1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Nhà  Nước  chỉ  được  thành  lập  theo  ý  chí, 

nguyện vọng của con người như khế  ước 

xã  hội,  bạo  lực,  tâm  lý,  khơng  phụ  thuộc 

vào  hồn  cảnh  khách  quan.  Nhà  Nước  đã 

là  của  tất  cả  mọi  công  dân,  do  đó  cũng 

cần phải triệt để phục tùng.toanvs@gmail.com7I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Quan Điểm Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật 

Lịch  Sử,  Chủ  Nghĩa  Mác­  Lênin  chứng  minh 

rằng NN khơng phải là một hiện tượng xã hội 

vĩnh cửu và bất biến.

Nhà Nước xuất hiện và tồn tại khơng phụ thuộc 

vào  ý  chí  của  con  người  mà  do  nhu  cầu  khách 

quan của sự phát triển xã hội lồi người. toanvs@gmail.com8I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Nhà Nước  được tổ chức, thiết lập theo  ý chí 

của con người,  để phục vụ chính ý muốn của 

con  người  và  NN  ln  ln  vận  động,  phát 

triển  và  sẽ  tiêu  vong  khi  những  điều  kiện 

khách  quan  cho  sự  tồn  tại  của  chúng  khơng 

còn nữa. toanvs@gmail.com9II. ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ 

NƯỚC:

Quyền lực cơng đặc biệt, tách rời ra khỏi 

xã hội, chỉ thuộc về giai cấp thống trị

Phân chia dân cư theo lãnh thổ:

Chủ quyền quốc gia:

Ban hành pháp luật và buộc mọi thành 

viên thực hiện:

Qui định các loại thuế và thu thuế

toanvs@gmail.com10III. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚCtoanvs@gmail.com11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×