Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỤC 6: DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

MỤC 6: DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

thiết dế xác định tình trạng thực tê của hàng hoá. kết

quá cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu

cầu của khách hàng.

Đ iều 255. Nôi dung giám đinh

Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung vê số

lượng, chất lượng, bao bì. giá trị hàng hố, xuất xứ

hàng hố. tốn thất, độ an tồn, tiêu chuẩn vệ sinh,

phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp

cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của

khách hàng.

Điểu 256. Thương nhân kinh doanh dịch vụ

giám định thương mại

Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định .

của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được

phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư

giám định.

Đ iểu 257. Điểu kiện kinh doanh dịch vụ giám

định thương mại

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương

mại phải có đủ các diều kiện sau đây:

1.

Là doanh nghiệp dươc thành lập theo quy định

của pháp luật;

1382. ('ó giám định viên đủ úơu rlin theo quy định tại

Điều 259 của Luật này;

3. Có*khả năng thực hiện quv trình, phương pháp

giám định hàng hố. dịch vụ theo quy định của pháp

luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp

dụng một cách phố biến trong giám định hàng hố.

dịch vụ đó.

Đ iều 258. Phạm vi kinh doanh dịch vụ giám

định thương m ại

Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương

mại chỉ được cung cấp dịch vụ giám định trong các lĩnh

vực giám định khi có đủ các điều kiện quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 257 của Luật nàv.

Đ iểu 259. Tiêu chuẩn giám định viên

1. Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với

yêu cầu của lĩnh vực giám định;

b) Có chứng chỉ chun mơn vê lĩnh vực giám định

trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ

chun mơn:

c) Có ít nhất ba năm cơng tác trong lĩnh vực giám

định hàng hoá. dịch vụ.

2. Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1

Điểu này. giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

giám định công nhận giám định viên và chịu trách

nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

139Điều 260. Chứng thư giám định

1. Chứng thư giám định là văn bản xác định tình

trạng thực tế của hàng hóa. dịch vụ theo các nội dung

giám định được khách hàng yêu cầu.

2. Chứng thư giám định phải cỏ chữ ký của người

đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh

dịch vụ giám định, chữ ký. họ tên của giám định viên

và phai được đóng dấu nghiệp vụ được đăng ký tại crt

quan có thẩm quyền.

3. Chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với những

nội dung được giám định.4. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chịu

trách nhiệm vê tính chính xác của kết quá và kết luận

trong Chứng thư giám định.

Điểu 261. Giá trị pháp lý của chứng thư giám

định đối với bên yêu cầu giám định

Chứng thư giám định có giá trị pháp lý đơi với

bên u cầu giám định nếu bên yêu cầu giám định

không chứng minh được kết quả giám định không

khách quan, không trung thực hoặc sai vể kỹ thuật,

nghiệp vụ giám định.

Điều 262. Giá trị pháp lý của chứ ng thư giám

định đối với các bên trong hợp đồng

1. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc

140sử dụng chứng thư giám định cua một thướng nhản

kinh (loanh dịch vụ giấm định cụ thê thì chứng thư

giám định đó cỏ giá trị pháp ]ý (lỏi với tất cả các bên

nếu không chứng minh được kêt qua giám định không

khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật,

nghiệp vụ giám định.

2. Trong trường hợp các bẽn khơng có thoả thuận vê

việc sử dụng chứng thư giám định của một thương

nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể thì chứng

thư giám định chỉ có giá trị pháp ]ý đôi VỚI bên yêu cầu

giám đinh theo quy định tại Điều 261 của Luật này.

Bên kia trong hợp đồng có quyển yêu cầu giám định lại.

3. Khi chứng thư giám định lại có kết quả khác với

chứng thư giám định ban đầu thì xử lý như sau:

a) Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ

giám định cấp chứng thư giám định ban đầu thừa

nhận kết quả của chứng thư giám định lại thì kết quả

của chứng thư giám định lại có giá trị pháp lý với tất

cả các bên;

b) Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ

giám định cấp chứng thư giám định ban đầu không

thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại thì các

bên thoả thuận lựa chọn một thương nhân kinh doanh

dịch vụ giám định khác giám định lại lần thứ hai. Kết

quả giám định lại lần thứ hai có giá trị pháp lý vói tất

cả các bên.

141Điểu 263. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân

kinh doanh dịch vụ giám định

1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có

các quyển sau đây:

a) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ. chính

xác, kịp thời các tài liệu cần thiết đê thực hiện dịch

vụ giám định;

b) Nhận thù lao dịch vụ giám định và các chi phí

hợp lý khác.

2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có

các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành các tiêu chuẩn và các quy định khác

của pháp luật có liên quan đến dịch vụ giám định;

b) Giám định trung thực, khách quan, độc lập, kịp

thời, đúng quy trình, phương pháp giám định;

c) Cấp chứng thư giám định;

d) Trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo

quy định tại Điểu 266 của Luật này.

Điểu 264. Quyền của khách hàng

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có

các quyền sau đây:

1. Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ

giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã

th o ả th u ậ n ;2. Yêu cầu giám định lại nếu có ]ý do chính đáng để

cho rằng Ihương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

không thực hiện đúng các yêu cầu của mình hoặc thực

142hiện giám định thiêu khách quan, trung thực hoặc sai

về kỷ thuật, nghiệp vụ giám định;

3.

Yẻu cầu trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt

hại theo quy định tại Điều 266 của Luật này.

Đ iều 265. Nghĩa vụ của khách hàng

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có

các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung cấp đầy đủ. chính xác. kịp thời các tài liệu

cần thiết cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám

định khi có yêu cầu:

2. Trả thù 1ao dịch vụ giám định và các chi phí hợp

lý khác.

Đ iểu 266. Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

trong trường hợp kết quả giám định sai

1. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ

giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do

lỗi vơ ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng.

Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt

quá mười lần thù lao dịch vụ giám định.

2. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ

giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do

lỗi cơ ý của mình thì phải bồi thưòng thiệt hại phát

sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định.

3. Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kêt quả

giám dịnh sai và lỗi của thương nhân kinh doanh dịch

vụ giám định.

143Diều 267. Uỷ quyền giám định

Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám

định I1ƯỚC ngoài được thuê thực hiện giám định mà

chứa dược phép hoạt động tại Việt Nam thì thương

nhân đó được ủy quyển cho thương nhân kinh doanh

dịch vụ giám định đã được phép hoạt dộng tại Việt

Nam thực hiện dịch vụ giám định nhưng vẫn phải chịu

trách nhiệm vê kết quả giám định.

Điểu 268. Giám định theo yêu cầu của cơ quan

nhà nước

1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có

đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu giám

định có trách nhiệm giám định theo yêu cầu của cơ

quan nhà nước.

2. Cơ quan nhà nước yêu cầu giám định có trách

nhiệm trả thù lao giám định cho thương nhân kinh

doanh dịch vụ giám định theo thỏa thuận giữa hai bẽn

trên cơ sở giá thị trường.

Mục 7

CHO THUÊ HÀNG HÓAĐiểu 269. Cho thuê hàng hoá

Cho thuê hàng lioá là hoạt dộng thướng mại. theo

đó một bên chuyển quyển chiếm hữu và sử dụng hàng

144hoá (gọi là hên cho thuê) cho hên khác (gọi là bên thuê)

trong một thòi hạn nhát định đe nhận tiến cho thuê.

Điều 270. Quyển và nghĩa vụ của bên cho thuê

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bén cho thuê có

cáo quyển và nghĩa vụ sau đây:

1. Giao hàng hoá cho thuê theo đúng hợp đồng cho

thuê với bên thuê:

2. Bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử

dụng hàng hố cho th khơng bị tranh chấp bởi bên

thứ ba liên quan trong thời gian thuê;

3. Bảo đảm hàng hố cho th phù hợp với mục

đích sử dụng của bên thuê theo thoả thuận của các bên;

4. Báo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong

thời hạn hợp lý. Trường hợp việc sửa chữa và bảo dưỡng

hàng hóa cho thuê gây phương hại đến việc sử dụng

hàng hóa đó của bên th thì phải có trách nhiệm giảm

giá thuê hoặc kéo dài thời hạn cho thuê tương ứng với

thờ) gian bảo dưỡng, sửa chữa;

5. Nhận

tiền cho thuê theo thoả thuận

hoặc

theo

I

quy định của pháp luật:

6. Nhận lại hàng hố cho th khi kết thúc thòi hạn

cho thuê.

Điểu 271. Q uyển và nghĩa vụ của bên thuê

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê có các

quyển và nghĩa vụ sau đây:

145Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC 6: DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×