Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình ngân sách

Chương II: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình ngân sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

NỘI DUNG

I.II.CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN 

CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHU 

TRÌNH NGÂN SÁCHI. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN 

LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC1.1 Khái niệm:

1.2 Ngun tắc phân cấp quản lý NSNN:

1.3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân 

cấp quản lý ngân sách nhà nước1.1 Khái niệm:

­Lý do phải phân cấp?

=> Phân cấp quản lý NSNN là phân định 

trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

quản lý và điều hành ngân sách nhà nước 

cũng như phân cấp về nguồn thu, nhiệm 

vụ chi của các cấp ngân sách. 1.1 Khái niệm:

Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân 

sách nhà nước là tổng hợp các QPPL do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát 

sinh trong q trình phân định trách nhiệm, 

quyền hạn của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách nhà 

nước và các quan hệ xã hội phát sinh trong 

q trình thực hiện việc phân giao nguồn 

thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.1.2 Ngun tắc phân cấp quản lý 

NSNN:

Một là việc phân cấp quản lý NSNN phải phù hợp với 

phân cấp quản lý kinh tế ­ xã hội, quốc phòng, an ninh 

của Nhà nứơc và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa 

bàn.

Hai là NSTW và NS địa phương đựơc phân định nguồn thu 

và nhiệm vụ chi cụ thể trong đó NSTW phải giữ vai trò 

chủ đạo và NS địa phương có vị trí độc lập tương đối: 

Ba là việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân 

sách các cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định; cấp xã được tăng cường nguồn 

thu, phương tiện và cán bộ quản lý tài chính ­ ngân sách 

để quản lý tốt, có hiệu quả các nguồn lực tài chính trên 

địa bàn được phân cấp;1.3 Nội dung của chế độ pháp lý về 

phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách nhà 

nước:

a.  Quốc Hội: Xem điều 15 Luật NSNN

 Làm luật và sửa đổi luật trong lĩnh vực tài chính ­ ngân 

sách.

 Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để 

phát triển kinh tế ­ xã hội, bảo đảm cân đối thu ­ chi 

NSNN.

 Quyết định dự tốn NSNN với các chỉ tiêu: tổng số 

thu, tổng số chi NSNN; mức bội chi NSNN và nguồn 

bù đắp.1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội

Lưu ý: khoản 1 Điều 4 Nghị Định 60 ngày 

06/6/2003 hướng dẫn thi hành Luật 

NSNN quy định: "Bội chi NSNN là bội 

chi NSTW đựơc xác định bằng chênh 

lệch thiếu giữa tổng số chi NSTW và 

tổng số thu NSTW của năm ngân 

sách" 

=> Bội chi NSNN là bội chi NSTW1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội

• Cách thức giải quyết bội chi:

­ Phát hành tiền.

­ Vay.

Phân biệt bội chi và tạm thời thiếu hụt 

ngân sách?1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội

 Quyết định phân bổ NSTW với các chỉ tiêu:

 Quyết định các dự án, các cơng trình quan 

trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn NSNN.

 Giám sát q trình thực hiện dự tốn NSNN

 Phê chuẩn quyết tốn NSNN.

 Quyết định điều chỉnh dự tốn ngân sách nhà 

nước trong trường hợp cần thiết.1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

b. UBTVQH: xem điều 16 Luật NSNN:

­­­Cho ý kiến dự thảo luật trong lĩnh vực tài 

chính.

Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính;

Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

giữa ngân sách trung ương và ngân sách 

từng địa phương đối với một số  khoản thu 

nhất định;1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

c. Chính Phủ: xem điều 20 Luật NSNN:

­­­

­­Xây dựng dự thảo luật trong lĩnh vực tài 

chính.

Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính;

Là cơ quan chấp hành NSNN.

Lập dự tốn & lập điều chỉnh dự tốn NSNN 

trình QH quyết định.

Lập quyết tốn NSNN trình QH phê chuẩnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình ngân sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×