Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC LĨNH VỰC CỦA CSHS

CÁC LĨNH VỰC CỦA CSHS

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. CSHS TRONG LĨNH VỰC LẬP PHÁP1.1 Khái niệm

1.2 Các phương tiện thực hiện CSHS 

trong lĩnh vực lập pháp 1.1  KHÁI NIỆM CSHS 

TRONG LĨNH VỰC LẬP PHÁP

Sáng tạo PL là hình thức đầu tiên và quan 

trọng nhất của việc thực hiện CSHS. 

CSHS những phương hướng có tính 

chất chỉ đạo, chiến lược của Nhà nước 

trong cuộc đấu tranh phòng chống tội 

phạm. Những chủ trương, phương hướng 

đó chỉ có thể được thực hiện nếu được 

thể chế hóa trong pháp luật thực định 

thơng qua hoạt động lập pháp. 1.2  CÁC PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN CSHS 

TRONG LĨNH VỰC LẬP PHÁP HÌNH SỰ1.2.1 Tội phạm hóa

1.2.2  Phi tội phạm hóa

1.2.3  Hình sự hóa

1.2.4  Phi hình sự hóa Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC LĨNH VỰC CỦA CSHS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×