Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:

V. HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Hình thức nhà nước:

Cách thức tổ chức quyền lực Nhà Nước và 

những  phương  pháp  để  thực  hiện  quyền 

lực  Nhà  Nước.  Tức  là  phương  thức 

chuyển  ý  chí  giai  cấp  thống  trị  thành  ý 

chí Nhà Nước.toanvs@gmail.com181.1 Hình thức chính thể

Cách thức hình thành và tổ chức quyền 

nhà nước.toanvs@gmail.com19Hình thức 

Chính thểQuân chủCộng hòatoanvs@gmail.com20Qn chủ:

­ Quyền lực tối cao của Nhà Nước tập 

trung tồn bộ (hay một phần) trong tay 1 

cá nhân  ­ khơng hạn chế về thời gian

­ Ngun tắc thừa kế, truyền ngơi (khơng 

hình thành từ bầu cử)

­ Quyền lực vơ hạn

toanvs@gmail.com21Cộng hòa:

­ Quyền lực tối cao của nhà nước nằm 

trong tay một tập thể. 

­ Người đứng đầu nhà nước được bầu ra 

trong một thời gian nhất định

­ Quyền lực bị hạn chếtoanvs@gmail.com22Quân chủTuyệt đốiHạn chếtoanvs@gmail.comNgoại lệ23Cộng HòaĐại nghòDân Chủ

Nhân dântoanvs@gmail.comTổng Thống241.2 Hình thức cấu trúc

 Là cấu tạo của Nhà Nước dựa trên   đơn 

vị  hành  chính­  lãnh  thổ  và  mối  quan  hệ 

giữa các bộ phận cấu thành (cơ quan Nhà 

Nước),  giữa  cơ  quan  trung  ương  với  cơ 

quan địa phương.

Hình  thức  cấu  trúc  Nhà  Nước  còn  gọi  là 

cấu trúc hành chính Nhà Nước.

toanvs@gmail.com25Cấu trúc

Nhà nướcĐơn nhấtLiên Bang

toanvs@gmail.com26Nhà nước đơn nhất

Nhà Nước có chủ quyền chung,

Hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý 

thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Có lãnh thổ tồn vẹn, thống nhất, các bộ 

phận hợp thành Nhà Nước là các đơn vị hành 

chính­ lãnh thổ khơng có chủ quyền quốc gia 

riêng;

Một hệ thống pháp luật. 

toanvs@gmail.com27Nhà nước liên bang:

Hai hay nhiều nước thành viên hợp lại. Trong 

đó có một số quốc gia hoặc lãnh thổ quốc gia 

riêng  rẽ  (cộng  hồ,  bang,  lãnh  địa)  liên  kết 

lại. 

Nhà Nước liên bang và Nhà Nước thành viên 

cũng có các dấu hiệu của Nhà Nước.

  Hai  hệ  thống  quyền lực  và  quản  lý:  một  ­   

liên bang và một ­ mỗi nước thành viên;  

2 hệ thống pháp luật.

toanvs@gmail.com28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×