1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngành luật dân sự: các chế đònh

Ngành luật dân sự: các chế đònh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chế đònh về giao dòch dân sự

“Giao  dòch  dân  sự  là  hành  vi  pháp  lý  đơn 

phương  hoặc  hợp  đồng  của  cá  nhân,  pháp 

nhân hoặc của các chủ thể khác nhằm làm 

phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghóa 

vụ dân sự.” (Điều 130 BLDS)

Việc xác lập GD DS là làm phát

sinh, thay đổi hoặc làm chấm dứt

quyền, nghóa vụ dân sự của chủ

thể trong QHPL DS.

toanvs@gmail.com46 GDDS là hành vi của chủ thể với

mục  đích nhất đònh, do đó phải có  ý 

chí  và  sự  thể  hiện  ý  chí của chủ thể

tham gia.

 Là hành vi pháp lý, làm thay đổi

một trạng thái pháp lý nhất đònh

của chủ thể.

 Giao dòch dân sự phải  là  sự  thống 

nhất giữa ý chí và sự bày tỏ ý chí ra bên 

ngoài của người tham gia.

toanvs@gmail.com47 Mục  đích của GDDS là lợi ích hợp pháp

mà các bên mong muốn đạt được.

 Mục đích giao dòch chính là hậu quả

pháp lý phát sinh từ giao dòch. Mục

đích không đạt được sẽ làm giao dòch

vô hiệu.

 Chú ý: chỉ những giao dòch hợp pháp mới làm 

phát  sinh  quyền  và  nghóa  vụ  của  chủ  thể  tham 

gia. Mọi cam kết, thoả thuận hợp pháp có hiệu 

lực  bắt  buộc  đối  với  các  bên  và  được  pháp 

luật bảo hộ.

toanvs@gmail.com48Điều kiện hợp pháp của một giao dòch 

dân sự:Giao dòch 

dân sựChủ thể Mục đích và

Tự nguyện

 nội dung

toanvs@gmail.comHình thức49Điều kiện hợp pháp của một giao dòch 

dân sự:

a. Người tham gia GD có năng lực hành vi 

DS.

 Chủ thể của quan hệ pháp

luật dân sự: cá nhân, pháp

nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.

 Đối với pháp nhân, hộ gia

đình, tổ hợp tác thì tham gia vào

giao dòch thông qua người đại

diện.

 Pháp nhân chỉ tham gia vào

toanvs@gmail.com50Điều kiện hợp pháp của một giao dòch 

dân sự:

b. Mục đích và nội dung của giao dòch 

không trái pháp luật và đạo đức xã 

hội.

 Mục đích là lợi ích các bên

mong muốn đạt được khi xác

lập giao dòch.

 Nội dung là tổng hợp các điều

khoản, cam kết trong giao dòch

qui đònh các quyền và nghóa vụ

các bên.

toanvs@gmail.com51c.  Người tham gia hoàn toàn tự nguyện.

 Sự tự nguyện bao gồm các yếu tố

cấu thành là ý chí và sự bày tỏ

ý chí (Nếu  1  trong  hai  yếu  tố  trên  thiếu  hoặc  không 

thống nhất thì không thể có sự tự nguyện).

 Nguyên tắc tự do ý chí là “mọi

người đều có toàn quyền tự do

để thay đổi tình trạng pháp lý hợp

pháp của mình”

 (vd: bò đe doạ, tống tiền, lừa

toanvs@gmail.com52Một số hình thức vi phạm vào sự tự nguyện tham 

gia vào giao dòch DS.Giao dòch dân sự giả tạo: là giao

dòch được xác lập nhằm che dấu

một giao dòch khác. Tức là tồn tại

hai giao dòch. Giao dòch bên ngoài

không có hiệu lực, giao dòch bên

trong có thể vẫn có hiệu lực.

Vd: tặng tài sản với mục đích tẩu

tán tài sản.

toanvs@gmail.com53Giao  dòch  được  xác  lập  do  nhầm  lẫn: các

bên hình dung sai về đối tượng hoặc

nội dung mà tham gia vào giao dòch. Sự

nhầm lẫn xuất phát từ nhận thức

của các bên hoặc phán đoán sai

lầm về đối tượng sự việc.

Giao dòch DS xác lập do bò lừa dối, đe doạ.

Lừa dối là hành vi cố ý của một bên

nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch

về chủ thể, tính chất của đối tượng

hoặc nội dung của giao dòch

toanvs@gmail.com54Đe doạ (bạo hành) là hành vi cố ý

của một bên làm cho bên kia sợ hãi

mà phải xác lập, thực hiện giao dòch

nhằm tránh thiệt hại về tính mạng,

sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài

sản của mình hoặc của người thân

thích.

Sự đe doạ phải nghiêm trọng và có

thực, có thể thực hiện từ phía đối

tác hoặc cũng có thể từ người thứ

toanvs@gmail.com55Điều kiện hợp pháp của một giao dòch 

dân sự:

d. Hình thức giao dòch phù hợp với qui đònh của 

pháp luật.

- Lời nói

- Hành vi cụ thể

- Văn bản: có chứng thực, không cần

chứng thực

- Giao dòch điện tửtoanvs@gmail.com56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngành luật dân sự: các chế đònh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×