Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tính hợp pháp và tính hợp lý của Quyết định QLNN

III. Tính hợp pháp và tính hợp lý của Quyết định QLNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬT HÀNH CHÍNH

Khoa Luật Hành chính – Nhà nước10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMBài 6:

QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMMục tiêu bài giảng

• Hiểu  được  quyết  định  QLNN  là  gì,  vai  trò  của  nó 

trong hoạt động QLNN.

• Nắm  được  thẩm  quyền,  thủ  tục  ban  hành  quyết 

định QLNN

• Phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết 

định QLNN10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMNhững nội dung chính  

I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại QĐQLNN

II. Thủ tục ban hành các loại QĐQLNN

III.  Tính hợp pháp và tính hợp lý của QĐQLNN10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu tham khảo

• Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học 

Luật TP Hồ Chí Minh.

• Sách  tham  khảo:  Luật  Hành  chính  Việt  Nam  – 

Những  vấn  đề  cơ  bản,  câu  hỏi,  tình  huống  và 

văn  bản  quy  phạm  pháp  luật,  Nxb  Lao  động, 

2015. 10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMVăn bản pháp luật

1.

2.10/16/18Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp 

luật 2015

Các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước và 

một số luật chuyên ngành như: Luật Tổ 

chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương 2015, Luật  Luật Xử lý 

vi phạm hành chính 2012…ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMI. Khái niệm, đặc điểm, phân 

loại QĐHC1. Khái niệm

* Định nghĩa Quyết định 

­  “Quyết  định”  hiện  nay  có  nhiều  cách  tiếp  cận:  có 

thể  là một  hành động, là  một  q trình hoặc  kết quả 

của hành động, q trình. 

Ví dụ: ­ Ban hành ra một Quyết định: hành động

       ­  Sản  phẩm  của  hoạt  động  ban  hành  quyết 

định là “Quyết định” là kết quả của hành động

­ Vậy cách hiểu nào là  hợp lý: Quyết định là kết quả 

của một hành động, quá trình.* Định nghĩa Quyết định pháp luật:

là kết quả sự thể hiện ý chí của Nhà

nước trong q trình thực hiện chức

năng đối nội, đối ngoại của nhà nước

- Có thể hiểu Quyết định pháp luật là

kết quả của hoạt động quản lý nhà

nước theo nghĩa rộng- Các loại Quyết định pháp luật:

- Quyết định nhằm thực hiện chức năng

của Quốc hội: Hiến pháp, Luật, Nghị

quyết

- Quyết định pháp luật của Chủ tịch

nước: Lệnh, Quyết định

- Quyết định pháp luật nhằm thực hiện

chức năng của cơ quan hành chính nhà

nước: hoạt động QLNN như Nghị định,

Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định,

Chỉ thị của Thủ tướng- Quyết định pháp luật của Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang Bộ: Thông tư, Quyết

định, Chỉ thị

- Quyết định pháp luật nhằm thực hiện chức

năng xét xử của Tòa án: Bản án

- Quyết định pháp luật của HĐND các cấp:

Nghị quyết

- Quyết định pháp luật của UBND các cấp:

Quyết định, Chỉ thị

- Quyết định pháp luật của các cơ quan nhà

nước khác: Quyết định

10/16/18ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tính hợp pháp và tính hợp lý của Quyết định QLNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×