Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu tài sản

Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu tài sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chấm  dứt  theo  ý  chí 

của chủ sở hữu.c) Chấm dứt 

quyền sở hữuChấm  dứt  theo  qui 

định của pháp luật.d) Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối 

với tài sản

(Điều 163)            Là  biện  pháp  tác  động  bằng  pháp  luật, 

ngăn ngừa những hành vi xâm hại của người 

khác đến chủ sở hữu khi họ thực hiện quyền 

sở hữu.Các ngun tắc bảo vệ quyền sở hữu

1. Quyền sở hữu của cá nhân, pháp 

nhân  và  chủ  thể  khác  được  pháp 

luật cơng nhận và bảo vệ. 

2. Khơng bị hạn chế, bị tước đoạt 

trái PL đối với TS của mình.

3.  Nhà  nước  trưng  mua,  trưng 

dụng  TS  nhưng  phải  bồi  thường 

và  phải  vì  lý  do  quốc  phòng  an 

ninh, lợi ích quốc gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu tài sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×