Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HĐ BOT, BTO, BT

HĐ BOT, BTO, BT

Tải bản đầy đủ - 0trang

HĐ BOT, BTO, BT

Đặc điểm

- Chủ đtư chịu trách nhiệm tổ chức

việc XD, kinh doanh và chuyển

giao.

- Nhằm khuyến khích XD cơ sở hạ

tầng đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu

hồi vốn lâu (thường có ưu đãi đặc

biệt về thuế, về sử dụng đất)HĐ BOT, BTO, BT

BOTBTOBTChuyển giao 

khơng bồi hồnChuyển giao 

 quyền 

kinh doanhChuyển giao  

 thanh 

tốn/quyền thực 

hiện một dự án 

khácHĐ BOT, BTO, BT

Doanh nghiệp BOT, BTO, BT

- Doanh nghiệp BOT, BTO, BT (DN

dự án) là DN do Nhà đtư thành lập

để thực hiện dự án BOT, BTO, BT

- Có thể là DN 100% vốn NN hoặc

DN liên doanhHĐ BOT, BTO, BT

Liên hệ thực tiễn

- Phổ biến nhất: BOT

- Tìm các dự án CSHT đã và đang

được thực hiện theo các dự án BOT

- Cầu Phú Mỹ: 93 triệu USD

- Nhà máy nhiệt điện chạy than Mông

Dương 2, Cẩm Phả, Quảng Ninh: 1,4

tỷ USD (theo Biên bản ghi nhớ)N/c thực tiễn

- Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Phú

Mỹ 2.2 – 480 triệu USD

- Chủ đtư:

- EDF International (Pháp): 56,25%

- Tập đoàn Sumitomo: 28,125%

- Công ty điện lực Tokyo TEPCO:

15,625%- Công ty BOT 100% vốn nước ngoài

- Thời gian vận hành: 20 năm, sau đó

chuyển giao khơng bồi hồnVí dụ: Cấu trúc của một dự án

BOT trong lĩnh vực điện lực

Nhà cho

vayPetro

vietnamCác nhà

đtưCông ty

BOTCông ty cấp

nước tỉnh

BR-VTEVNUBND tỉnh

BR-VT

Ngân hàng

Nhà nướcBộ Công

nghiệp

(trước đây)MPICác bảo đảm của Nhà nước

- Bảo đảm của Ngân hàng Nhà nước

về chuyển đổi ngoại tệ

- Bảo lãnh của Bộ Công nghiệp về

trách nhiệm của EVN và Petro

VietnamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HĐ BOT, BTO, BT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×