1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. TRèNH - THM NH - PHấ DUYT (CC IU 11-12 N 85/CP)

IV. TRèNH - THM NH - PHấ DUYT (CC IU 11-12 N 85/CP)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ :Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng

Hội trường cơ quan với TMĐT 10 tỷ đSố

TTTên gói

thầuGiá gói

thầu

(triệu

đồng)Nguồn Hình thức lựa Phương

Thời

Hình

vốn

chọn nhà thầu thức đấu gian lựa thức HĐ

thầu

chọn1San lấp

mặt bằng500NSChỉ định thầu-2Xây lắp7.500NSĐấu thầu rộng

rãi trong nước3Hệ thống

Máy điều

hòa700NS4Trang bị

bàn ghế1.000NSTổng

cộng9.700Thời

gian

TH HĐ11/ 2011 Trọn gói10

ngàyMột túi

hồ sơ12/ 2011Theo

đơn giá10

thángĐấu thầu rộng

rãi trong nướcMột túi

hồ sơ6/ 2012Trọn gói 2 thángChào hàng

cạnh tranh-8/ 2012Trọn gói 2 tháng45Chuyờn đề 5 

 sơ tuyển nhà thầu 

Các nội dung chính :

I.

II.Phạm áp dụng 

Quy trình sơ tuyển nhà thầu 46I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng  (Đ 32 LĐT, K 7 Đ 2 LSĐ, Đ 13 NĐ 85/CP)

 Căn cứ tính chất, quy mơ của gói thầu : Khơng căn cứ theo giá trị, 

khơng phân biệt theo hạn mức

 Chỉ áp dụng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi MSHH, XL 

hoặc EPC và phải được phê duyệt trong KHĐT

2. Cơ quan  chuẩn bị và quyết định

 Chuẩn bị và tổ chức sơ tuyển : Bên mời thầu

 Phê duyệt HSMST và KQST : Chủ đầu tư47II. QUY TRÌNH SƠ TUYỂN NHÀ THẦU

(ĐIỀU 14 NĐ 85/CP)

1) Lập và phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển

HSMST lập theo Mẫu và đánh giá theo phương pháp "đạt", "không đạt“ (XL :

theo Thông tư 03/TT-BKH, 27/1/2010)

2) Thông báo và phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển

 Thông báo 3 kỳ liên tiếp trên Báo đấu thầu, trên trang TTĐT về đấu thầu

 Phát hành miễn phí từ khi đăng tải đến trước khi đóng sơ tuyển

3) Tiếp nhận và quản lý Hồ sơ dự sơ tuyển

 Thời gian chuẩn bị HSDST : ≥ 10 ngày (TN), 20 ngày (QT)

 HSDST nộp đúng quy định sẽ được BMT tiếp nhận, quản lý và mở công khai

ngay sau đóng ST. HSDST nộp sau khi đóng ST khơng được mở và trả lại

4) Đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển

Đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong HSMST theo

nguyên tắc nhà thầu đạt yêu cầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đánh

giá.

5) Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển

Kết quả sơ tuyển do chủ đầu tư phê duyệt trên cơ sở báo cáo của BMT

6) Thông báo kết quả sơ tuyển

48

Căn cứ kết quả sơ tuyển được duyệt, BMT có trách nhiệm thơng báo bằngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. TRèNH - THM NH - PHấ DUYT (CC IU 11-12 N 85/CP)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×