1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngành luật hành chính

Ngành luật hành chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Ngành luật hành chính

 Các chế đònh cơ bản:

 Chế đònh về cơ quan hành chính

nhà nước

 Chế đònh công chức nhà nước

 Chế đònh Vi phạm hành chính, xử

phạt hành chính

 Chế đònh về tố tụng hành chính

toanvs@gmail.com372. Ngành luật hành chính

 Quan hệ pháp luật hành chính

 Chủ  thể: cơ quan nhà nước; cán

bộ, công chức; tổ chức xã hội;

đơn vò kinh tế; công dân Việt

Nam, người nước ngoài, người

không quốc tòch.

 Khách  thể: trật tự quản lý hành

chính nhà nước.

toanvs@gmail.com382. Ngành luật hành chính

 Đặc điểm của quan hệ pháp luật

hành chính:

 Nội dung gắn với hoạt động chấp

hành - điều hành của nhà nước.

 Có thể phát sinh theo yêu cầu hợp

pháp của một bên (sự thỏa thuận

không cần thiết)

 Một bên phải là chủ thể của quyền

lực nhà nước (chủ thể bắt buộc)

 Tranh chấp phát sinh được giải quyết

theo trình tự hành

chính

toanvs@gmail.com

392. Ngành luật hành chính

 Vi phạm hành chính:

 Là hành vi do cá nhân, tổ chức thực

hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm

phạm vào các qui tắc quản lý nhà

nước mà không phải là tội phạm hình

sự và theo qui đònh của pháp luật phải

bò xử phạt hành chínhtoanvs@gmail.com402. Ngành luật hành chính

 Đặc điểm vi phạm hành chính:

 Hành vi trái luật xâm phạm vào các

qui tắc quản lý nhà nước

 Hành vi có lỗi của chủ thể

 Hành vi không phải là tội phạm

 Hành vi đó được pháp luật qui đònh

phải bò xử phạt hành chínhtoanvs@gmail.com412. Ngành luật hành chính

 Hình thức xử phạt vi phạm hành chính:

 Cảnh cáo: áp dụng đối với VP hành

chính nhỏ, vi phạm lần đầu - hình thức

văn bản

 Phạt tiền:

 Tước quyền sử dụng giấy phép: (bổ

sung) có thời hạn hoặc không thời hạn

 Tòch thu tang vật, phương tiện: (bổ sung)

tước bỏ quyền sở hữu của người vi

phạm

toanvs@gmail.com422. Ngành luật hành chính

 Các biện pháp cưỡng chế hành chính khác: 

(áp dụng ngoài xử phạt)

 Khôi phục tình trạng ban đầu, tháo dỡ

công trình, khắc phục ô nhiễm môi

trường, tiêu hủy vật, văn hóa phẩm

độc hại…

 Bồi thường thiệt hại

 Biện pháp giáo dục tại đòa phương,

trường giáo dưỡng

 Chữa bệnh bắt buộc (mại dâm,

nghiện)

toanvs@gmail.com

433. Ngành luật dân sự

 Đối tượng điều chỉnh:

 Điều chỉnh các nhóm quan hệ tài 

sản  và  quan  hệ  nhân  thân trong giao lưu

dân sự phát sinh trong quá trình sản

xuất, phân phối lưu thông, tiêu thụ

hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu

của các cá nhân, tổ chức. Phương pháp: 

 Bình đẳng, tự đònh đoạt, thỏa thuận.

toanvs@gmail.com443. Ngành luật dân sự: các 

chế đònh

 Giao Dòch dân sự Thừa kế Tài sản và

quyền sở hữu Quyền sở hữu trí

tuệ Quyền nhân

thân. Quyền sở hữu

công nghiệp Hợp đồng dân sự

 Trách nhiệm dân

sự Quyền tác giảtoanvs@gmail.com45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngành luật hành chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×