Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyền năng chủ thể của quốc gia

Quyền năng chủ thể của quốc gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năng lực pháp lý quốc tế

Làkhả năng của chủ thể được thực

hiện các quyền và nghĩa vụ chủ thể

khi tham gia vào các quan hệ pháp lý

quốc tế

Năng lực hành vi quốc tế là khả năng

chủ thể được thừa nhận bằng chính

hành vi pháp lý độc lập của mình, tự

tạo cho bản thân quyền chủ thể và

nghĩa vụ pháp lý tương ứng.Nội dung của năng lực chủ

thể

Được biểu hiện trong tổng thể các

quyền và nghĩa vụ được quy định bởi

các quy phạm pháp luật quốc tếCác quyền và nghĩa vụ cơ bản

của quốc gia

 Các quyền cơ bản

­

­

­

­

­

­

­Quyền bình đẳng về chủ quyền và quyền lợi trong 

quan hệ quốc tế

Quyền được tự vệ cá thể hoặc tập thể trong trường 

hợp bị xâm lược hoặc bị tấn cơng bằng vũ trang

Quyền được tồn tại trong hòa bình

Quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ biên giới

Quyền được tham gia xây dựng pháp luật quốc tế

Quyền được tự do thiết lập và thực hiện quan hệ với 

các chủ thể khác của luật quốc tê

Quyền được trở thành thành viên của các tổ chức quốc 

tế phổ cậpCác nghĩa vụ cơ bản

 Tơn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia khác

 Tôn  trọng  sự  bất  khả  xâm  phạm  lãnh  thổ,  biên 

giới của quốc gia khác

 Không  sử  dụng  vũ  lực,  đe  dọa  sử  dụng  vũ  lực 

trong quan hệ quốc tế

 Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc 

gia khác

 Hợp  tác  hữu  nghị  với  các  quốc  gia  khác  nhằm 

duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

 Tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế

 Nghĩa  vụ  giải  quyết  tranh  chấp  quốc  tế  bằng 

phương pháp hòa bình.Văn bản quy định

Cơng ước Montevideo ngày 26//12/1933

Hiến chương Liên Hợp Quốc 24/10/1945

Tuyên ngôn về các quyền và nghĩa vụquốc tế cơ bản của quốc gia tại kỳ họp

thứ IV của Đại hội đồng LHQ

Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc

cơ bản của luật quốc tế

Công ước về quyền và nghĩa vụ cơ bản

của quốc gia trong sinh hoạt quốc tế

được thông qua tại kỳ họp lần thứ XXXIII

của Đại hội đồng LHQ năm 1978Quốc gia là chủ thể cơ bản, chủ

yếu của luật quốc tế

Quốcgia là chủ thể xuất hiện đầu tiên

của luật quốc tế

Quốc gia là chủ thể đầu tiên xây dựng

nên quy phạm pháp luật quốc tế

Quốc gia là chủ thể duy nhất có khả

năng tạo ra các chủ thể khác trong

luật quốc tế

Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ

yếu thực hiện và áp dụng các biện

pháp cưỡng chế thi hành luật quốc tếII. Vấn đề công nhận trong

luật quốc tế

Khái niệm:

Công  nhận  trong  luật  quốc  tế  là  hành  vi 

chính trị pháp lý, dựa trên ý chí độc lập 

của quốc gia cơng nhận nhằm thể hiện 

thái  độ  của  mình  đối  với  đường  lối, 

chính sách, chế độ chính trị, kinh tế, xã 

hội của bên được cơng nhận và xác lập 

những quan hệ quốc tế bình thường với 

bên được cơng nhận Thể loại cơng nhận

Cơngnhận quốc gia mới: là cơng

nhận chủ thể mới trong luật quốc tế

Cơng nhận chính phủ mới: Là công

nhận người đại diện mới của quốc gia

trong quan hệ quốc tế.

Thể loại công nhận khác: Công nhận

dân tộc đang đấu tranh giành độc lập,

cơng nhận chính phủ lưu vong, công

nhận các bên tham chiến và các bên

khởi nghĩaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyền năng chủ thể của quốc gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×