Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Vấn đề công nhận trong luật quốc tế

II. Vấn đề công nhận trong luật quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thể loại công nhận

Côngnhận quốc gia mới: là công

nhận chủ thể mới trong luật quốc tế

Cơng nhận chính phủ mới: Là công

nhận người đại diện mới của quốc gia

trong quan hệ quốc tế.

Thể loại công nhận khác: Công nhận

dân tộc đang đấu tranh giành độc lập,

cơng nhận chính phủ lưu vong, cơng

nhận các bên tham chiến và các bên

khởi nghĩaCơng nhận chính phủ mới (chính phủ 

de facto) 

Đủnăng lực để duy trì và thể hiện

quyền lực quốc gia trong một thời gian

dài.

Được đông đảo quần chúng nhân dân

ủng hộ.

Có khả năng kiểm sốt tồn bộ hoặc

phần lớn lãnh thổ quốc gia một cách

độc lập

Tự quản lý mọi công việc của đất

nước.Hình thức cơng nhận

Cơngnhận DE-JURE: Cơng nhận

chính thức, đầy đủ, tồn diện

Cơng nhận DE-FACTO: cơng nhận

chính thức nhưng khơng đầy đủ, tồn

diện như cơng nhận De jure

Cơng nhận AD-HOC: là hình thức

cơng nhận đặc biệt chỉ phát sinh trong

một phạm vi nhất định nhằm tiến hành

một số công việc cụ thể khơng mang

tính chính thứcPhương pháp cơng nhận

Minhthị: Công nhận được thể hiện rõ

ràng,minh bạch thông qua các hành vi

cụ thể

Mặc thị: Cơng nhận kín đáo, khơng

thể hiện một cách rõ ràng minh bạch

bằng các hành vi và hoạt động nào.Hệ quả pháp lý của sự công

nhận

◦Khẳng  định  quy  chế  pháp  lý  của  bên 

được công nhận

◦Tạo  điều  kiện  cho  bên  được  cơng  nhận 

tham  gia  một  cách  tích  cực  vào  quan  hệ 

quốc tế

◦Mở đường cho việc thiết lập các quan hệ 

nhiều  mặt  giữa  bên  công  nhận  và  bên 

được công nhậnIII. Vấn đề kế thừa quốc gia trong 

quan hệ quốc tế 

Khái niệm

Sự kế thừa của quốc gia là thuật ngữ dùng

để chỉ sự thay thế của một quốc gia này

cho một quốc gia khác trong việc gánh chịu

trách nhiệm về quan hệ quốc tế đối với một

lãnh thổ nào đó.Cơ sở làm phát sinh quan hệ kế thừa

của quốc gia

 Có cuộc  CMXH  ở  những  nước  khơng  phải  là 

thuộc địa dẫn đến thay đổi hình thái xã hội làm 

xuất hiện quốc gia mới trên trường quốc tế (CM 

tháng 10/1917)

 Có  cuộc  CMXH  ở  những  nước vốn  là thuộc  địa 

làm xuất hiện quốc gia mới trên trường quốc tế 

(Việt Nam Nam 1945);

 Do hợp nhất quốc gia;

 Do  sự  phân  chia  quốc  gia  thành  hai  hay  nhiều 

quốc gia mới;

 Do  có  sự  chuyển  nhượng,  sáp  nhập,  trao  đổi 

một  phần  lãnh  thổ  của  quốc  gia  này  cho  một 

quốc gia khác;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Vấn đề công nhận trong luật quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×