Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. H THNG PHP Lí V U THU HIN HNH

I. H THNG PHP Lí V U THU HIN HNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

   I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH

Nghị định 85/2009/NĐ­CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Luật XD 

Ngày Chính phủ thơng qua : 15/10/2009 

Ngày có hiệu lực : 1/12/2009 thay thế Nghị định số 58/NĐ­CP ngày 5/5/2008  

Nghị định cú 13 Chương 77 Điều (như NĐ 58/CP) :

Chương I

Những quy định chung

Chương II  Kế hoạch đấu thầu

Chương III Sơ tuyển nhà thầu

Chương IV  Đấu thầu rộng rói và hạn chế đối với gúi thầu dịch vụ tư vấn

Chương V  Đấu thầu rộng rói và hạn chế đối với gúi thầu mua sắm hàng húa, xõy lắp 

Chương VI  Chỉ định thầu

Chương VII    Cỏc hỡnh thức lựa chọn khỏc

Chương VIII   Quy định về hợp đồng

Chương IX     Phõn cấp trỏch nhiệm thẩm định, phờ duyệt trong đấu thầu

Chương X      Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Chương XI   Xử lý vi phạm phỏp luật về đấu thầu

Chương XII     Cỏc vấn đề khỏc 

Chương XIII    Điều khoản thi hànhNghị định 68/2012/NĐ­CP Sửa đổi một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ­CP 

         Ngày Chính phủ thơng qua : 12/9/2012 ;  Ngày có hiệu lực : 1/11/2012

 Quyết định 50/2012/QĐ­TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2012/NĐ­CP 

         Ngày ký ban hành : 9/11/2012 ;  Ngày có hiệu lực : 1/1/2013 Chỉ thị 494/CT­TTg ngày 20/4/2010 của TTCP (Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện tại 

văn bản 3081/BKH­QLĐT, 11/5/2010) về sử dụng vật tư, hàng hóa trong nướcChỉ thị 734/CT­TTg ngày 17/5/2011 của TTCP về chấn chỉnh quản lý gói thầu EPC 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.   I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH

Hướng dẫn thi hành Nghị định 85/CP của Bộ KH&ĐT 

Thơng tư 01/2010/QĐ­BKH,  06/01/2010 (Mẫu HSMT XL) 

Thơng tư 02/2010/TT­BKH, 19/01/2010 (Mẫu HSMT XL quy mơ nhỏ)

Thơng tư 03/2010/TT­BKH, 27/01/2010 (Mẫu HSMST XL) 

Thơng tư 04/2010/TT­BKH, 01/02/2010 (Mẫu HSYC chỉ định thầu XL) 

Thơng tư 05/2010/TT­BKH, 10/02/2010 (Mẫu HSMT MSHH) 

Thơng tư 06/2010/TT­BKH, 9/3/2010 (Mẫu HSMT DVTV) 

Thơng tư 08/2010/TT­BKH, 21/4/2010 (Mẫu BC thẩm định KQĐT) 

Thơng tư 09/2010/TT­BKH, 21/4/2010 (Mẫu BC đánh giá HSDT MSHH, XL) 

Thơng tư 10/2010/TT­BKH, 13/5/2010 (Quy định về đào tạo đấu thầu)

Thơng tư 11/2010/TT­BKH, 27/5/2010 ( Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh) 

Thơng tư 15/2010/TT­BKH, 29/6/2010 (Mẫu BC đánh giá HSDT đối với TV) 

Thơng tư 17/2010/TT­BKH, 22/7/2010 (Quy định đấu thầu điện tử thí điểm)

Thơng tư 20/2010/TTLT­BKH­BTC, 21/9/2010 (Quy định đăng Báo đấu thầu)

Thơng tư 21/2010/TT­BKH, 28/10/2010 (Mẫu BC thẩm định HSMT, HSYC) 

Thơng tư 01/2011/TT­BKHĐT, 04/01/2011 (Quy định kiểm tra về đấu thầu) 

Thơng tư 09/2011/TT­BKHĐT, 07/9/2011 (Mẫu HSYC chỉ định thầu TV) 5   I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH

Các văn bản hướng dẫn khác 1.Thơng tư số 18/2010/TT­BLĐTB&XH, 10/6/2010 (Quy định về tiền lương 

tư vấn trong nước)2.Thơng tư số 03/2009/TT­BKH, 16/04/2009 (Lựa chọn nhà đầu tư có sử 

dụng đất)3.Thơng tư số 03/2011/TT­BKHĐT, 27/01/2011 (Hướng dẫn thực hiện lựa 

chọn nhà đầu tư dự án BOT, BTO, BT theo NĐ 108/2009/NĐ­CP)4.Thơng tư 13/2006/TT­BTM, 29/11/2006 (Thủ tục XNK HH đối với nhà 

thầu trúng thầu) (cần ban hành lại) 5.Thơng tư 68/2012/TT­BTC, 26/4/2012 (Quy định Mua sắm thường xuyờn 

của cơ quan nhà nnước) 6.Thơng tư 01/2012/TTLT­BYT­BTC, 19/01/2012 (Mua thuốc chữa bệnh)  6 II. KHÁI NI

ỆM VỀ ĐẤU THẦU

II

Các thuật ngữ về đấu thầu

1. Luật Đấu thầu (Điều 4) có 39 thuật ngữ 

(1) Đấu thầu

(4) Người có th quyền

(7) Nhà thầu phụ

(10) Giá dự thầu

(13) Giá trúng thầu(2) Vốn Nhà nước

(5) BMT

(8) Gói thầu

(11) Giá đánh giá 

(14) Giá ký hợp đồng(3) Đấu thầu trong nước/QT

(6) Nhà thầu chính

(9) Giá gói thầu

(12) Giá đề nghị trúng thầu

(15) Thẩm định đấu thầu …2. Nghị định 85/CP (Điều 2) có 11 thuật ngữ

(1) Sử dụng vốn nhà nước

(2) Hồ sơ u cầu

(3) Hồ sơ đề xuất

(4) Kết quả lựa chọn nhà thầu

(5) Vi phạm pháp luật về đấu thầu

(6) Tham gia đấu thầu

(7) Gói thầu lựa chọn tổng thầu (8) Thời gian có hiệu lực của HSDT

(9) Thời gian có hiệu lực của BĐDT

(10) B/c đầu tư, B/c DAĐT

(11) Danh sách ngắn7III. CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU 

THẦU

  1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Điều 1 LĐT) là các gói 

thầu sử dụng vốn nhà nước thuộc Dự án sau :

a)

Dự án sử dụng từ 30% vốn NN trở lên so với TMĐT cho mục 

tiêu đầu tư phát triển : (i) DA xây dựng mới, nâng cấp mở rộng; 

(ii) DA mua sắm tài sản / thiết bị khơng cần lắp đặt; (iii) DA quy 

hoạch vùng, ngành, đơ thị, nơng thơn; (iv) DA nghiên cứu khoa 

học, cơng nghệ, hỗ trợ Kỹ thuật

b)

Dự án sử dụng vốn NN để mua sắm tài sản để duy trì hoạt 

động thường xun của cơ quan nhà nước, tổ chức ­ đồn thể, 

đơn vị vũ trang nhân dân

c)

Dự án sử dụng vốn NN để  mua sắm tài sản nhằm phục vụ cải 

tạo sửa chữa lớn thiết bị, dây chuyền sản xuất, cơng trình nhà 

xưởng đã đầu tư của DNNN

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. H THNG PHP Lí V U THU HIN HNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×