Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chế định về tài sản, quyền sở hữu tài sản

Chế định về tài sản, quyền sở hữu tài sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 Khái niệm1. Khái niệm tài sản (Điều 105)

VậtTài sản 

bao gồm Tiền

Giấy tờ 

có giá

Quyền 

tài sản§§Hữu hình

Con  người  phải  kiểm  sốt 

được, quản lý được.

Xác định được giá trị.2.1. Vật 

Hình thành trong tương lai

§

Hiện  tại:  khơng  kiểm  sốt 

được 

§

Xác định được giá trị.Là một loại tài sản đặc biệt­ thước đo

 giá trị các loại tài sản khác.2.2. Tiền Có 3 chức năng: Phương tiện thanh tốn; 

Là cơng cụ định giá; và đối tượng của 

quyền sở hữu.

Có chức năng ổn định thị trường2.3. Giấy tờ có giá

Ø  Giấy  tờ  có  giá  phải  xác  định  được  thành 

tiền.Ø Được giao dịch trong thị trường.Ví dụ: Sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu.

(Tờ vé số có phải là giấy tờ có giá khơng?)2.4. Quyền tài sản (Điều 115)

ØLà quyền trị giá được bằng tiền.Cụ  thể:  Đối  tượng  của  quyền  sở  hữu  trí  tuệ; 

quyền  sử  dụng  đất;  các  quyền  tài  sản  khác 

(Quyền đòi nợ)2 Phân loại tài sản

v Tiếp cận tài sản dưới góc độ vật.v Khoản 2 Điều 105: TS bao gồm động sản và 

bất động sản (có thể là tài sản hiện có hoặc 

tài sản được hình thành trong tương lai).Bất động sản và động sản (Điều 107)

TS hiện có và TS hình thành trong tương lai (Điều 

108)

Hoa lợi, lợi tức (Điều 109)

Vật chính và vật phụ (Điều 110)

Vật chia được và vật ko chia được (Điều 111)

Vật tiêu hao và vật khơng tiêu hao (Điều 112)

Vật cùng loại và vật đặc định (Điều 113)

Vật đồng bộ (Điều 114)3 Quyền đối với tài sản

3.1. Quyền sở hữu.

3.2. Quyền khác đối với tài sản3.1 Quyền sở hữu

3.1.1 Khái niệm quyền sở hữu (Đ158)

“ Quyền sở hữu là quyền chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt tài sản của Chủ sở hữu theo qui định 

của luật”.

Nội dung quyền sở hữu

ØØ Quyền chiếm hữu3.2 Quyền khác đối với tài sản

3.2.1 Khái niệm quyền sở hữu (Đ159)

“ Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ 

thể  trực  tiếp  nắm  giữ,  chi  phối  tài  sản  thuộc 

quyền sở hữu của chủ thể khác”.

Nội dung quyền khác đối với tài sản

ØØ Quyền đối với bất động sản liền kềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chế định về tài sản, quyền sở hữu tài sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×