Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1 Khái niệm:

­Lý do phải phân cấp?

=> Phân cấp quản lý NSNN là phân định 

trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

quản lý và điều hành ngân sách nhà nước 

cũng như phân cấp về nguồn thu, nhiệm 

vụ chi của các cấp ngân sách. 1.1 Khái niệm:

Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân 

sách nhà nước là tổng hợp các QPPL do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát 

sinh trong q trình phân định trách nhiệm, 

quyền hạn của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách nhà 

nước và các quan hệ xã hội phát sinh trong 

q trình thực hiện việc phân giao nguồn 

thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.1.2 Ngun tắc phân cấp quản lý 

NSNN:

Một là việc phân cấp quản lý NSNN phải phù hợp với 

phân cấp quản lý kinh tế ­ xã hội, quốc phòng, an ninh 

của Nhà nứơc và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa 

bàn.

Hai là NSTW và NS địa phương đựơc phân định nguồn thu 

và nhiệm vụ chi cụ thể trong đó NSTW phải giữ vai trò 

chủ đạo và NS địa phương có vị trí độc lập tương đối: 

Ba là việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân 

sách các cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định; cấp xã được tăng cường nguồn 

thu, phương tiện và cán bộ quản lý tài chính ­ ngân sách 

để quản lý tốt, có hiệu quả các nguồn lực tài chính trên 

địa bàn được phân cấp;1.3 Nội dung của chế độ pháp lý về 

phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách nhà 

nước:

a.  Quốc Hội: Xem điều 15 Luật NSNN

 Làm luật và sửa đổi luật trong lĩnh vực tài chính ­ ngân 

sách.

 Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để 

phát triển kinh tế ­ xã hội, bảo đảm cân đối thu ­ chi 

NSNN.

 Quyết định dự tốn NSNN với các chỉ tiêu: tổng số 

thu, tổng số chi NSNN; mức bội chi NSNN và nguồn 

bù đắp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×