Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Chấm dứt việc ĐD

3 Chấm dứt việc ĐD

Tải bản đầy đủ - 0trang

Anh A và Chị B kết hơn vào năm 2003 

và  có  một  con  trai  C  13  tuổi.  Anh  A 

chết trong 1 tai nạn lao  động vào năm 

2014. Năm 2015 ông nội của C chết để 

lại  di  chúc  cho  C  là  200  triệu  đồng. 

Lúc  này  B  là  mẹ  của  C  và  cũng  là 

người  đại  diện  theo  pháp  luật  hợp 

pháp cho C đã ra phòng cơng chứng lập 

giấy từ chối hưởng di sản do  ơng nội 

để  lại  cho  C.  Hỏi  chị  B  có  quyền  từ V. Thời hạn (144­148)

1.Khái niệm (Điều 144)    “Thời hạn là một khoản thời gian được xác 

định từ thời điểm này đến thời điểm khác”.       2. Phân loại

Ø Căn cứ vào nguồn gốc hình thành thì chia làm 

2 loại:­    Thời  hạn  do  luật  định:  khơng  thể  thay 

đổi, khơng phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể 

khi tham gia giao dịch. (Ví dụ: ?)

 ­ Thời hạn do các bên thỏa thuận:  do các 

bên tham gia giao dịch xác định          thực hiện 

ngun tắc quyền tự thỏa thuận của các đương 

sự. (Ví dụ: ?)Điều  15:  Luật  Hộ  tịch  2014:  trong  thời 

hạn  60  ngày  kể  từ  ngày  sinh  con,  cha 

hoặc  mẹ  có  trách  nhiệm  đăng  ký  khai 

sinh cho con.

Điều  33:  trong  thời  hạn  15  ngày  kể  từ 

ngày  có  người  chết  thì  vợ,  chồng  hoặc 

con, cha, mẹ hoặc người thâm thích khác        3. Cách tính thời hạn

Ø Thời hạn được tính theo dương lịch, có thể được  xác  định  bằng  phút,  giờ,  ngày,  tuần, 

tháng,  năm  hoặc  bằng  một  sự  kiện  nhất 

định.

Ø  Thời  điểm  bắt  đầu  của  thời  hạn:  (Điều 

147)Ø       4. Ý nghĩa của thời hạn

v Làm cho việc điều chỉnh quan hệ xã hội 

được xác định về thời hạn.v Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương khi các 

chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ.v  Nâng  cao  trách  nhiệm  của  các  chủ  thể 

khi tham gia vào giao dịch dân sự.V. Thời hiệu (Đ 149­157)

1) Khái niệm (Điều 149)  Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà 

khi  kết  thúc  thời  hạn  đó  thì  phát  sinh  hậu 

quả  pháp  lý  đối  với  chủ  thể  theo  điều  kiện 

do luật qui định.2) Các loại thời hiệu (Đ 150)

Hưởng quyền dân sự    Các 

loại  thời 

hiệuMiễn trừ nghĩa vụ 

dân sự

Khởi  kiện  vụ  án  dân 

sự

Yêu  cầu  giải  quyết 

việc dân sựTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chấm dứt việc ĐD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×