Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 Các văn bản pháp luật được sắp

xếp theo một thứ tự nhất đònh, có

liên quan chặt chẽ , bổ sung cho

nhau.

 Giúp người đọc dễ tìm hiểu, vận

dụng; cơ quan Nhà Nước dễ thực

hiện;

 Các văn bản sẽ đồng bộ, tránh

chồng chéo, khi cần thiết có thể

chắt lọc, kiểm tra…

toanvs@gmail.com24NGÀNH LUẬT

CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT

QUI PHẠM PHÁP LUẬT

toanvs@gmail.com25 Ngành Luật là một tổng thể các

qui phạm pháp luật điều chỉnh

các quan hệ xã hội trong một

lónh vực nhất đònh của đời sống

xã hội.

 Ngành luật dân sự, hình sự…toanvs@gmail.com26 Chế đònh pháp luật là nhóm những

qui phạm pháp luật điều chỉnh

một nhóm những quan hệ xã

hội cùng loại có liên hệ mật

thiết với nhau

 VD: chế đònh hợp đồng dân sự,

thừa kế, chế đònh tội phạm ….toanvs@gmail.com27Qui phạm pháp luật 

Phần tử cấu thành nhỏ nhất của

hệ thống pháp luật. Tất cả các

bộ phận cấu thành khác của hệ

thống pháp luật đều được hình

thành do sự kết hợp của những qui

phạm pháp luật.toanvs@gmail.com28Mỗi ngành luật hình thành nên từ các chế đònh 

pháp luật.

NGÀNLUẬTCHẾ ĐỊNH

 PHÁP LUẬTQPPLQPPLCHẾ ĐỊNH

 PHÁP LUẬTQPPLQPPLQPPLtoanvs@gmail.comCHẾ ĐỊNH 

PHÁP LUẬT QPPLQPPLQPPL

29Hệ thống pháp luật bao gồm nhiều 

ngành luậtHỆ THỐNG

PHÁP LUẬT NGÀNH LUẬTNGÀNH LUẬTtoanvs@gmail.comNGÀNH LUẬT30NGUYÊN TẮC PHÂN BIỆT CÁC NGÀNH 

LUẬT Mỗi ngành luật có một nhóm

quan hệ xã hội điều chỉnh nhất

đònh.

 Căn cứ để phân biệt các ngành

luật:

 Đối  tượng  điều  chỉnh: nhóm quan hệ xã

hội nhất đònh

 Phương pháp điều chỉnh (mệnh lệnh, đònh

hướng….)

toanvs@gmail.com

31III. CÁC NGÀNH LUẬT VIỆT

NAM

 Ngành luật hiến  Ngành luật dân

pháp (nhà

sự

nước)

 Ngành luật hôn

 Ngành luật

nhân – gia đình

hành chính

 Ngành luật kinh

 Ngành luật hình

tế

sự

 Ngành luật lao

 Ngành luật tố

động

tụng hình sự

 Ngành luật đất

 Ngành luật tài

đai

chính

toanvs@gmail.com

32NGÀNH LUẬT

HIẾN PHÁPNGÀNH LUẬTNGÀNH LUẬTtoanvs@gmail.comNGÀNH LUẬT33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×