Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Thời hiệu (Đ 149-157)

V. Thời hiệu (Đ 149-157)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2) Các loại thời hiệu (Đ 150)

Hưởng quyền dân sự    Các 

loại  thời 

hiệuMiễn trừ nghĩa vụ 

dân sự

Khởi  kiện  vụ  án  dân 

sự

Yêu  cầu  giải  quyết 

việc dân sự      3. Cách tính thời hiệu (Điều 151, 153, 

154)

v Tính trònv Tính liên tụcv Tiếp nối thời hiệu.4. Các trường hợp đặc biệt

4.1 Khơng áp dụng thời hiệu khởi kiện (Đ155).

4.2 Thời gian khơng tính vào thời hiệu khởi kiện 

vụ án dân sự, thời hiệu u cầu giải quyết việc 

dân sự (Đ156).

4.3 Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 

(Đ 157)       4. Ý nghĩa của qui định thời hiệu

v  Ổn  định  các  quan  hệ  dân  sự:  phát  sinh, 

thay  đổi,  chấm  dứt  quyền  và  nghĩa  vụ 

dân sự        tránh gây nên những xáo trộn, 

làm thiệt hại cho nền kinh tế, xã hội.v Giúp cho người dân có ý thức hơn trong 

việc  thực  hiện  quyền  của  mình  trong Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Thời hiệu (Đ 149-157)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×