Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điền 324. Quy đ ịn h chi tiế t và h ư ớ n g d ẫ n thi

hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật này.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ 7 thơng qua

ngày 14 tháng 6 năm 2005.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

N G U YỄN VĂN ANMỤC

LỤC*Lệnh số ĨO/20 0 5/L-CTN ngày 27-6-2005 của Chủ

tịch nước Cộng hoà xả hội chủ nghĩa Việt Nam vé

việc cơng hơ Luật thương mại

• Luật thương mại5

7Chương ỉ

NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNGMục ĩPHẠM VI ĐIỂU CHỈNH VÀ Đối TƯỢNG ÁP DỤNG

Đ iều 1. Phạm Vì điểu chỉnh7Đối tượng áp dụng

Đ iều 3. Giải thích từ ngữ8Đ iều 2.8Đ iều 4. Áp dụng Luật thương mại và pháp luật có

liên q u a n11Diều 5. Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài

và tập quán thương mại quốc têĐiểu 6. Thương nhân

Diều 7. Nghĩa vụ đàng ký kinh doanh của thương nhản11

12

12Đ iều 8. Cờ q uan quán lý nhà nước về hoạt động

th ư ơ n g mại13Điều 9. Hiệp hội thương mại13

173Mục 2NHỮNG NGUYÊN TẮc c ơ BẢN

TRONCỈ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Đ iểu 10. Xguvõn tác bình dắng trước pháp luật của

thương nhản trong hoạt động thương mại]4Đ iều 11. Nguyên tắc tự do. tự nguyện thoả thuận

trong hoạt dộng thương mạiĐiểu 12. Ngu yên tắc áp dụng thói quen trong hoạt

dộng thương mại được thiêt lập giữa các bên

Điều 13. Ngu yên tắc áp dụng tập quán trong hoạt

động thương mại1414

15Điều 14. Ngu yên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của

người tiêu dùng

Điểu 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lýcủa15thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại15Mục 3

THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG

THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Đ iểu 16.Thương nhân nước ngồi hoạt động thươngmại tại Việt Namcủa Văn phòng đại diện

Đ iều 18. Nghĩ a vụ của Văn phòng đại diện

Đ iểu 19. Quyển của Chi nhánh

Điểu 20. Ngh ĩa vụ của Chi nhánh

Đ iều 21. Quyển và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn

Đ iề u 17. Quvếnđẩu tư nước ngoài16

17

17

18

19

19Điểu 22. Thám quyển cho phép thương nhân nước

ngoài hoạt, động thương mại tại Việt N am17419Đ iểu 23. Chấm dứt hoạt dộng tại Việt X;ìm cưa thương

nhản nước ngồi20Chương ỉ ỉ

MƯA BÁN HÀNG HĨAMục ỉ

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Đ ố i VÓI HOẠT ĐỘNG

MƯA BÁN HÀNG HÓAĐiểu 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hố

Điểu 25. Hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chê21kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện22Điều 26. Áp dụng biện pháp khẩn cấp đổi với hàng hóa

lưu thơng trong nước

Điểu 27. Mua bán hàng hoá quốc tê22Đ iều 28. Xuất khẩu7nhập khẩu hàng hoá2323Đ iểu 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng

hoáĐ iểu 30. Chuyên khẩu hàng hoá24

24Đ iểu 31. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối vối hoạt

động mua bán hàng hóa quốc tế25Đ iểu 32. Nhãn hàng hóa lưu thơng trong nước và hàng

hóa xuất khẩu, nhập khẩu26Đ iểu 33, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hố và quy

tắc xuất xứ hàng hóa26Mục 2

QUYỂN VA NGHĨA v ụ CỦA CÁC BÊNTRONG HỢP ĐÓNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Đ iểu 34. Giao hàng và chứng từ liên quan dẽn hàng hoá27175Đ iếu 35. Dịa điểm giao hàng21Đ iều 36. TVách nhiệm khi giao hàng có liên quan đònngười vận chuyên2KĐ iều 37. Thòi hạn giao hàng29Đ iều 38. G iao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận29Đ iều 39. H ảng hố khơng phù hợp với hợp đồng29Đ iều 40. Trách nhiệm đối VÓI hàng hố khơng phù hợpvói hợp đồng

Điều 41. Khắc phục trong trường hợp giao thiêu hàng.30giao h àng không p hù hợp VỚI hợp dồng31Đ iểu 42. G iao chửng từ liên quan đến hàng hoá31Điểu 43. Giao thừa hàng32Đ iề u 44. Kiêm tra hàng hoá trước khi giao hàng32Đ iều 45. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với

hàng hoá33Đ iều 46. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sỏ hữu trí tuệ dối

với hàng hố

Đ iều 47. u cầu thông báo34

34Đ iều 48. Nghĩa vụ của bên bán trong trường hợp hàng

hóa là đố) tượng của biện pháp bảo đảm thực

hiện nghĩa vụ dản sự35Đ iểu 49. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá35Điều 50. Thanh toán35Đ iể u 51. Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng36Đ iều 52. Xác định giá36D iều 53. Xác định giá theo trọng lượngIMĐ iều 54. Địa điểm thanh toán37Điểu 55. Thời hạn thanh toán'tfĐ iều 56. Nhận hàng38176Đ iếu 57. Thuyên rủi m trong trương hu|» ( ó (ỈỊa (hóm

giao hàng' xác (lịnh38Đ iể u 58. Chu vón rui ro tI'fintr irừòng họp khơng có


diêm giao hàng xác (lịnh38Đ iể u 59. ('hun rui ro 11*011 £ UTíòng hộp líiao hàng cho

người nhận hàng đê giao mà không phái là

người vận chuyến39Đ iể u 60. Chu vén rủi ro trong trường họp mua bán

hàng hoa đang trên đưòng vận chuyên39Đ i ể u 61. Chuyên rủi ro trong các trường hợp khár39Đ iể u 62. Th ời điểm chuyến quyển so hữu hàng hố40Mục 3MƯA BÁN HÀNG HĨA QUA SỎ (HAO DỊCH

HÀNG HĨA

Đ iể u 63. Mua bán hàng hố qua Sớ giao dịch hàng hoá40Đ iể u 64. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch

hànghoấ41Điều 65. Quyển và nghĩa vụ của các bên trong hợp

đồng kỳ hạn41Đ iể u 66. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp

đồng quyển chọn42Điểu 67. Sở giao dịch hàng hoá43Đ iể u 68, Hàng hoá giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa

Đ iể u 69. Thương nhân mơi giới mua bán hàng hố qua44Scí ( ỉiao dịch hàng hố‘MĐiểu 70, Các hnnh vi hị cấm dơi VỚI thương nhân mỏi

giói hàng hoá qua Sơ giao dịch hàng hoá

Đ iểu 71. ( 'ác hành VI bị cấm trong hoạt động mua bán

hàng hố qua Sớ giao dịch hàng hóa45

45177Đ iều 72. Thục hiện Inộn pháp quán lý trong trường

hộp khán cáp

Đ iều 73. Quyền hoạt động mua hán hàng hóa qua S(j

giao dịch hànỵ hóa ỏ nước ngồiChương ///CƯNG ỨNG DỊCH

v ụ*Mục ỉ

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Đối VỚI HOẠT ĐỘNG

CUNG ỨNG DỊCH v ụĐiều 74. Hình thức hợp đồng dịch vụ

Đ iểu 75. Quyển cung ứng và sử dụng dịch vụ cùa

thương nhản

Đ iề u 76. Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chêkinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều

kiện

Đ iều 77. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp dối VỚI hoạt

động cung ứng hoặc sử dụng dịch vụMục 2

QUYỂN VÀ NGHỈA v ụ CỦA CÁC BÊN

TRONG HỢP ĐỔNG DỊCH v u

Đ iểu 78. Nghía vụ của bên cung ứng dịch vụ

Đ iểu 79. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo kết

quả công việc

Đ iểu 80. Nghía vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ

lực và khả năng cao nhấtDiểu 81. Hợp tấc giữa các hơn cung ứng dịch vụ

Điểu 82. Thời hạn hồn thành dịch vụD i ê u 8«‘ỉ. u c á u CIK1 k h á c h hiHui lirn <

■IiI;in (lén nhĩin.u'

t h a y (lóì troiiỊĩ <] t r i n h Í'U!HÍ IIIìLT (ỉỊ(’lì v ụ5 liĐ i ể u 8 4 . T i ê p t ụ c c u n g UIÌỊĨ (lích vu s;m k h i hót thíii

h ạ n h o à n t h à n h việc c u n g ửnir (ỈỊch v ụr>:iD iế u 85. Nghĩa vụ cua khách hàng'>•>Đ iếu 8(5. (ná dịch vụr>;3D iề u 87. Thời hạn thanh toánr>-lChương ỈV

XÚC TIỂN THƯƠNG MẠI

Mục /

K H U Y Ế N MẠIĐ iể u 88. Khu vô n mạir>4Đ iề u 89. Kinh doanh dịch vụ khuyến mạif)f)Đ iể u 90. Hợp dồng dịch vụ khuyên mại55D iề u 91. Quyền khuvôn mại của thương nhân55Đ iể u 92. ( 'ác hình thức khuyên mại56Đ iể u 93. Hàng hóa. dịch vụ được khuyên mại57Đ iể u 94. Hàng hoá. dịch vụ dùng đê khuyên mại. mức

giám giá khuyến mạiDiều 95. Quyển của thương nhân thực hiện khuyên mại

Điều 96. Nghĩ a vụ của thương nhân thực hiện

khuyên mại5758

58Đ iề u 97. Thông tin phải thông báo công khai59Đ iể u 98. Cách thức thông báo61Đ iể u 99. Báo đám 1)1 mặt thông tin về chương trình.

nội dung khuyên mại61Đ iể u 100. Các hành Vì bị cấm trong hoạt động

khuyên mại61179Diốu 101. Daiìi! ky hoại dộiìií' khuyiMi mại. tlìơn.u Ỉ>M‘>k1*1 íỊu;ỉ kluin min VOI có qu;m quan lý nlìíỉ

miõr VI * thũõnự mại<>HMục 2Ql/ẢNíỉ rAO THƯƠNí; MẠI

D iều 102. Qu ÍUIỊLĨ ráo ihũõìiỊí mạiHoĐiểu 103. (^uvon (ỊiiaiiỊLr (‘áo thuoniĩ mạiMD iều 104. Kinh (loanh dịch vụ quang ráo thương lììiU(i-1D iều 105. San pham quáng ráo thương mại(ỳjD iều 106. Phương tiện quang cáo thuong mại61Đ iều 107. Sù dụng phương tiện quang cáo thương rìin 1ttf>D iều 108. Bao hộ quyền sõ hừu tì’í tuệ dối với san

pháin q u a n g cáo tlnióng mại66Đ iểu 109. ( 'ne quáng cáo thương mại bị cấm66Đ iể u 110. Hộp đổnẹ địch vụ (ỊuaiìỊLĩ CỈÌO thương mại67Đ iều 111. Quyến rủa bén thuê quang cáo thương mại(Ì7Điểu 112. x.uhia vụ cua bên ih quang cáo thương mại0)7Điểu 113. Quyen cua bôn cung ứng (.lịch vụ quang cáo

thùõiiỊĩ mại6HDiều 114. X^hia vụ cua bón cung ứng dịch vụ quáng

cáo thùònỉ'mại6HĐiều 115. Nguoi phát hành quãng CỈÌO thương mại69D iều 116. N^lìĩa vụ cùa ngiioi phát hành quang cáo

thunniĩ mại69

M ụ c :ìTHl^NC BAY, CIỎỈ THIỆU HAN(ỉ HÓA. DỊCH v ụĐiều 117. TVung bay. Ị£1 Ơ1 thiọu hang hoa. lỉịch vụ(Ì9Đ iều 118. Quyến trùng hây. giới thiệu hàng hoá. dịch vụ70ISOĐ i ể u 119. Kinh (iHìh íiịrli vụ Ìnini:. iílòỉ I ỉm/uhỉmix hoa. (lịch vụ

D i(‘11 120. (c lìinh línir ! 1*1í ì »;I Ì Ỉ I H / U

hanuho;ì. (lịch v ụ71D iồu 121. Diếu kiện ílơi vỏì hnnt: hn;ì.
l>nv. £ÌỚ1 thiệu7]Đ iều 122. Diếu kiện (lơi VỎ1 híỉn.Li 1i<>ỉ» nh;ip kỉìau van

Việt Nam đơ trưng bày. Ịunoi thH/u72Điều 123. c ao trường hộp cam tìiínu kìY. giỏ\ thiộu

hàng hon. dịch vụ72D iều 124. Hợp dồng (lịch vụ tnùm biiy. Lrìn‘i thiệu hànỊĩ

hố. dịch vụToD iề u 125. Quyền của bên thuê (lịrh vụ trũni: bày. Ị^IUI

thiệu hàng hoá. dịch vụ7.‘íĐ iều 126. Nghĩ a vụ ('ùa hen thui* íiịeh vụ tnìng b;ụ\

giới thiệu hàng hố. dịch vụ71Đ iều 127. Quyền rủa hèn cung ứntĩ (lịch vụ tnìn^ l)ày.

giới thiệu hàng hoá. địch vụ71Đ iểu 128. Nghĩ a vụ cua hôn CU11 ỊĨ ứn^ (lịch vụ trưng

bày. giới thiộu hàng hon. (lịch vụ75Mục 4HỘI CHỢ, THIỂN IẢM THƯƠNí; MẠI

Đ iế u 129. Hội rhợ. trien lãm thii(ĨÌÌLC mạ)

D iều 130. Kinh doanh (lịch vụ hội (‘hộ. tnón làmthương 1111,117f>

7 ()Đ i ề u 131. Qu y ế n tó chức, t h a m um hơi chò. t n é n lãmthường mại

Đ iều 132. Tố chức hội chộ. triơn lam tỉníónií mại lại

Viêt Nam7ri

771s 1I)iổ 11 133. IV, rluic. tham £Vi Í1 Ộ1 chợ. triơiì lãm ihnK

m;n ó niíỏc* ngồi

Đ iếu 134. Hàng hố. (lịch vụ trung bày. Ịĩiới thiệu tại

hộì chợ. triơn làm thương mại tại Việt Xam

Đ iều 135. HÍU1 K hóa. dịch vụ tham gia hội ('họ. triến

lã nì thùóng mại () nùỏc ngu

Đ iểu 136. Bán. tạng hàng hoá. cung ứng dịch vụ tại

hội chợ. tnén lànì thương mại tạ 1 Việt Nam

D iều 137. Bán. tạng hàng hỏa. cung ứng địch vụ của

Việt Nam tham gia hội chợ. triển lãm thương

mại ỏ nước nÉỊồi

D iều 138. Quyền và nghía vụ của tố chức*, cá nhãn

tham gia hội ('họ. triên làm thương mại tại

Viột Nam

Đ iểu 139. Quyển và nghĩa vụ của thương nhân Lổ

chức, tham gia hội chợ. tnến lãm thương

mại ỏ nước ngoài

Đ iều 140. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh

doanh dịch vụ hội chợ. triển lãm thương mạiChương V

CÁC HOẠT

ĐỘNG

TRƯNG GIAN THƯƠNG MẠI«

»

Mục ĩĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHẢN

Đ iều 141. Đại diộn cho thương nhan

Đ iểu 142. Hợp đổng đại diện cho thương nhân

Đ iều 143. Phạm VI dại chộn

D iếu 144. Thòi hạn đại diện cho thương nhân

Đ iểu 145. Nghĩ a vụ cua hên đỉìi diện

D iều 146. Nghía vụ của bẽn giao dại diệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×