Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

1011121314Hình thức chính thểHình 

thức 

nhà 

nướcHình thức cấu trúcChế độ chính trị15Hình thức chính thểChính thể qn chủChính thể

qn chủ

tuyệt đốiChính thể

qn chủ

hạn chế

(Lập hiến)Chính thể cộng hòaChính thể

cộng hòa

dân chủ

16Chính thể

cộng hòa

q tộcHình thức cấu trúc nhà nước 

là sự tổ chức nhà nước thành các đơn vị 

hành chính lãnh thổ, đặc điểm của mối quan 

hệ qua lại giữa các bộ phận cấu thành của 

nó,  giữa  cơ  quan  nhà  nước  trung  ương  với 

cơ quan nhà nước địa phương.Hình thức nhà

nước liên bangHình thức nhà

nước đơn nhất17Chế độ chính trị:

là tổng thể các phương pháp, biện pháp mà

các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện

quyền lực nhà nước.Phương pháp dân chủPhương pháp phản

dân chủ

182. Bộ máy nhà nước

a.Khái niệm:

Bộ  máy  nhà  nước  là  hệ  thống  các  cơ  quan  nhà 

nước từ trung ương xuống đến địa phương được tổ 

chức theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo 

thành  cơ chế  đồng bộ  để thực hiện các nhiệm vụ 

và chức năng của nhà nước.19Cơ  quan  nhà  nước  là  một  tổ  chức  mang 

quyền lực nhà nước, được thành lập trên cơ sở 

pháp luật và được giao những nhiệm vụ, quyền 

hạn  nhất  định  để  thực  hiện  chức  năng  và 

nhiệm  vụ  của  nhà  nước  trong  phạm  vi  luật 

20

địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×