Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo thời gian của NHNo&PTNT VN -Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo thời gian của NHNo&PTNT VN -Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

56Tiền gửi có thời gian dưới 12 tháng là loại tiền gửi ngắn hạn và thông

thường ngân hàng phải trả với mức lãi suất thấp so với các loại tiền gửi có kỳ

hạn trên 12 tháng. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn vốn rất cần thiết để

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có thể kinh doanh cho vay ngắn

hạn. Trong những năm qua lượng vốn huy động ngắn hạn tăng liên tục, cụ thể

là năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên

Bái từ tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 53 tỷ đồng chiếm 30,2% trong tổng

nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 97.7 tỷ đồng chiếm 42,66% tăng thêm

44.7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 84,34% so với năm 2012, đến năm 2014 con số

này đạt 100,23 tỷ đồng chiếm 42,24% tăng 2,53 triệu đồng với tỷ lệ giảm là

3,35 % so với năm 2013. Nguyên nhân tăng lên của loại tiền gửi là do lãi suất

huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái trong giai đoạn

vừa qua được điều chỉnh khá hấp dẫn, đây là yếu tố thu hút khiến người dân

gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Mặt khác, do lãi suất biến động phức tạp

nên người dân ln kỳ vọng có thể lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng nên chọn

gửi theo hình thức ngăn hạn vì sợ rủi ro lãi suất tiếp tục tăng, dẫn đến khoản

huy động tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng tăng nhanh.

Các loại tiền gửi có thời gian từ 12 tháng trở lên là loại tiền gửi trung và

dài hạn có xu hướng sụt giảm qua các năm. Cụ thể:

Năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái từ tiền gửi kỳ hạn 12-24 tháng đạt 69,5 tỷ đồng chiếm 39,71% trong

tổng nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 64 triệu đồng chiếm 27,86% giảm

5,5 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 7,91% so với năm 2012, đến năm 2014 con số

này đạt 70,55 tỷ đồng chiếm 29,73% tăng 6,55 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là

10,61 % so với năm 2013.

Năm 2012 nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP

Yên Bái từ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng trở lên đạt 0,5 tỷ đồng chiếm 0,3%57trong tổng nguồn vốn huy động, năm 2013 đạt 0,3 tỷ đồng chiếm 0,13%

giảm 0,2 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 40 % so với năm 2012, đến năm 2014 con

số này đạt 296 triệu đồng chiếm 0,12% tăng 10 triệu đồng với tỷ lệ giảm là

3,3 % so với năm 2013. Nguyên nhân giảm là vì các hình thức huy động vốn

trung và dài hạn của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã triển khai

chưa thực sự có hiệu quả. Lãi suất liên tục biến đổi, khiến nguy cơ lo ngại gặp

phải rủi ro cùng với đó là hiện tượng lạm phát làm đồng tiền mất giá, vì vậy

các khoản huy động có thời gian trên 12 tháng trong thời gian qua chưa được

ưu ái và thu hút khách hàng gửi tiền, vì vậy việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định

là mối quan tâm hàng đầu mà NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

luôn chú trọng. Tiền gửi không kỳ hạn không ngừng gia tăng qua các năm.

Nếu năm 2012 là 52 tỷ đồng thì đến năm 2013 tăng lên 28,84 % đạt mức 67

tỷ đồng, năm 2014 đạt mức 66,23 giảm 1,15%. Do vậy, đối với NHNo&PTNT

VN – Chi nhánh TP Yên Bái hoạt động trên địa bàn miền núi, nhu cầu đầu tư

vốn cho phát triển kinh tế địa phương ngày càng gia tăng. Đồng nghĩa với đó là

nhu cầu vay trung dài hạn ngày càng tăng. Bởi vậy khi lãi suất đi vào ổn định,

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái cần gia tăng tỷ trọng huy động tiền

gửi trung dài hạn để đảm bảo cơ cấu nguồn phù hợp với cơ cấu dư nợ.

2.2.1.3. Cơ cấu huy động vốn loại tiền

Dưới sự chỉ đạo của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái

khơng chỉ huy động vốn nội tệ mà còn huy động cả ngoại tệ mạnh đó là:

USD . Trong thời gian qua NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã

đưa ra nhiều chủ trương chính sách nhằm thu hút thêm lượng vốn ngoại tệ

trên thị trường.58Tỷ đồng250

20011.45

7.52150

10012.58217.55224.72Ngoại tệ

Nội tệ167.4850

0Năm 2012Năm 2013Năm 2014Biểu đồ 2.4: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền của NHNo&PTNT VN Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Qua biểu đồ 2.4, nhận thấy mặc nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT

VN – Chi nhánh TP Yên Bái chủ yếu vẫn là nội tệ chiếm tỷ trọng cao nhất,

tuy nhiên vốn huy động bằng ngoại tệ cũng có xu hướng tăng dần qua các

năm cả về mức độ và tỷ lệ, cụ thể: Nếu năm 2012, con số huy động vốn bằng

ngoại tệ là 7,52 tỷ đồng thì đến năm 2013 đạt 11,45 tỷ đồng, tăng 3,93% với

tỷ lệ tăng là 52,26% so với cùng kỳ năm 2012, đến năm 2014 tiếp tục lên đến

12,58 tỷ đồng, tăng them 1,13 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 9,86% so với năm

2013. Mặc dù mức độ tăng tuyệt đối của vốn huy động bằng ngoại tệ còn rất

khiêm tốn so với mức độ tăng của nội tệ, tuy nhiên trong khó khăn chung của

nền kinh tế với nhiều biến động và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng

ngày càng gay gắt trên địa bàn hoạt động, thì đây được coi là kết quả đáng

kích lệ mà NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái đã đạt được trong thời

gian qua.

2.2.3. Chi phí huy động vốn

Trong chi phí tổng nguồn vốn thì chi phí huy động là một yếu tố rất quan

trọng và ảnh hưởng lớn tới chất lượng, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.59Việc tăng nguồn vốn huy động trong điều kiện chi phí huy động phải trả quá

cao sẽ là nguyên nhân gây khó khăn cho việc giải quyết đầu ra của nguồn vốn

hoặc làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Do đó xem xét chi phí lãi phải trả

cho nguồn vốn huy động và sự biến động của chi phí này được xem là việc

làm thường xuyên trong công tác quản trị nguồn vốn huy động, là một nội

dung quan trọng trong việc đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng.

Chi phí huy động bao gồm ngồi phần lãi phải trả còn có những khoản

khác như: lương nhân viên, trang bị máy đếm tiền, máy soi tiền, tiền thuê trụ

sở, các chi phí hành chính khác... Trong đó, phần trả lãi là phần chiếm chủ

yếu trong chi phí huy động. NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái huy

động vốn theo khung lãi suất do NHNo&PTNT VN quy định theo từng thời

kỳ. Ngân hàng ln nghiên cứu tìm ra các biện pháp để giảm các chi phí khác

trong chi phí huy động. Mục tiêu đặt ra là phải làm sao để tốc độ tăng của lợi

nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng của chi phí.

Bảng 2.3: Chi phí huy động vốn của NHNo&PTNT VN

– Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn 2012 - 2014

Đơn vị tính: Tỷ đồng

NămSo sánh

201220132014±∆Chỉ tiêu

1. Tổng nguồn vốn huy động

2. Chi phí huy động vốn

3.Tỷ lệ chi phí huy động vốn

(%) (3)= (2)/(1)2013/2012

(%)2014/2013

±∆(%)175229237,35430,898,33,6515,317,417,92,113,730,52,878,477,597,54-0,88--0,05-(Nguồn : Báo cáo KQKD của NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái)

Ta thấy giai đoạn 2012 -2014 tổng tỷ lệ chi phí huy động của

NHNo&PTNT VN – Chi nhánh TP Yên Bái có xu hướng giảm dần qua cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo thời gian của NHNo&PTNT VN -Chi nhánh TP Yên Bái giai đoạn năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×