Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

53119.50%. Nguyên nhân là do nhưng năm gân đây do thu nhập của ngươi dân

được nâng lên, đặc biệt các hộ cá thể kinh doanh va công nhân viên chức do đó

nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư cũng nhiều hơn do đo dẫn đen tiền gửi dân cư tại

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái không ngừng tăng lên.

Tiền gửi từ kho bạc nhà nước: Trong quá trình hình thành và phát triển của

mình, kho bạc là khách hàng lâu năm và quen thuộc với ngân hàng. Lượng tiền

kho bạc gửi vào NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái là để chi trả lương

cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn và phần lớn lượng tiền gửi này

tiền gửi không kỳ hạn. Cụ thể, năm 2012 đạt 15 tỷ đồng chiếm 8,57% trong tổng

nguồn vốn huy động, đến năm 2013 là 42 tỷ đồng , chiếm 18.34% nguồn vốn huy

động, so với năm 2012 tăng lên 27 tỷ đồng, tương ứng tăng 180%. Năm 2014 đạt

15.12 tỷ đồng chiếm 6,37%, so với năm 2013 giảm đi 26.88 tỷ đồng, tương ứng

với giảm 64%. Nguyên nhân của sự tăng giảm bất thường này là do kho bạc cần

tiền để chi trả lương cho các đơn vị hành chính, chi tiền cho các cơng trình xây

dựng thủy lợi, các dự án có vốn ủy thác từ cấp trên… đây là nguồn vốn không

quá ổn định, do vậy NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần tăng cường

tìm nguồn ổn định hơn và tăng cường thu hút vốn từ nhiều kênh khác nhau.

Tiền gửi các tổ chức tín dụng: Lượng tiền gửi này chiếm tỷ trọng rất nhỏ

trong tổng nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái.

Năm 2012 là 0,04 tỷ đồng chiếm 0,02% trong tổng nguồn vốn huy động, đến năm

2013 là 0,06 tỷ đồng, chiếm 0.02% nguồn vốn huy động, so với năm 2012 tăng

0,02 tỷ đồng, tương ứng tăng lên 50%. Năm 2014 đạt 0,11 tỷ đồng chiếm 0,04%,

so với năm 2013 tăng 0,05 tỷ đồng, tức tăng 83,33%. Nguyên nhân tiền gửi các tổ

chức tín dụng tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái chưa cao là do các

tổ chức tín dụng ở trên địa bàn còn chưa nhiều, lượng tiền thanh tốn, tiền gửi

khơng lớn và tính ổn định chưa cao.

Tóm lại, trong giai đoạn 2012-2014 vừa qua, NHNo&PTNT VN – Chi

nhánh TP Yên Bái đã rất chủ động trong việc đầu tư cho công nghệ, phát triển các54sản phẩm dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đây là giai đoạn mà hệ thống NHNo&PTNT VN nói chung và NHNo&PTNT

VN – Chi nhánh TP Yên Bái nói riêng là một trong những ngân hàng tổ chức

nhiều hoạt động công bố những sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường. Cùng với đó,

các hình thức huy động tiết kiệm mới ngày càng được mở rộng và nâng cao như:

Vay hoặc gửi tiết kiệm từ 25tr đồng trở lên được bôc thăm trúng thưởng tại chỗ,

gửi tiết kiệm quay số trúng xe máy,… đã đạt được những thắng lợi nhất định trong

việc phát triển và ứng dụng các dịch vụ, sản phẩm mới, nhất là các sản phẩm huy

động vốn. Điều này góp phần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm

nâng cao hơn nữa hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh

TP Yên Bái.

2.2.1.2. Cơ cấu huy động vốn theo thời gian

Mỗi ngân hàng thương mại đều đưa ra các loại kỳ hạn khi nhận tiền gửi cũng

như khi đi vay mượn, trong khi đó nhu cầu vay của khách hàng cũng rất đa dạng,

có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Kỳ hạn càng ngắn thì lãi suất càng thấp,

do vậy các nguồn vốn có kỳ hạn ngắn ln có ưu thế về chi phí đối với ngân hàng

mặc dù chúng có nhược điểm là kém ổn định. Do đó, phân tích cơ cấu nguồn vốn

tiền gửi theo kỳ hạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân các ngân hàng

trong việc đối phó với rủi ro thanh khoản và sử dụng nguồn vốn huy động để kinh

doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho ngân hàng. Thời gian qua, công tác

huy động vốn tại NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái được thể hiện qua

bảng cơ cấu tiền gửi theo thời gian như sau:55120

100

80

Tỷ đồng6069.5

52 53676440

20

0

2012

Không kỳ hạn

Kỳ hạn từ 12 đến dưới 24 tháng2013

2014

Kỳ hạn dưới 12 tháng

Năm

Kỳ hạn từ 24 tháng trở lênBiểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo thời gian của NHNo&PTNT VN

-Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014Nguồn vốn huy động theo thời gian của chi nhánh không ngừng tăng lên

qua các năm cả. Trong đó:56Tiền gửi có thời gian dưới 12 tháng là loại tiền gửi ngắn hạn và thông

thường ngân hàng phải trả với mức lãi suất thấp so với các loại tiền gửi có kỳ

hạn trên 12 tháng. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn vốn rất cần thiết để

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có thể kinh doanh cho vay ngắn

hạn. Trong những năm qua lượng vốn huy động ngắn hạn tăng liên tục, cụ thể

là năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên

Bái từ tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 53 tỷ đồng chiếm 30,2% trong tổng

nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 97.7 tỷ đồng chiếm 42,66% tăng thêm

44.7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 84,34% so với năm 2012, đến năm 2014 con số

này đạt 100,23 tỷ đồng chiếm 42,24% tăng 2,53 triệu đồng với tỷ lệ giảm là

3,35 % so với năm 2013. Nguyên nhân tăng lên của loại tiền gửi là do lãi suất

huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái trong giai đoạn

vừa qua được điều chỉnh khá hấp dẫn, đây là yếu tố thu hút khiến người dân

gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Mặt khác, do lãi suất biến động phức tạp

nên người dân ln kỳ vọng có thể lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng nên chọn

gửi theo hình thức ngăn hạn vì sợ rủi ro lãi suất tiếp tục tăng, dẫn đến khoản

huy động tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tăng nhanh.

Các loại tiền gửi có thời gian từ 12 tháng trở lên là loại tiền gửi trung và

dài hạn có xu hướng sụt giảm qua các năm. Cụ thể:

Năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái từ tiền gửi kỳ hạn 12-24 tháng đạt 69,5 tỷ đồng chiếm 39,71% trong

tổng nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 64 triệu đồng chiếm 27,86% giảm

5,5 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 7,91% so với năm 2012, đến năm 2014 con số

này đạt 70,55 tỷ đồng chiếm 29,73% tăng 6,55 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là

10,61 % so với năm 2013.

Năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái từ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng trở lên đạt 0,5 tỷ đồng chiếm 0,3%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×