Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái quát về Luật dân sự

I. Khái quát về Luật dân sự

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Khái quát về Luật dân sự

2.  Đối  tượng  điều  chỉnh  của  Luật  dân 

sự

Là  những  quan  hệ  xã  hội  trong  giao  lưu 

dân sự bao gồm:

Ø  Quan hệ về tài sản 2.1.Quan hệ về tài sản

a) Khái niệm

Quan hệ về tài sản là quan hệ giữa 

người với người bởi một lý do tài sản 

nhất định.b) Đặc điểm

Ø   Quan  hệ  về  tài  sản  do  Luật  DS  điều chỉnh mang tính chất hàng hòa­tiền tệ.c) Các nhóm quan hệ tài sản do 

Luật DS điều chỉnh2.2.Quan hệ nhân thâna) Khái niệm

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa 

người với người vì một giá trị nhân 

thân nhất định.b) Đặc điểm

Ø Quan hệ nhân thân là những quan hệ khơng mang nội dung kinh tế, khơng c) Các nhóm quan hệ nhân thân do 

Luật DS điều chỉnh

Ø  Quan  hệ  nhân  thân  gắn  với  tài  sản: quyền  sở  hữu  công  nghiệp,  quyền 

tác  giả  các  tác  phẩm  văn  học,  nghệ 

thuật…

Ø Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản:  tên  gọi,  danh  dự,  uy  tín,  nhân 

phẩm, bí mật đời tư của cá nhân,…I. Khái qt về Luật dân sự

  3.  Phương  pháp  điều  chỉnh  của Luật DS

a)Khái niệm:Là những biện pháp, cách thức mà Nhà 

nước sử dụng để tác động lên các quan 

hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của 

Luật DS nhằm làm cho những quan hệ xã b) Đặc điểm:

* Các chủ thể bình đẳng với   

                          nhau khi tham gia.

* Tự nguyện.

* Tự chịu trách nhiệm.    c) Nội dung: bao gồm 2 phương pháp I. Khái qt về Luật dân sự

 4. Khái niệm Luật Dân sự Việt nam

a)Khái niệm:Luật dân sự là một ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt nam, bao gồm: 

những quy phạm pháp luật do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhằm 

điều chỉnh các Quan hệ tài sản và Quan      b) Các ngun tắc cơ bản của Luật DS

                  ( Điều 3 BLDS 2015)

1.  Mọi  cá  nhân,  pháp  nhân  đều  bình  đẳng,  khơng  được 

lấy  bất kỳ  lý  do  nào  để  phân  biệt  đối xử;  được  pháp  luật 

bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. 

2.  Cá  nhân,  pháp  nhân  xác  lập,  thực  hiện,  chấm  dứt 

quyền,  nghĩa  vụ  dân  sự  của  mình  trên  cơ  sở  tự  do,  tự 

nguyện  cam  kết,  thỏa  thuận.  Mọi  cam  kết,  thỏa  thuận 

không  vi  phạm  điều  cấm  của  luật,  không  trái  đạo  đức  xã 

hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ 

thể khác tơn trọng. 

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung 

thực. 4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ dân sự khơng được xâm phạm đến lợi 

ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cơng cộng, quyền 

và lợi ích hợp pháp của người khác. 

5.  Cá  nhân,  pháp  nhân  phải  tự  chịu  trách 

nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện 

không 

đúng 

nghĩa 

v ụ 

dân 

sự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái quát về Luật dân sự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×