Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. QUY TRèNH CHO HNG CNH TRANH (iu 43 N 85/CP)

IV. QUY TRèNH CHO HNG CNH TRANH (iu 43 N 85/CP)

Tải bản đầy đủ - 0trang

MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

(theo Thông tư 11/2010/TT-BKH, 27/05/2010 của Bộ KH&ĐT)

A.Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Gồm 15 Mục: Nội dung gói thầu, phạm vi cung cấp, thời hạn cung cấp,

nội dung HSĐX, Đơn chào hàng, giá chào hàng, thời gian có hiệu lực

của HSĐX, chuẩn bị và nộp HSĐX, làm rõ HSĐX, đánh giá các HSĐX,

điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu, thơng báo kết

quả chào hàng, thương thảo hồn thiện và ký kết HĐ, kiến gnhị trong

đấu thầu, xử lý vi phạmB.Yêu cầu về kỹ thuật và TCĐGC.Các biểu mẫu bao gồm : Đơn chào hàng, Giấy ủy quyền, Thoả thuận

liên danh, Biểu giá chàoD.Dự thảo HĐPhụ lụcDanh mục HH theo HĐ88MẪU HSYC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

(theo Thông tư 11/2010/TT-BKH, 27/05/2010 của Bộ KH&ĐT)

A. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chỉ cần lập biểu gồm các nội dung : tên/chủng loại HH, Đặc

tính kỹ thuật, bảo hành, các yêu cầu khác

B. Hồ sơ đề xuất (báo giá) : theo các biểu mẫu bao gồm : Đơn

chào hàng, Giấy ủy quyền, Biểu giá chào,

C.Dự thảo HĐPhụ lục Danh mục HH theo HĐ89Ví dụ : Đánh giá HSĐX trong chào hàng cạnh tranh

(Giá gói thầu 1.050 triệu đ gồm 4 lô : Lô 1 : 500 tr, Lô 2: 400 tr, Lô 3: 100 tr, Lô 4: 50 tr)Nhà thầuABCDEI. Kiểm tra tính hợp lệ HSĐXĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtII. Đánh giá về Kü thu ậtĐạtĐạtĐạtĐạtK. đạt- Giá chào lô 1 (tr đồng)460-450--- Giá chào lô 2 (tr đồng)440390-410-- Giá chào lô 3 (tr đồng)100110--105- Giá chào lô 4 (tr đồng)-----Giảm giá nếu được chọn8%5%---III. So sánh giá chào (giả sử tất

cả nhà thầu không có lỗi và sai lệch)90V. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU GĨI THẦU QUY MÔ NHỎ

MSHH ≤ 5 tỷ đ; XL, EPC ≤ 8 tỷ đ (Điều 33 NĐ 85/CP)

1.Lập HSMT : Bên mời thầu lập và trình chủ đầu tư phê duyệt (XL theo

Thông tư 02/TT-BKH, 19/1/2010)2.Mời thầu và phát hành HSMT : HSMT được phát hành kể từ khi đăng tải

thông báo mời thầu3.Chuẩn bị và nộp HSDT : Thời gian lập HSDT tối thiểu 10 ngày kể từ ngày

phát hành HSMT (nhà thầu chỉ nộp Bảo đảm dự thầu là 1% giá gói thầu)4.Đánh giá các HSDT:Đánh giá năng lực, KN và Kỹ thuật theo tiêu chí “đạt / không đạt”Không phải phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về mặt KTNhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá

dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và khơng vượt giá

gói thầu sẽ được xét chọnThời gian đánh giá HSDT tối đa là 20 ngày1.Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt KQĐT : Chủ đầu tư phê duyệt KQĐT

căn cứ Báo cáo của BMT và ý kiến của Cơ quan, tổ chức thẩm định; BMT

tiến hành hương thảo, hòan thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu2.Ký hợp đồng : Chủ đầu tư và nhà thầu ký HĐ, Nhà thầu nộp Bảo đảm thực

91

hiện HĐ là 3% giá HĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. QUY TRèNH CHO HNG CNH TRANH (iu 43 N 85/CP)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×