Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY CHẾ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

QUY CHẾ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. QUY  CHẾ  THÀNH  LẬP,  HOẠT  ĐỘNG,  TỔ  CHỨC 

LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, VÀ THANH LÝ TÀI SẢN 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG3. Những thay đổi trong q trình hoạt động của tổ 

chức  tín  dụng  phải  được  Ngân  hàng  Nhà  nước 

chấp thuận

4. Kiểm sốt đặc biệt

Khái niệm về kiểm sốt đặc biệt

Áp dụng kiểm sốt đặc biệt

Chấm dứt kiểm sốt đặc biệtB. QUY  CHẾ  THÀNH  LẬP,  HOẠT  ĐỘNG,  TỔ  CHỨC 

LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, VÀ THANH LÝ TÀI SẢN 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG5. Tổ chức lại, giải thể, phá sản và thanh lý tài sản 

của Tổ chức tín dụng

Tổ chức lại

Giải thể

Phá sản

Thanh lý tài sản

Phong  tỏa  vốn,  tài  sản  của  chi  nhánh  ngân  hàng 

nước ngoàiC. CƠ  CẤU  TỔ  CHỨC  ­  QUẢN  LÝ  ĐIỀU  HÀNH  CỦA 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG1. Cơ cấu tổ chức

2. Quản lý điều hànhD. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG1. Hoạt động huy động vốn

2. Hoạt động cấp tín dụng

3. Hoạt  động  cung  ứng  dịch  vụ  thanh  tốn  ­  ngân 

quỹ

4. Các hoạt động kinh doanh khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY CHẾ THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×