Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các trường hợp đặc biệt

Các trường hợp đặc biệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

       4. Ý nghĩa của qui định thời hiệu

v  Ổn  định  các  quan  hệ  dân  sự:  phát  sinh, 

thay  đổi,  chấm  dứt  quyền  và  nghĩa  vụ 

dân sự        tránh gây nên những xáo trộn, 

làm thiệt hại cho nền kinh tế, xã hội.v Giúp cho người dân có ý thức hơn trong 

việc  thực  hiện  quyền  của  mình  trong Những vấn đề còn lại trong chương 

này sinh viên tự nghiên cứu.  BÀI GIẢNG LUẬT 

DÂN SỰPhần 2

B. Một số chế  định cơ bản của Luật 

dân sự.

I.Chế  định  về  tài  sản,  quyền  sở  hữu 

tài sản.II.Chế định về thừa kế.Chế định về tài sản, quyền sở hữu tài 

sản

1 Khái niệm

2 Phân loại

3 Quyền đối với tài sản

Xác lập và chấm dứt quyền sở hữu 

4

tài sản1 Khái niệm1. Khái niệm tài sản (Điều 105)

VậtTài sản 

bao gồm Tiền

Giấy tờ 

có giá

Quyền 

tài sảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các trường hợp đặc biệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×