Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Văn bản qui phạm pháp luật:

4 Văn bản qui phạm pháp luật:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc điểm VBQPPL

 Do cơ quan Nhà Nước có thẩm

quyền ban hành.

 Nội dung là các qui tắc xử sự có

tính chất bắt buộc chung.

 Được áp dụng nhiều lần trong thực

tiễn đời sống khi có sự kiện

pháp lý xảy ra.

 Tên gọi, nội dung và trình tự ban

hành các loại văn bản QPPL được

qui đònh rõ ràng.

toanvs@gmail.com8

13/1999/QH10: luật doanh nghiệp

121/2005/NĐ­CP

03/2004/QĐ­TTg

07/2001/TTLT/BKH­TCTKtoanvs@gmail.com92. VBQPPL tại Việt Nam

 Hệ thống VBPL được xây dựng

thành hệ thống thứ bậc thống

nhất với nhau về nội dung và

hình thức, trật tự cao – thấp rõ

ràng.toanvs@gmail.com102.1 Phân loại:Văn bản luậtVăn bản dưới luật

toanvs@gmail.com11Phân loại:

 Nghò quyết, nghò đònh của chính phủ

 Quyết đònh, chỉ thò của thủ tướng CP

 Nghò quyết của hội đồng thẩm phán

toà án nhân dân tối cao

 Quyết đònh, thông tư, chỉ thò của viện

trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao

 Quyết đònh, chỉ thò, thông tư của các

bộ, các cơ quan ngang bộ và cơ quan

khác thuộc chính phủ

 Nghò quyết của hội đồng nhân dân các

cấp

toanvs@gmail.com

12

 Quyết đònh, chỉ thò của UB nhân dân2.1 Phân loại:

a. Văn bản luật

 Hiến pháp

 Bộ luật, luật: bộ luật dân sự,

bộ luật hình sự, luật hôn nhân

gia đình, luật doanh nghiệp…

b. Văn Bản dưới luật

 Nghò quyết của Quốc hội

 Pháp lệnh, nghò quyết của

UBTVQHtoanvs@gmail.com132.2 Hiệu lực của văn bản

 Văn bản pháp luật chỉ được

áp dụng khi có một hiệu lực

pháp lý nhất đònh. Mỗi văn

bản đều có giới hạn nhất đònh

trong việc áp dụng

 p dụng từ khi nào? p dụng

cho ai? p dụng trong phạm vi

nào?

 Nguyên tắc: văn bản do cơ quan

cấp trên thì có hiệu lực hơn văn

toanvs@gmail.com142.2.1 Hiệu lực theo thời gian

 Là khoảng thời gian mà văn bản có hiệu 

lực (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc)

 Thời điểm văn bản bắt đầu có hiệu lực:

 Từ khi công bố hay thông qua văn bản

 Tại một thời điểm xác đònh (qui đònh

cụ thể trong văn bản)toanvs@gmail.com15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Văn bản qui phạm pháp luật:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×