1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA 

NHÀ NƯỚC78II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC91011121314Hình thức chính thểHình 

thức 

nhà 

nướcHình thức cấu trúcChế độ chính trị15Hình thức chính thểChính thể qn chủChính thể

qn chủ

tuyệt đốiChính thể

qn chủ

hạn chế

(Lập hiến)Chính thể cộng hòaChính thể

cộng hòa

dân chủ

16Chính thể

cộng hòa

q tộcHình thức cấu trúc nhà nước 

là sự tổ chức nhà nước thành các đơn vị 

hành chính lãnh thổ, đặc điểm của mối quan 

hệ qua lại giữa các bộ phận cấu thành của 

nó,  giữa  cơ  quan  nhà  nước  trung  ương  với 

cơ quan nhà nước địa phương.Hình thức nhà

nước liên bangHình thức nhà

nước đơn nhất17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×