Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có Hên quan

Trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có Hên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các cá nhân, tơ chức nêu trên có trách nhiệm xem

xét, giải quyết và trả lời những kiến nghị của Ban giám

sát đâu tư của cộng đồng, ủ y ban Mặt trận tổ quốc các

cấp nếu không giải quyết hoặc giải quyết khônẸ. thỏa

đáng, giài quyết khônạ đúng thời hạn theo Quy chế giám

sát đầu íư của cộng đồng thì bị xử lý theo quy định cùa

pháp luật.

9.

T ro n g q u á trìn h thự c hiện nếu có v ư ớ n g m ắc, đề

nghị các địa p hư ơ ng, các tố chức và cá n h â n có liên

q u a n p h ả n án h về Bộ Ke h o ạch và Đ ầu tư, ủ y ban

T r u n g ư ơng M ặ t tr ậ n Tổ quốc Việt N am và Bộ T ài

chính để phối hợ p nghiên cứu h ư ớ n g d ẫ n và giải quyết

theo q uy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngàv, kê từ

ngày đăng Cơng báo./.

B ộ TÀI CHÍNHUY BAN TRUNGB ộ KẾ HOẠCH V-ƯƠNG M ẶT T R Ậ N TỐĐÂU TU'Q UỐ C VIỆT NAM

Thứ trưởngPhó Chủ tịchThứ trưởngĐã kỷ:Đã kị’:Đã ký:Nguyễn Cơng NghiệpĐỗ Duy ThườngNguyễn Bích Đạt164MỤC LỤC

Trang

f\___*r *>1• ALời giói thiệu3Phần I

H ỏi - đáp về thẩm quyền của ủ y ban nhân dân

trong thực hiện dân chủ ở xã, phườnẹ, thị trấn

I. Thẩm quyền của ủ y ban nhân dân cẩp xã

H. Thẩm quyền của ủ y ban nhân dân cấp xã

trong thực hiện dân chủ ở cấp xã

III. Thẩm quyền của ủ y ban nhân dân cấp xã

trong hoạt động của thanh tra nhân dân và giám

sát đầu tư của cộng đồng

IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức

câp xãPhần I I

Các văn bản pháp luật có liên quan

I. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủ y ban

nhân dân (trích)

2. Pháp lệnh Thực hiện dân chù ở xã, phường,

thị trấn

3. Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CPU BTW M TTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ,

ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều

16, Điều 22 và Điều 26 Pháp lệnh Thực hiện dân

chủ ở xã, phường, thị trấn5

5

10

3145

45

-.68165THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ,

PHỨỜNG, THI TRẤN

G IA N G V Â N biên soạn

N H A X U A T BA N D A N T R I

SỐ 9 - ngõ 26 - phơ' H ồng c ầ u - H à Nội

ĐT: (04) 63280438 - Fax: (04) 35149839

VVebsite: nxbdantri.com .vn

Email:nxbdantri@ gmail.comC h iu t r á c h n h iê m x u ấ t bản:

BÙ I T H Ị HƯƠNG

C h iu tr á c h n h iệ m b ả n th ả o :

N G U Y Ễ N P H A N H ÁCH

B iê n tậ p :K IM Y ẾN - HUY H Ù N GVẽ b ìa :H O À N G G IA N GS ủ a b ả n in:T H U HÀC h ế bản:T H U ANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có Hên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×