1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chế độ chính trị

Chế độ chính trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chế độ 

Chính tròDân chủĐộc đoán

(phản dân chủ)

toanvs@gmail.com30Nhà Nước Dân chủ

Sự tham gia của nhân dân trong quản lý nhà 

nước

Cơ  quan  quyền  lực  nhà  nước  được  hình 

thành do bầu cử

Quyền tự do cơ bản của nhân dân  được nhà 

nước đảm bảo: nhân dân được tự do.toanvs@gmail.com31Nhà nước pháp quyền:

Là  nhà  nước,  ở  đó  pháp  luật  có  ý  nghĩa  tối 

thượng  –  tất  cả  mọi  hoạt  động  của  xã  hội, 

người  dân,  cơ  quan  nhà  nước,  đảng  phái  đều 

phải triệt để tn theo pháp luật.

Pháp luật cao hơn mọi hình thức khác

Tơn  trọng  và  bảo  đảm  quyền  con  người  trên 

cơ sở pháp luật.

toanvs@gmail.com323. Bộ máy nhà nước:

3.1 Nhận thức chung:

Hệ  thống  các  cơ  quan  của  Nhà  Nước  thực 

hiện quyền lực Nhà Nước.

Bộ máy Nhà Nước rất quan trọng, nhờ vào bộ 

máy này mà Nhà Nước thực hiện được chức 

năng của mình.toanvs@gmail.com33Là  hệ  thống  các  cơ  quan  từ  trung  ương 

đến  địa phương, được tổ chức theo những 

nguyên  tắc  chung  thống  nhất  tạo  thành 

một  cơ  chế  đồng  bộ  để  thực  hiện  các 

nhiệm vụ và chức năng của Nhà Nước.

Thể hiện quyền lực công đặc biệt của nhà 

nước.

toanvs@gmail.com34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chế độ chính trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×