Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội

Lưu ý: khoản 1 Điều 4 Nghị Định 60 ngày 

06/6/2003 hướng dẫn thi hành Luật 

NSNN quy định: "Bội chi NSNN là bội 

chi NSTW đựơc xác định bằng chênh 

lệch thiếu giữa tổng số chi NSTW và 

tổng số thu NSTW của năm ngân 

sách" 

=> Bội chi NSNN là bội chi NSTW1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội

• Cách thức giải quyết bội chi:

­ Phát hành tiền.

­ Vay.

Phân biệt bội chi và tạm thời thiếu hụt 

ngân sách?1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

a. Quốc hội

 Quyết định phân bổ NSTW với các chỉ tiêu:

 Quyết định các dự án, các cơng trình quan 

trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn NSNN.

 Giám sát q trình thực hiện dự tốn NSNN

 Phê chuẩn quyết tốn NSNN.

 Quyết định điều chỉnh dự tốn ngân sách nhà 

nước trong trường hợp cần thiết.1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

b. UBTVQH: xem điều 16 Luật NSNN:

­­­Cho ý kiến dự thảo luật trong lĩnh vực tài 

chính.

Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính;

Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

giữa ngân sách trung ương và ngân sách 

từng địa phương đối với một số  khoản thu 

nhất định;1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

c. Chính Phủ: xem điều 20 Luật NSNN:

­­­

­­Xây dựng dự thảo luật trong lĩnh vực tài 

chính.

Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính;

Là cơ quan chấp hành NSNN.

Lập dự tốn & lập điều chỉnh dự tốn NSNN 

trình QH quyết định.

Lập quyết tốn NSNN trình QH phê chuẩn1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

d. Bộ tài chính: xem điều 21 Luật 

NSNN:

­

­

­­Xây dựng dự thảo luật trong lĩnh vực tài chính 

trình CP…

Ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài 

chính;

Chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan trung ương 

lập dự tốn & lập điều chỉnh dự tốn NSNN 

trình CP quyết định; tiến hành chấp hành; lập 

quyết tốn NSNN trình CP phê chuẩn.

Quản lý các quỹ của nhà nước.1.3.1 Trách nhiệm, quyền hạn của các

cơ quan nhà nước có thẩm quyền

trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

đ. HĐND các cấp: xem điều 25 Luật NSNN:

Lưu ý thẩm quyền đặc thù của HĐND cấp 

tỉnh.e. UBND các cấp: xem điều 26 Luật NSNN:Việc lập và phê chuẩn dự tốn Ngân 

sách Nhà nước do cơ quan quyền lực 

Nhà nước cao nhất là Quốc Hội thực 

hiện.

Ủy ban nhân dân là cơ quan có thẩm 

quyền quyết định dự tốn ngân sách của 

cấp mình.

Tỷ lệ phân chia % giữa NSTW và NS địa 

phương đối  với 1 số khoản của các địa 

phương khác nhau ln là khác nhau.Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền 

cao nhất trong lĩnh vực chấp hành ngân 

sách nhà nước.

Bộ Tài chính là cơ quan lập dự tốn 

NSNN.1.3.2 Nguồn thu & nhiệm vụ chi của

NS các cấp

a. Nguồn thu của các cấp ngân sách:

a1.  Các khoản thu 100%:

­Khoản thu 100 % NSTW: là các khoản thu 

dù phát sinh trên địa bàn địa phương nào cũng 

phải nộp tồn bộ về cho NSTW (điều 30 

khoản 1 Luật NSNN)

­ Khoản thu 100% của NS địa phương:  là 

các khoản thu phát sinh ở địa phương nào thì 

địa phương đó được hưởng tồn bộ 100% 

(khoản 1 điều 32 Luật NSNN).1.3.2 Nguồn thu & nhiệm vụ chi của

NS các cấp

a. Nguồn thu của các cấp ngân sách:

a2.  Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa 

NSTW & NS địa phương (khoản thu điều 

tiết): là các khoản thu phát sinh trên địa bàn 

địa phương nào, NS địa phương đó được 

giữ lại một phần theo một tỷ lệ % nhất 

định, phần còn lại phải nộp cho NSTW.

(Khoản 2 điều 30 Luật NSNN)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Nội dung của chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×