Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Tình hình thu nhập và chi phí của NHNo&PTNT VN

Bảng 2.1: Tình hình thu nhập và chi phí của NHNo&PTNT VN

Tải bản đầy đủ - 0trang

46Tổng chi phí của Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái cũng có tăng theo tổng doanh thu cụ

thể: Tổng chi phí năm 2013 là 19,1 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng tương ứng tăng

7,9% so với cùng kỳ năm 2012. Sang năm 2014 con số này là 20,6 tỷ đồng,

tăng 1,5 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 7,8% so với năm 2013. Trong đó chiếm chủ

yếu là chi trả lãi tiền gửi huy động vốn và tiền vay (chiếm khoảng hơn 81%

tổng chi của chi nhánh).

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 20,4 tỷ đồng, đến năm 2013 là 21,1 tỷ

đồng, tăng 0,7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 3,43% so với năm 2012. Năm 2013, cả

tổng doanh thu và tổng chi phí đều tăng, tuy nhiên mức độ tăng của tổng

doanh thu nhanh hơn mức độ tăng của tổng chi, do đó đã làm lợi nhuận trước

thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi

nhánh Thành phố Yên Bái được tăng lên. Đến năm 2014, con số này giảm nhẹ

còn 20,9 tỷ đồng, giảm đi 0,2 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 0,95% so với cùng kỳ

năm 2013. Năm 2014, trước tình hình nền kinh tế nhiều biến động, hoạt động

kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Yên Bái gặp khá nhiều khó khăn, do đó lợi nhuận trước

thuế giảm.

Giai đoạn 2012 - 2014, tổng thu và tổng chi, lợi nhuận của Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên

Bái đều có sự biến động qua các năm. Ta thấy tổng doanh thu đều tăng qua

các năm điều này cho thấy sự cố gắng nỗ lực của Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái trong giai

đoạn vừa qua, khi nền kinh tế còn nhiều biến động, đứng trước khó khăn

chung nhưng Chi nhánh đã có hướng đi phù hợp, nâng cao tính tự chủ của chi

nhánh trong việc lựa chọn các phương án kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tín

dụng, tăng cường công tác thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí,... Do đó, Ngân hàng47Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên

Bái đã bảo đảm thu nhập đạt được kết quả nhất đinh trong thời gian qua.

Để tăng doanh thu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Thành phố n Bái còn có thể thực hiện một số hoạt động

khác như: Ngân hàng đã làm tốt công tác tuyên truyền mở tài khoản giao dịch

thanh toán ngoại tệ và thanh toán chuyển tiền nhanh WESTERN - UNIO tạo

điều kiện cho khách hàng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về đảm bảo nhanh

chóng, chính xác, đẩy mạnh dịch vụ thanh toán chi trả kiều hối và mua bán

ngoại tệ. Thực hiện giao dịch thanh toán ngoại tệ tạo điều kiện cho khách

hàng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đẩy

mạnh dịch vụ thanh toán chi trả kiều hối và mua bán ngoại tệ.

Nhìn chung trong giai đoạn 2012-2014 vừa qua, NHNo&PTNT VN – Chi

nhánh TP Yên Bái đã và đang thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình, nâng cao

vị thế cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế tỉnh Yên Bái.

2.2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Yên Bái

Đối với các NHTM, vốn gắn liền với hoạt động kinh doanh trong suốt

quá trình tồn tại và phát triển đặc biệt là nguồn vốn huy động – nguồn vốn

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM. Việc mở rộng

nguồn vốn huy động đi đôi với việc mở rộng và phát triển quy mô tín dụng và

các dịch vụ khác của NHTM. Để có thể tồn tại và phát triển thì các NHTM

phải ln quan tâm đến công tác huy động vốn.

Nhận thức được tầm quan trọng đó cũng như để đáp ứng nhu cầu vốn

cho sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NHNo&PTNT VN –

Chi nhánh TP Yên Bái đã ln tìm cho mình một hướng đi đúng đắn cũng

như tìm ra các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh doanh trên địa bàn. Chi

nhánh đã tích cực chủ động khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi, mở rộng mạng48lưới hoạt động, đưa ra nhiều hình thức huy động vốn khác nhau nhằm thu hút

khách hàng đến với ngân hàng. Những thay đổi tích cực này đã đem lại cho

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái lượng vốn huy động tăng thêm

đáng kể qua các năm.

2.2.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động

Trong những năm gần đây kinh tế địa phương phát triển, thu nhập của

doanh nghiệp và người lao động cũng gia tăng, đời sống của dân cư được

nâng lên, không những tiêu dùng được mở rộng mà tiết kiệm cũng gia tăng.

Sự phát triển kinh tế còn tạo mơi trường cho các doanh nghiệp mới được

thành lập và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không ngừng mở

rộng, làm cho nhu cầu về các dịch vụ tài chính qua ngân hàng cũng tăng lên.

Tất cả các yếu tố trên cùng với sự nỗ lực của NHNo&PTNT VN – Chi

nhánh TP Yên Bái trong việc đa dạng hoá sản phẩm, hiện đại hố cơng nghệ,

nâng cao trình độ cán bộ, đổi mới phong cách giao dịch, mở rộng mạng lưới

huy động… khiến cho hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT VN – Chi

nhánh TP Yên Bái luôn đạt kết quả tốt, chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn

vốn nợ, giữ vai trò chủ đạo trong nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng.49Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012 - 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

So sánh

Tiền gửi

Tổng nguồn vốn

huy động

1. Theo đối tượng

- Tiền gửi dân cư

- Tiền gửi TCKTXH

- Tiền gửi kho bạc

- Tiền gửi các TCTD

2. Theo thời gian

- Không kỳ hạn

- Kỳ hạn dưới 12

tháng

- Kỳ hạn từ 12 đến

dưới 24 tháng

- Kỳ hạn từ 24 tháng

trở lên

3. Theo loại tiền

- Nội tệ

- Ngoại tệNămNămNăm201220132014175229237,3142,96180,14204,1176,818,07154215,120,040,06522013/2012

±∆

Tỷlệ2014/2013

±∆

Tỷlệ(%)

30,89(%)

3,65548.337,1826,0123,9613,300,11-10,2

27

-0,02-60

180

-5011,27

-26,88

0,05165,47

-64

83,336766,231528,85-0,77-1,155397,7100,2344,784,342,532,5969,56470,55-5,5-7,916,5510,230,50,30,29-0,2-40-0,01-3,33167,48

7,52217,55

11,45224,72

12,5850,07

3,9329,89

52,267,17

1,133,29

9,86(Nguồn: Báo cáo KQKD của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái)

Dựa vào bảng trên ta có thể thấy, trong giai đoạn 2012– 2014 nguồn vốn

huy động tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái tăng liên tục, ổn

định và với tốc độ tương đối cao. Nhìn chung trong giai đoạn năm 2012-2014,

mặc dù thuận lợi thì ít khó khăn thì nhiều nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng50không ngừng, một mặt tuân thủ sự chỉ đạo của NHNo&PTNT VN, đưa ra

những chính sách huy động vốn hợp lý NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái đã đạt được một mức tăng trưởng huy động vốn ở mức khá ổn định,

cụ thể: Năm 2012 đạt 229 tỷ đồng tăng 54 tỷ đồng, ứng với tỷ lệ tăng là

30,98% so với năm 2011. Đến năm 2014 đạt 237,3 tỷ đồng, tăng 8,3 tỷ đồng,

ứng với tỷ lệ tăng là 3,65% so với cùng kỳ năm 2013.

Tỷ đồng

229250

200237.3175

Tổng nguồn vốn

huy động150

100

50

0năm 2012năm 2013năm 2014Biểu đồ 2.1: Tổng nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Qua biểu đồ 2.1, nhận thấy rõ hơn sự gia tăng hàng năm của tổng nguồn

vốn huy động. Điều này cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của NHNo&PTNT VN –

Chi nhánh TP Yên Bái khi mà nền kinh tế đang trong giai đoạn nhiều biến

động và bất ổn, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ công nhân viên, đã

biết vượt khó, bằng những chính sách huy động hợp lý, có nhiều ưu đãi đối

với khách hàng, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với đó là ngân

hàng đã tạo được lòng tin nơi khách hàng sau một thời gian đi vào hoạt động

nên NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã thu hút được lượng vốn

tăng cao. Mặt khác, tuy tốc độ tăng trưởng là cao nhưng tổng nguồn vốn huy

động còn ở mức thấp so với các ngân hàng lớn đóng trên địa bàn. Điều nàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Tình hình thu nhập và chi phí của NHNo&PTNT VN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×