doanh thu cụ

thể: Tổng chi phí năm 2013 là 19,1 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng tương ứng tăng

7,9% so với cùng kỳ năm 2012. Sang năm 2014 con số này là 20,6 tỷ đồng,

tăng 1,5 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 7,8% so với năm 2013. Trong đó chiếm chủ

yếu là chi trả lãi tiền gửi huy động vốn và tiền vay (chiếm khoảng hơn 81%

tổng chi của chi nhánh).

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 20,4 tỷ đồng, đến năm 2013 là 21,1 tỷ

đồng, tăng 0,7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 3,43% so với năm 2012. Năm 2013, cả

tổng doanh thu và tổng chi phí đều tăng, tuy nhiên mức độ tăng của tổng

doanh thu nhanh hơn mức độ tăng của tổng chi, do đó đã làm lợi nhuận trước

thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi

nhánh Thành phố Yên Bái được tăng lên. Đến năm 2014, con số này giảm nhẹ

còn 20,9 tỷ đồng, giảm đi 0,2 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 0,95% so với cùng kỳ

năm 2013. Năm 2014, trước tình hình nền kinh tế nhiều biến động, hoạt động

kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Yên Bái gặp khá nhiều khó khăn, do đó lợi nhuận trước

thuế giảm.

Giai đoạn 2012 - 2014, tổng thu và tổng chi, lợi nhuận của Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên

Bái đều có sự biến động qua các năm. Ta thấy tổng doanh thu đều tăng qua

các năm điều này cho thấy sự cố gắng nỗ lực của Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái trong giai

đoạn vừa qua, khi nền kinh tế còn nhiều biến động, đứng trước khó khăn

chung nhưng Chi nhánh đã có hướng đi phù hợp, nâng cao tính tự chủ của chi

nhánh trong việc lựa chọn các phương án kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tín

dụng, tăng cường công tác thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí,... Do đó, Ngân hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Yên Bái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×