Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1. Khái niệm tín dụng

Lịch sử phát triển của tín dụng

 “Tín dụng” có nguồn gốc Latinh:  creditum 

(tiếng  Anh:  credit),  có  nghĩa  là  “sự  giao 

phó” hay “sự tín nhiệm”.A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGQuan hệ tín dụng thơ sơ: 

Phát  sinh  từ  thời  kỳ  chế  độ  cộng  sản 

nguyên thủy tan rã.

Phổ  biến  trong  chế  độ  Chiếm  hữu  nơ 

lệ và Phong kiến.

Kinh tế thị trường: tín dụng là cơng cụ 

nhằm đáp  ứng nhu cầu về vốn của các 

chủ thể.A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGKhái niệm về tín dụng:

Tín dụng là tổng hợp các quan hệ xã hội phát 

sinh  trong  q  trình  chuyển  giao  và  sử  dụng 

tạm thời  các nguồn vốn tiền tệ (hoặc tài sản) 

nhất định, dựa trên  ngun tắc có hồn trả cả 

vốn và lãi vay.

Đặc trưng của quan hệ tín dụng

thiết lập trên cơ sở tin tưởng và tín nhiệm.

là quan hệ chuyển giao tài sản để sử dụng có 

thời hạn.

là quan hệ có tính hồn trả.A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

2. Vai trò tín dụng trong nền kinh tế

Góp  phần  điều  tiết  nhu  cầu  về  vốn  trong  nền 

kinh tế.

Huy  động  và  tập  trung  vốn,  từ  đó  thúc  đẩy  sự 

phát triển kinh tế

Góp phần nâng cao mức sống của dân cư

Là cơng cụ điều tiết vĩ mơ của Nhà nước.A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

2. Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị 

trường

Căn cứ vào chủ thể tham gia tín dụng, tín dụng 

được phân loại thành các hình thức sau: 

Tín dụng nhà nước;

Tín dụng thương mại; 

Tín dụng tự huy động vốn; và 

Tín dụng ngân hàng. A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tín dụng nhà nước

Tín  dụng  nhà  nước  là  quan  hệ  tín  dụng  giữa  Nhà 

nước  với  các  tầng  lớp  dân  cư/tổ  chức  kinh  tế, 

được thực hiện bằng cách:

Nhà  nước  sử  dụng  nguồn  vốn  từ  quỹ  ngân  sách 

nhà nước, để tiến hành cho vay.

Nhà nước đi vay trong nước và nước ngồi để đáp 

ứng các nhu cầu đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Các khoản vay trong nước: Nhà nước phát hành tín 

phiếu, trái phiếu, hoặc cơng trái. 

Các khoản vay nước ngồi: Song phương hoặc Đa 

phương.A. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGTín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng được 

thực hiện thơng qua việc các doanh nghiệp mua 

bán chịu hàng hóa cho nhau, khơng có sự tham 

gia của hệ thống ngân hàng.

Đối tượng: hàng hóa (khơng phải là tiền nhàn 

rỗi).  

Cơ sở pháp lý:

Hối phiếu đòi nợ

Hối phiếu nhận nợA. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGTín dụng tự huy động vốn

Tín dụng tự huy động vốn là hình thức tín dụng 

được  thực  hiện  thông  qua  việc  các  doanh 

nghiệp  nhà  nước,  công  ty  cổ  phần  phát  hành 

trái phiếu để tiến hành huy động vốn phục vụ 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình  thức:  Doanh  nghiệp  tự  phát  hành  trái 

phiếu

Cơ  sở  pháp  lý:  tờ  trái  phiếu  do  doanh  nghiệp 

được phép phát hànhA. KHÁI  NIỆM  VÀ  VAI  TRỊ  CỦA  TÍN  DỤNG 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGTín dụng ngân hàng

Tín  dụng  ngân  hàng  là  quan  hệ  tín  dụng,  giữa 

một bên là các TCTD và một bên là các tổ chức 

và cá nhân, được thực hiện thơng qua việc các 

TCTD  huy  động  “tiền  nhàn  rỗi”  trong  cơng 

chúng và sử dụng số tiền đó để  cấp tín dụng, 

theo ngun tắc có hồn trả cả vốn và lãi vay.B. CHẾ   ĐƠ ̣ PHÁ P  LÝ   VỀ   CÁC  HÌNH  THỨC 

CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG1. Cho vay

Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho 

vay

 Khái  niệm:  “Cho  vay  là  hình  thức  cấp  tín 

dụng,  theo  đó  Bên  cho  vay  giao  hoặc  cam 

kết giao cho Khách hàng một khoản tiền để 

sử  dụng  vào  mục  đích  xác  định  trong  một 

thời  gian  nhất  định  theo  thỏa  thuận  với 

ngun tắc có hồn trả cả gốc và lãi.”B. CHẾ   ĐƠ ̣ PHÁ P  LÝ   VỀ   CÁC  HÌNH  THỨC 

CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNGĐặc điểm

Chủ thể cho vay: TCTD

Đối  tượng  của  hoạt  động  cho  vay:  vốn 

tiền tệ (tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại 

tệ)

Thời hạn trong hoạt động cho vay: ngắn 

hạn, trung hạn, và dài hạn

Cơ sở pháp lý: Hợp đồng tín dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×