Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bc 3. ỏnh giỏ HSDT (iu 29)

Bc 3. ỏnh giỏ HSDT (iu 29)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ : Đánh giá HSDT đối với gói thầu Mua sắm

hàng hoá (điểm Kỹ thuật ≥ 75%)

Nhà thầuABCDEĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt75807890762) Xác định giá đánh giá

(a+b+c+d) :2.3202.3102.3252.3852.350a) Giá dự thầu (triệu đ)2.0001.9001.8502.1002.050b) Sửa lỗi- 10+ 50-+ 30-c) Hiệu chỉnh sai lệch+ 50+ 20+ 100- 50+ 40 Chi phí nhiên liệu200250280190180 Chi phí vận hành bảo dưỡng80909575802135I. Kết quả đ. giá bước sơ bộ

II. K. quả đ. giá bước chi tiết

1) Đánh giá kỹ thuậtd) Quy đổi về cùng mặt bằngIII. Xếp hạng594Ví dụ : Đánh giá HSDT gói thầu

Xây lắp (đánh giá Kỹ thuật = đạt / không đạt)

Nhà thầuABCDEĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtK. đạtK. đạt2. Xác định giá đánh giá

(a+b+c+d) :8.8258.5358.545--a) Giá dự thầu (triệu đ)8.7708.3108.1108.2008.505- 20+ 100+ 100----+ 175-----I. Kết quả đ. giá bước sơ bộ

II. K. quả đ. giá bước chi tiết

1. K. quả đ. giá về Kü thu ậtb) Sửa lỗi

c) Hiệu chỉnh sai lệch

d) Quy đổi về cùng mặt bằng

Tiến độ thi cơng

 Chi phí bảo trìIII. Xếp hạng- 50 (sớm - 25 (sớm 1

2 tháng)tháng)125150160--312-60-Bước 4 : Thẩm định, phê duyệt (Điều 31) 

1) Trình duyệt, thẩm định:BMT lập báo cáo KQĐT (theo TT số 09/2010/TT­BKH ngày 21/4/2010 của Bộ 

KH&ĐT) để trình chủ đầu tư và gửi cơ quan, tổ chức thẩm địnhCơ quan, tổ chức thẩm định lập báo cáo thẩm định trình CĐT (theo TT số 

08/2010/TT­BKH ngày 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT) Chi phí thẩm định KQĐT bằng 0,01% giá gói thầu, tối thiểu 1 triệu đ ­ tối đa 50 

triệu đ (khoản 2 Điều 6 NĐ 85/CP) 

2) Phê duyệt KQĐT:CĐT phê duyệt KQĐT căn cứ báo cáo KQĐT của Bên mời thầu và Báo cáo thẩm 

định của Cơ quan, tổ chức thẩm địnhVăn bản phê duyệt KQĐT : (1) Tên nhà thầu trúng thầu; (2) Giá trúng thầu; (3) 

Hình thức HĐ; (4) Thời gian thực hiện HĐ; (5) Các nội dung cần lưu ý  (nếu có)Trường hợp khơng có nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt KQĐT 

phải nêu rõ khơng có nhà thầu trúng thầu và huỷ đấu thầu để thực hiện lựa 

chọn nhà thầu theo quy định61MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HSDT HH, XL

(theo Thông tư 09/2010/TT-BKH, 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT)

I.Thông tin cơ bản : (1) giới thiệu chung về dự án và gói thầu; (2) tổ chuyên

gia đấu thầu, (3) phương pháp đánh giá HSDTII.Tóm tắt q trình đấu thầu : lập bảng tóm tắt q trình đấu thầu theo các

nội dung : (1) chuẩn bị đấu thầu; (2) mở thầuIII.

1.3.

4.Kết quả đánh giá HSDT

Kết quả đánh giá sơ bộ HSDT : (1) kết quả đánh giá về tính hợp lệ và điều

kiện tiên quyết; (2) kết quả đánh giá về năng lực, k. nghiệm; (3) kết luận

Kết quả đánh giá chi tiết : (1) Kết quả đánh giá về kỹ thuật; (2) Kết quả xác

định giá đánh giá : (a) sửa lỗi, (b) Hiệu chỉnh sai lệch, (c) Xác định giá dự

thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và sau giảm giá, (d) chuyển đổi sang

đồng tiền chung, (đ) đưa chi phì về cùng một mặt bằng

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

Đánh giá phương án thay thế hoặc bổ sung (nếu có)IV.Kết luận và kiến nghịV.Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu2.Phụ lục : (1) Bảng tóm tắt q trình đấu thầu, (2) Các nội dung được lập thành

62

biểu như : tài liệu đính kèm, biên bản mở thầu, các kết quả đánh giáMẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KQĐT

(theo Thông tư 08/2010/TT-BKH, 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT)I. Khái quát về dự án và gói thầu

II. Tóm tắt q trình đấu thầu và đề nghị của chủ đầu

tư về kết quả đấu thầu

III. Tổng hợp kết quả thẩm định : (1) Về căn cứ pháp

lý; (2) Về quá trình tổ chức thực hiện; (3) Tổng hợp

kết quả thẩm định

IV. Nhận xét và kiến nghị

Phụ lục

63Bước 5 : Thơng báo kết quả đấu thầu (Điều 31) 

1)Thời điểm thơng báo: Thơng báo ngay sau khi có quyết định phê duyệt của 

CĐT2)Hình thức thơng báo: cơng khai trên báo Đấu thầu / Trang tin điện tử về đấu 

thầu và bằng văn bản cho các đối tượng liên quan3)Đối tượng thơng báo: Tất cả các nhà thầu tham dự thầu bao gồm nhà thầu 

trúng thầu và nhà thầu khơng trúng thầu. Trong thơng báo KQĐT khơng phải 

giải thích lý do đối với nhà thầu khơng trúng thầu4)Thơng báo gửi nhà thầu trúng thầu bao gồm : (i) tên nhà thầu trúng thầu; (ii) 

giá trúng thầu; (iii) hình thức HĐ; (iv) thời gian thực hiện HĐ; (v) các nội dung 

cần lưu ý (nếu có)64Bước 6 : Thương thảo, hồn thiện HĐ (Điều 31) 

1) Căn cứ thương thảo, hồn thiện HĐ : 

a)

KQĐT được duyệt

b)

Mẫu HĐ đã điền đủ các thơng tin cụ thể của gói thầu

c)

Các u cầu nêu trong HSMT

d)

Nội dung HSDT và giải thích làm rõ HSDT (nếu có)

e)

Các nội dung cần được thương thảo, hồn thiện HĐ giữa bên mời thầu và 

nhà thầu trúng thầu

2) Nội dung thương thảo, hồn thiện HĐ : 

a)

Các vấn đề còn tồn tại, chưa rõ, chưa cụ thể

b)

Các sáng kiến, giải pháp KT, phương án thay thế đã đề xuất trong HSDT

c)

Giá trị thực tế các sai lệch so với HSMT

d)

Khối lượng thừa thiếu so với HSMT

3) Trường hợp thương thảo, hồn thiện khơng thành: 

         BMT phải báo cáo CĐT để xem xét lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

trúng thầu làm căn cứ pháp lý mời vào thương thảo, hồn thiện HĐ. Đồng 

thời u cầu gia hạn hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu (nếu có)

65Bước 7 : Ký hợp đồng (Điều 31) 

1) Căn cứ ký HĐ

 :

n cứ

a)

Kết quả thương thảo, hồn thiện HĐ

b)

Quyết định phê duyệt và văn bản thơng báo kết quả lựa chọn nhà thầu

c)

HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT của nhà thầu

d)

HSMT

2) Điều kiện ký HĐ :

a)

HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực

b)

Thơng tin cập nhật về năng lực KT, TC của nhà thầu vẫn đáp ứng u cầu 

HSMT

c)

Có bảo đảm thực hiện HĐ trước khi HĐ có hiệu lực

d)

Giá trị HĐ khơng được vượt giá trúng thầu

3) Các bên ký HĐ :

a)

HĐ được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu

b)

Trường hợp là nhà thầu liên danh, phải có chữ ký của tất cả các thành viên 

tham gia liên danh66Chun đề 7ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Các nội dung chính :

I. Quy trỡnh đấu thầu DVTV đối với nhà  thầu là  tổ  chức (cỏc Điều 15 ­ 21 NĐ 85/CP)

1)Chuẩn bị đấu thầu (lập DS ngắn nhà thầu, lập HSMT, mời thầu)2)Tổ chức đấu thầu (bỏn HSMT, làm rừ HSMT, nhận và q. lý HSDT, mở thầu)3)Đỏnh giỏ HSDT (đỏnh giỏ sơ bộ, đỏnh giỏ chi tiết, đàm phỏn HĐ)4)Thẩm định và phờ duyệt KQĐT (BMT trỡnh duyệt kết quả đấu thầu, tổ chức thẩm định kết quả 

đấu thầu, CĐT phờ duyệt) 5)Thụng bỏo KQĐT (BMT thụng bỏo cụng khai kết quả đấu thầu cho cỏc nhà thầu : tờn nhà thầu 

trỳng thầu, giỏ trỳng thầu, h. thức HĐ, t gian t. hiện HĐ)6)Thương thảo, hồn thiện HĐ (hũan chỉnh văn kiện HĐ trước khi ký, trường hợp khụng thành 

BMT trỡnh chủ đầu tư quyết định)7)Ký kết HĐ (HĐ được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu trỳng thầu, đảm bảo HSDT cũn hiệu lực, 

thụng tin về năng lực nhà thầu phải được cập nhật)II. Quy trỡnh đấu thầu DVTV đối với nhà  thầu là  cỏ nhõn (Điều 22 NĐ 85/CP)

67I. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN TV LÀ TỔ CHỨC

(các Điều 15 - 21 NĐ 85/CP)

Bước 1. Chuẩn bị đấu thầu (Điều 15)

1) Trường hợp ĐTRR áp dụng lựa chọn danh sách ngắn (nếu có)Thơng báo nộp Hồ sơ quan tâm: 3 kỳ liên tiếp trên báo Đấu thầu, trên trang thông

tin điện tử về đấu thầu. Trường hợp đấu thầu quốc tế, còn phải đăng tải đồng thời

bằng tiếng Anh trên báo Đấu thầu.HSMQT được phát hành miễn phí kể từ ngày đăng tải đầu tiên. HSMQT bao gồm

các yêu cầu: (1) Năng lực và số lượng chuyên gia; (2) Kinh nghiệmThời gian chuẩn bị HSQT: Trong nước ≥ 10 ngày; Quốc tế ≥ 20 ngày

2)  LËp HS MT the o Thông tư06/TTưBKHng ày9/3/2010; Thẩm địnhHS MTthe o TT

21/TTưBKH,28/10/2010.Nộ id ung c ơb ảnHS MTb ao g ồm :Yêuc ầuvềmặtkỹthuật:c ác yêuc ầuvềkiếnthứ c vàkinhng hiệmc huyênmôn

đố iv ic huyêng iađược thểhiệntro ng iukho nthamc hiu(TOR)Yêuc ầuvềmạttàic hính,thương mại:c hiphíthực hiệng óithầu,g iác hào ,phư

ơng thứ c thanhto án,ng uồntàic hính,đồng tiềndựthầuTiêuc huẩnđánhg iá,điềukiệntiênquyết,điềukiệnưuđi,thuế,bảo hiểm

3) Mi thu:

a) Trng hợp ĐTRR không lựa chọn danh sách ngắn : Đăng thông báo mời thầu 3 kỳ

liên tiếp trên báo Đấu thầu, trên trang thông tin điện tử về đấu thầu. Trường hợp

đấu thầu quốc tế, còn phải đăng tải đồng thời bằng tiếng Anh trên báo Đấu thầu.

b) Trường hợp ĐTHC và ĐTRR có danh sách ngắn: Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến

các nhà thầu theo danh sách ngắn được duyệt (TN: ≥ 5 ngày; QT: ≥ 7 ngày) 68MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN

(theo Thông tư 06/2010/TT-BKH, 9/3/2010 của Bộ KH&ĐT)

Phần IChỉ dẫn đối với nhà thầuChương I Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III Tiêu chuẩn đánh giá

Phần IIMẫu đề xuất kỹ thuậtPhần IIIMẫu đề xuất tài chínhPhần IVĐiều khỏan tham chiếuPhần VYêu cầu về hợp đồngChương IV Điều kiện chung của hợp đồng

Chương V Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VI Mẫu hợp đồng69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bc 3. ỏnh giỏ HSDT (iu 29)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×