Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự di chuyển các nguồn lực

Sự di chuyển các nguồn lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luật điều chỉnh

• Luật của quốc gia đầu tư

• Luật của nước nhận đầu tư

• Các Hiệp định đầu tư đa phương và song

phương

– Các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

• Với Australia, Thái Lan: 1991; với Pháp, Trung

Quốc: 1992; với Nhật: 2003

• Hiệp định TM song phương (BTA)– Các điều ước đa phương

• Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN 1998

• Hiệp định TRIMsLuật điều chỉnh

• Hạn chế quyền tự do lựa chọn luật áp

dụng đối với hoạt động đầu tư có yếu tố

nước ngoài): chỉ được thỏa thuận áp dụng

pháp luật nước ngoài, tập quán đtư qtế

trong TH PL VN chưa có quy địnhGiải quyết tranh chấp

Các bên tranh chấpCơ quan giải quyết tranh chấpNhà đtư VN- Nhà đtư VN-Tòa án VN

- Trọng tài VNNhà đtư VN- Nhà đtư NN

Nhà đtư VN- DN có vốn đtư NN

Nhà đtư NN- Nhà đtư NN- Tòa án VN

- Trọng tài VN

- Tòa án nước ngồi

- Trọng tài quốc tế

- Trọng tài do các bên thỏa thuậnGiải quyết tranh chấp

• Tranh chấp giữa nhà đtư với các cơ quan Nhà

nước

– Luật đtư 2005: tòa án VN hoặc trọng tài VN ;

– Trong khuôn khổ các Hiệp định song phương và đa

phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư:

• Tòa án VN và nước ngồi

• trọng tài UNCITRAL (trọng tài ad-hoc)

• ICSID -Trung tâm quốc tế giải quyết các tranh chấp về đtư

(Thành lập theo Công ước Washington năm 1965 về giải

quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà nước và cơng dân của

nhà nước khác)

• bất kỳ cơ chế giải quyết tranh chấp nào đã thỏa thuận trước

với nhà đầu tưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự di chuyển các nguồn lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×